Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2007 1-2/2007 Balneologická liečba ženskej neplodnosti

Balneologická liečba ženskej neplodnosti

E-mail Tlačiť PDF

Súhrn
Neplodnosť je z pohľadu páru, ktorý sa niekoľko rokov snaží o tehotnosť, veľmi závažný problém. Často býva aj diagnostickým a terapeutickým problémom pre gynekológov venujúcich sa tejto problematike. Porucha plodnosti môže byť výsledkom nedostatočnej súhry neuro-endokrinno-imunitného celku. Imunitný systém sa podieľa na reprodukčných neúspechoch až z dvadsiatich percent. Nemožno ho teda ľahkomyselne prehliadať, či naopak zneužívať. Autor chcel prácou pripomenúť jednu z možností liečby ženskej neplodnosti a efekt jednotlivých prostriedkov balneoterapie, fyzioterapie a liečebného telocviku na ženský organizmus. Nepopierateľným faktom zostáva, že výsledkom kúpeľnej liečby je aj stimulácia imunitného systému.
Kľúčové slová: neplodnosť, kúpeľná liečba, imunitný systém.

Summary
From the aspect of partners who have been striving to conceive for several years, the issue of sterility is a very serious one. It often poses a diagnostic and therapeutic problem, also for gynecologists dealing with this area of problems. The disorder of sterility may result from inadequate coordination of neuro-endocrine-immune system. The immune system participates in the reproductive failures in as much as 20 % so that this fact should be neither neglected or misused. The author in his paper wishes to stress one of the treatment modes of female sterility and the effect of single balneotherapy, physiotherapy and rehabilitation tools on the female organism. It is an undisputable fact that balneologic treatment results also in the stimulation of the immune system.
Key words: sterility – balneologic treatment – immune system.

Úvod

Kúpeľná liečba je komplexný proces, ktorý využíva balneoterapeutické, a klimatické prostriedky spolu s mo­dernými aktívnymi metodikami a technikami rehabili­tačnej medicíny, doplnené o ďalšie programy (1). Je súčasťou liečebno – preventívnej starostlivosti a patrí medzi najefektívnejšie liečebné metódy. Podstata všetkých balneologických metód spočíva v nešpecific­kom, všeobecnom účinku, ktorý ovplyvňuje celkový stav organizmu preladením vegetatívnych funkcií s cie­ľom zlepšiť a mobilizovať obranné sily, teda stimulovať imunitný systém.

Neoddeliteľnou súčasťou sústavnej starostlivosti o ženy trpiace chronickými gynekologickými ochore­niami, medzi ktoré počítame aj sterilitu, by mala byť aj kúpeľná liečba. Izolovaná kúpeľná liečba, bez predchádzajúcej a následnej liečby doma vo forme ambulantnej, či ústavnej starostlivosti by bola a často aj je odsúdená k neúspechu.

Komplexná kúpeľná liečba a podstata účinkov balneoterapie

Napriek novinkám v hormonálnej a operačnej liečbe patrí kúpeľná liečba medzi najefektívnejšie liečebné metódy. Všetky balneologické procesy sú stimulačnými metódami. Záleží však na dobe a intenzite stimulácie, na druhu jednotlivých médií a rôznorodosti liečebných metód, pri použití tých istých balneologických pro­striedkov, ktoré sú v kúpeľnej liečbe používané aj v liečbe iných, než gynekologických ochorení.

Moderná balneologická liečba v kúpeľoch predsta­vuje rad faktorov, ktoré vytvárajú komplexnú terapiu a využívajú nasledovné liečebné komponenty:

– prírodný liečivý zdroj,
– fyzikálnu liečbu,
– pohybovú liečbu,
– doplnkovú liečbu.

Veľký význam v súčasnosti má kúpeľná liečba zameraná na zachovanie plodnosti, napr. po operáciách cýst vaječníkov, ktoré sú stále častejšie, najmä u mlad­ších vekových kategórií.

Aj keď kúpeľná liečba gynekologických ochorení je a musí byť komplexná (ako vo všetkých ostatných bal­neologických odboroch), predsa len jej ťažisko spočíva vo fyzioterapeutických úkonoch (termo- a hydro­terapeutických), opierajúcich sa o využitie prírodných liečivých zdrojov.

Prírodný liečivý zdroj

Rozhodujúcim činiteľom kúpeľnej liečby je prírodný liečivý zdroj. Takým je v Lúčkach termálna minerálna voda kúpeľného prameňa Valentína s teplotou 32 °C klasifikovaná ako stredne mineralizovaná, síranová, hydrogenuhličitanová, vápenatá, horečnatá, hypotonická, s obsahom voľného CO2 a so zvýšeným obsahom fluóru.

Podľa chemického zloženia patrí k vodám petro­génnym, karbonáto-sulfatogénneho charakteru s ne­výrazným kalcio-sulfátovým typom chemizmu.

Fyzikálna liečba a využitie prírodného liečivého zdroja

Hydroterapia

Je metodická aplikácia vody s rôznou teplotou a v rôznych skupenstvách využívaná na dietetické, profylaktické a terapeutické účely, je najrozsiahlejšou súčasťou termoterapie a celkom bežne je s ňou stotožňovaná. Okrem tepelných podnetov pri hydrotera­pii využívame tiež podnety mechanické (napr. vírivý alebo perličkový kúpeľ) a chemické (prísadové kúpele). Obvykle sú do nej zahrňované aj procedúry používajúce ako nosiče tepla vzduch, alebo aj procedúry využívajúce peloidy či parafín. V kombinácii s pohybovou terapiou sa využíva ako hydrokinezioterapia.

Studené kúpele vedú k vazokonstrikcii a teplé k vazodilatácii kožných ciev. S kožnými cievami reagujú konsenzuálne cievy obličkové, srdcové a cievy sleziny, naopak abdominálne, svalové a hrudné reagujú opačne (Dastre-Moratov zákon). Preto badáme zvýšenú diurézu po kúpeli. Kožná hyperémia zvyšuje vstrebávanie mine­rálnych látok z vody.

Hydrokinezioterapia v minerálnom bazéne

Skupinové cvičenia denne 30 minút v bazéne, do ktorého je denne napúšťaná prírodná minerálna voda z prameňa Valentína s teplotou 32 °C. Musíme si uvedomiť, že teplým kúpeľom sa najprv zahrieva „obal“ tela dovtedy, pokiaľ sa vyrovná tzv. kalorický deficit obalu, ktorý príjme toľko kalórií tepla, že jeho teplota sa vyrovná teplote telesného jadra. Až potom sa môže celý organizmus prehrievať a prehrieva sa tým rýchlej­šie, čím je teplota kúpeľa vyššia a čím väčšia časť tela je ponorená vo vode (2).

Hydrokinezioterapia sa vykonáva kvalifikovaným fyzioterapeutom, ktorý predcvičuje jednotlivé cviky. Využívame účinok hydrostatického tlaku a vztlaku, tepelný faktor a faktor vodného prostredia, ktoré významne ovplyvňujú duševnú relaxáciu a motivujú pacientky k spolupráci.

Peloidoterapia

Je formou teploliečby, ktorá sa v rámci komplexnej kúpeľnej liečby vykonáva opakovaným prikladaním peloidu na časť tela v podobe zábalov alebo v podobe peloidných kúpeľov. Peloidy sú z prírodovedeckého hľadiska látky, ktoré vznikli v prírode geologickými pochodmi, a používajú sa rozomleté v zmesi s vodou na liečebné účely. Rozdeľujeme ich na humolity a bahná, humolity delíme na rašeliny a slatiny.

Používa sa rašelina slatina, prostá, čistá s obsahom organických látok 85 – 95 %, ktorá sa upravuje minerálnou vodou na hustú kašu. Takto obohatená o minerálie sa ohrieva v parnom kotli na teplotu 44 až 46 °C a aplikuje formou nohavičkových zábalov na oblasť malej panvy na dobu 20 minút. Podáva sa 1 až 2-krát týždenne podľa druhu ochorenia.

Indikácie: vývojové retardácie vnútorného genitálu, adhezívne procesy v malej panve, chronické adnexitídy a parametritídy, tubárne oklúzie, dysmenorrhoe a hor­monálne dysfunkcie.

Mechanoterapia

Prostriedky využívané pri mechanoterapii majú ne­špeci­fický, všeobecný účinok, ktorý ovplyvňuje celkový stav organizmu. Ich cieľom je stimulovať imunitný systém.

Klasická ručná masáž

Celkový účinok masáže sa prejavuje vplyvom na vegetatívny a obehový systém. Pri masáži sa uvoľňuje histamín a acetylcholín, ktoré sú rozvádzané po tele krvou a lymfou a tvoria v nervovom systéme nové podnety.

Humorálne podnety sú podriadené vyššej nervovej činnosti a spolu s nervovými podnetmi utvárajú komplexnosť reakcie organizmu na masážny liečebný výkon. Masážou sa zlepšuje prekrvenie prostredníctvom rozšírenia venúl, kapilár, prekapilár a arteriol so všetkými sprievodnými účinkami: podporuje sa vstrebá­vanie edémov, výpotkov, krvných výronov, dochádza ku zvýšenému odplavovaniu metabolitov, dráždením ner­vových zakončení (proprioreceptorov) vo svaloch sa zlepšuje ich trofika, čo je tiež jedným z najdôležitejších účinkov masáže ako prípravy na liečebnú telesnú výchovu.

Vzdialené účinky masáže sú sprostredkované prevaž­ne reflexne. Prejavujú sa zmenou prekrvenia a zlepšením činnosti hlboko uložených orgánov a tkanív (3).

Reflexná masáž

Najľahšie ovplyvnenie hlbokých štruktúr je možné prostredníctvom segmentov príslušných dermatómov, čo je základom reflexnej masáže. Možno ju definovať ako manuálny liečebný zásah na povrchu tela, aplikovaný v miestach druhotných, ochorením reflexne vyvolaných zmien.

Subaquálna (podvodná) masáž

Patrí medzi najpoužívanejšie spôsoby masáže. Pacientka je ponorená do vody s teplotou 36 – 37 °C a pomocou hadice s tryskou, do ktorej je pod tlakom 3 Atm. vháňaná voda, fyzioterapeut masíruje pod vodou povrch tela. Pri tejto masáži sa uplatňuje nielen mechanické, ale aj tepelné a chemické pôsobenie vody. Teplo pôsobí spazmolyticky, tlak vody mechanicky naj­prv anemizuje ošetrované partie tela, čo neskôr vystrieda hyperémia, pričom sa uplatňujú vplyvy nervové a látkové. Masáž pod vodou je jemnejšia v porovnaní s klasickou ručnou masážou, čo využívame u žien vyš­šieho veku a pri nedokonalej cirkulácii v končatinách (4).

Škótske streky

Používame ako dráždivú vodoliečebnú procedúru, pričom sa využíva mechanický a tepelný efekt vody. Voda dopadá na telo pod tlakom 2 – 5 atm, mechanický efekt má byť silnejší ako tepelný efekt. Procedúra zvyšuje nešpecifickú rezistenciu organizmu.

Elektroliečba

Používajú sa najčastejšie vysokofrekvenčné a nízko­frekvenčné prúdy.

•    Krátkovlnná diatermia: svojím hyperemizačným účinkom zlepšuje výživu, látkovú premenu, napo­máha odstraňovaniu katabolitov ako aj vstrebávaniu zápalových infiltrátov a exsudátov v postihnutom tkanive, pôsobí analgeticky a uvoľňuje kŕčovité sťahy hladkého svalstva. Pri liečbe sterility je potrebné predovšetkým prehrievanie hlbšie ulo­žených orgánov (uterus, adnexá a ich okolie).
•    Ultrazvuk: pri liečbe sa vysokofrekvenčné prúdy (frekvencie od 0,75 do 3,0 MHz) premieňajú na mechanickú energiu a teplo, dochádza ku mikro­masáži tkanív a ich súčasnému prehrievaniu. Najúčinnejšie sú frekvencie okolo 1 MHz.
•    Diadynamické prúdy: majú predovšetkým analge­tické účinky, v gynekológii sa využívajú pri dysmenoroe, adnexitídach a pelveopatiách.
•    Magnetoterapia: využíva sa pre terapeutické účely všeobecné biologické účinky magnetickej zložky elektromagnetického poľa. Mnohými pokusmi bola dokázaná veľká citlivosť buniek aj na minimálne zmeny v intenzite magnetického poľa, ktoré výrazne ovplyvňuje priepustnosť bunkových membrán. V prí­tomnosti magnetického poľa so špecifickými bioptróp­nymi parametrami dochádza k zintenzívneniu látkovej výmeny medzi vonkajším a vnútorným prostredím a tým aj k celkovému zvýšeniu meta­bolickej aktivity buniek. Mení sa ich povrchové napätie aj aktivita niektorých enzýmov a iontová rovnováha v extra a intracelulárnom prostredí (5, 6).
•    Transkutánna elektrická nervová stimulácia (TENS): metódy TENS sú založené na poznatku, že vedenie bolestivých vzruchov a vnímanie bolesti je možné zmierniť až potlačiť dráždením nervov na rôznych úrovniach nervového systému. Tieto metódy ovplyvňujú nielen bolesť aktiváciou aferentnej dráhy a vplyvom na mozgové endorfíny, ale uvoľňujú aj hypertonus a stuhnutia svalov.

Elektrické impulzy tvorené prístrojom prenikajú do organizmu pomocou elektród umiestnených na povrchu kože (v našich kúpeľoch používame vaginálnu elektródu v kombinácii s kožnou elektró­dou). Vzniknutý elektrický prúd stimuluje prúdenie iónov v poranených bunkách a vplýva na bio­elektrickú látkovú výmenu. Po dosiahnutí vyhovu­júcej ionizačnej aktivity dochádza ku zlepšeniu prekrvenia a vnútornej masáži cieľového orgánu. Zlepšuje sa priepustnosť bunkových membrán a tým látkovej premeny, stupňuje sa pružnosť telesných tkanív (4, 7, 8).

Kinezioterapia – liečba pohybom

Telesný pohyb, cvičenie patrí k správnemu ži­votnému štýlu, urýchľuje sa látková výmena. Primeraná telesná aktivita je prospešná pre všetky orgány, vrátane mozgu. Do značnej miery je určitým regulátorom rovnováhy telesnej energie, a teda aj prostriedkom správnej telesnej hmotnosti, a tým aj prevenciou chorobných stavov, ktoré súvisia s obezitou.

Nedostatok telesného pohybu spôsobuje u skupiny tzv. fázických svalov (napr. sedacie, brušné) ich oslabovanie. Ak sa poruší rovnováha medzi svalovými skupinami, vznikne svalová dysbalancia (9).

Liečebný telocvik (LTV) má nezastupiteľnú úlohu v liečbe funkčnej ženskej sterility. Cieľom je:

• zlepšiť prekrvenie v oblasti malej panvy,
• zrýchliť látkovú premenu a proces hojenia,
• zabrániť skracovaniu väzov a zrastov,
• zlepšiť celkovú fyzickú a psychickú kondíciu,
• uvoľniť svalové napätie.

Z hľadiska indikácie LTV môžeme pacientky rozdeliť na dve hlavné skupiny:

•    LTV pri zmenách polohy vnútorných rodidiel.     V tejto skupine nachádzame maternicu v ab­normál­nej polohe, čo pripisujeme väzivovému – záves­nému aparátu a panvovému dnu, t. j. svalovému – podpor­nému aparátu. U týchto chorobných zmien nachádzame retro- a laterodeviácie, ktoré môžu vyvolá­vať poruchy menštruácie, bolesti v krížoch pozdĺž chrbtice, v podbrušku, poruchy močenia, obstipáciu, neplodnosť a mnohé vedľajšie pridru­žené fenomény traumatizujúce pacientku. Častými príčinami, vyvolá­vajúcimi tieto deviácie sú zrasty a jazvy, ktoré sa vytvárajú okolo maternice v dô­sledku operačného zákroku, pôrodnej traumy, zápalového procesu a pod. Ďalšími činiteľmi sú nadmerný brušný tlak, chabosť väzivového aparátu, svalová slabosť brušného lisu, chorobná poloha tela a ďalšie.
•    LTV pri chronických zápalových procesoch vnú­torných rodidiel.

Chronické zápalové ochorenia adnex sú v gyne­kológii závažnou problematikou. Väčšinou sa prejavia až vo svojej chronickej, adhezívnej forme, keď sa vytvorili v oblasti malej panvy zrasty.Prejavujú sa bolesťami z napínania týchto adhézií medzi adnexami, apendixom, uterom, močovým mechúrom a koneční­kom. Zrasty porušujú fyziologické funkcie uvedených orgánov, následkom toho sa zjavujú symptómy s dis­lokáciou a dys­funkciou spomenutých orgánov. Svojimi okluzór­nymi a hormonálne dysfunkčnými vlastnosťami sú veľmi častou príčinou sterility. Sprievodným zna­kom týchto ochorení sú časté psychické poruchy. Práve v týchto prípadoch je jedným z naj­efektívnejších spôsobov liečby liečebný telocvik, pretože vplýva na zložku organickú a sekundárne na psychickú.


Rehabilitačná liečba funkčnej ženskej sterility je založená na reflexnom ovplyvnení nervovo svalového aparátu malej panvy za použitia pohybovej liečby bedrovej chrbtice, krížovej kosti, panvy, kostrče a sva­lov, ktoré ovplyvňujú ich vzájomnú polohu. V priamej závislosti na situácii v tejto časti pohybového aparátu dochádza cez vegetatívne nervy k zmenám regulácie funkcie ženských pohlavných orgánov. V prípade ich úspešného napravenia dochádza k normalizácii funkcie a odstráneniu funkčnej sterility.

LTV má význam aj v liečbe funkčných porúch reprodukčných orgánov, zapríčinených preťažením či nesprávnym držaním tela. Nedostatočná pohybová činnosť človeka, kombinovaná ešte statickým preťaže­ním pri sedení, státí, tiež nevhodné polohy pri práci vedú k nesprávnemu vykonaniu pohybu. Následkom preťažovania a nesprávneho zaťažovania chrbtice dochádza k vzniku funkčných vertebrogénnych porúch. Funkčné poruchy chrbtice môžeme rozdeliť na:

•    vertebroviscerálne – dlhotrvajúce funkčné poruchy chrbtice môžu negatívne ovplyvniť činnosť vnú­torného orgánu
•    viscerovertebrálne – funkčné poruchy chrbtice a reflexné zmeny vznikajú následkom choroby vnútorných orgánov.

Viscerovertebrálne poruchy vznikajú ako súčasť reflexnej odpovede na podráždenie niektorého tkaniva, ktoré je umiestnené v príslušnom segmente. Zdrojom podráždenia je choroba vnútorného orgánu, ktorý má to isté nervové zásobenie. Podráždenie vyvoláva reflexnú odpoveď v rôznych štruktúrach segmentu. Vzniká spazmus veľkých svalov v tejto oblasti i drobných svalov okolo chrbtice, ktoré obmedzujú pohyb v kĺbe. V dôsledku toho je pohyb v medzistavcovom kĺbe vykonaný nesprávne a do­chádza k vzniku funkčných kĺbových blokád.

Mechanické poruchy, ako sú neprirodzené polohy tela v spánku, prudký rotačný pohyb, úrazy, stavy po gynekologických operáciách, ovplyvňujú tiež funkciu ženských pohlavných orgánov. Nie každý segment je rovnako klinicky významný, preto všetky funkčné blokády chrbtice nemajú rovnaký klinický význam. Sú však oblasti chrbtice, kde funkčné poruchy spôsobujú takmer vždy ďalšie zmeny. Sú to oblasti, kde prechádza jeden úsek chrbtice do druhého, prechod kranio­cervikálny, cervikotorakálny, torakolumbálny a dolná časť lumbálnej chrbtice, teda napojenie na krížovú kosť. V oblasti panvy sú veľmi časté a významné poruchy v sakroiliakálnych kĺboch (10).

Na rehabilitačnú liečbu funkčnej sterility sa využí­vajú cvičenia podľa Mojžišovej (11): cvičenie uvoľňuje kĺbne spojenia v driekovej a krížovej časti chrbtice až po kostrč, sakroiliakálne kĺbne spojenia, uvoľňuje skrátené svaly chrbta, posilňuje oslabené časti panvové­ho dna, brušných a sedacích svalov. Tým by sa mala navodiť súhra medzi povrchom tela a gynekologickými orgánmi po inervačnej stránke.

Zásady cvičenia:

a)    Cvičí sa pomaly do príjemného ťahu bez bolesti, trasu svalov a s prestávkami.
b)    Na začiatku cvičíme uvoľňovacie cviky 5-krát, po­silňo­vacie 10-krát, neskôr uvoľňovacie 10-krát a posilňovacie 20-krát.
c)    Každý cvik má tri fázy:
– svalové napätie,
– výdrž,
– uvoľnenie.
d)    Cvičenie sa spája s dýchaním, čím sa zvýši účinok cviku.
e)    Cvičí sa každý deň, ráno 15 minút, večer 45 minút po dobu 3 mesiacov až 1 roka.
f)    Odporúča sa vylúčiť nikotín a kofeín pre diuretický účinok.

Antigravitačná relaxácia

Podstatou metódy antigravitačnej relaxácie je používanie zemskej príťažlivosti ako prirodzeného odporu zdvihnutej časti tela. Jej cieľom je uvoľnenie stiahnutých a bolestivých svalov. Je to metóda jedno­duchá, ľahko použiteľná a účinná. Pacientka ju vykoná­va po odbornej inštruktáži sama, takže sa stáva typom autoterapie – samonapravovania. Využíva sa najčastejšie cvik na musculus psoas – hlavný ohýbač bedra. Sval sa môže dostať do zvýšeného napätia – bolestivého stiahnutia – pri ochorení chrbtice, ale aj pri iných ochoreniach, ako napr. vaječníkov, maternice a rôznych brušných afekciách. Pôvodne sval reagoval svojím „ochranným“ sťahom, sám sa však naspäť uvolniť nedokáže, aj keď pôvodné ochorenie je už vyliečené, a preto jeho spazmus je často príčinou opakujúcich sa bolestí v krížoch (12).

Doplnková liečba

Využíva sa psychoterapia, liečebná výživa, klimatoterapia a životospráva.

Psychoterapia ako podporná terapia zameraná na zvládanie stresu, je považovaná za veľmi užitočnú. Jednak ju pacientky sami veľmi pozitívne hodnotia a jednak bol po jej absolvovaní v ojedinelých rando­mizovaných štúdiách potvrdený lepší výsledok liečby sterility a to bez závislosti na použitej metóde (13).

V rámci psychoterapie sa používa relaxácia formou 1.stupňa autogénneho tréningu podľa Schultza. Autosugestívna technika je zameraná na odstránenie fyzického napätia.

Postup spočíva v nácviku ovládania:

1.    jednotlivých častí tela,
2.    pulzovej frekvencie,
3.    uvoľneného dýchania,
4.    pociťovania tepla,
5.    napätia brucha,
6.    napätia v hlave.

Uvedené cvičenia je možné modifikovať, realizovať formou individuálnej alebo skupinovej relaxácie. Pacient­kám sa odporúča dlhodobé cvičenie aj v domácich podmienkach.

Klimatická liečba čiže klimatoterapia patrí medzi nemedikamentózne liečebné metódy, pri ktorých je organizmus vystavený liečivým účinkom špeciálneho klimatického prostredia (v Kúpeľoch Lúčky je to vysokohorské prostredie).

Významnú zložku komplexnej kúpeľnej liečby tvorí liečebná výživa. Diétny systém vychádza z fyzio­logického princípu jednostranne vyváženej diéty. Tento diétny systém svojím kalorickým obsahom rešpektuje zaťaženie pacientky pri balneo-terapeutických aplikáciách.

Záver

Rehabilitácia v gynekológii využíva skutočnosť, že cvičením sa zlepšujú reflexné spoje, čo so zlepšením funkcie orgánov blahodárne pôsobí aj na psychickú zložku gynekologickej pacientky. Dynamické pohybové stereotypy kôry mozgu, odpovedajúce príslušným pohybovým návykom, úzko súvisia s funkciou všetkých ústrojov organizmu. Najväčší efekt pri gynekologických ochoreniach poskytuje LTV v kúpeľnom prostredí, kde sa kombinuje s balneoterapiou, psychoterapiou klimato­terapiou, dietetikou a medikamentóznou liečbou, dopĺňa vhodným kultúrnym prostredím. Každá jedna zložka tejto komplexnej balneoterapie má svoje presne vymedzené hranice, avšak sama o sebe veľa neznamená. Iba v komplexe ich účinnosti možno badať pozitívne zmeny. Dôležitým činiteľom je aktívna spolupráca pacientky, jej psychologické podchytenie, aby sa aktívne podieľala svojou činnosťou na celom procese liečebnej rehabilitácie.

Literatúra

1.    PALÁT,M.,VALENT,M.: Kúpeľná liečba ako súčasť terapie v gynekológii. Prakt Gyn, 7, 2000, č.4, s. 130 – 132.
2.    ČELKO, J., ZÁLEŠÁKOVÁ, J. GÚTH, A.: Hydro­kinezioterapia. Bratislava, LIEČREH GÚTH, 1997, 159 s.
3.    SEDMÍK, J.: Masáže. Praha, Svoboda 1995, 202 s.
4.    PODĚBRADSKÝ, J., VAŘEKA, I.: Fysikální terapie I-II. Grada Avicenum Praha 1998, 53, 112, 176 s.
5.    GOODMAN, E.M., GREENBAUM, B., MARRON, M.T.: Effects of electromagnetic fields on molecules and cells. Internat. Rev Cytol. 1995, s. 279 – 337.
6.    VALLBONA, C., et al.: Response of Pain to Magnetic Fields in Postpolio Patients: A Double-Blind Pilot Study. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, s. 1200 – 1203.
7.    PODĚBRADSKÝ, J.: Úvod do elektroterapie. Rehab fyz lék, 1, 1995, 3, s. 99 – 118.
8.    SZABÓ, I.: Liečenie s prístrojmi TENS SE-30 a HDT-33, Rehabil,31, 1998, 86 s.
9.    ĎURIŠOVÁ, E.: Osteoporóza – tichý zlodej kostí (cvičenie pri bolestiach chrbtice). 2004, 63 – 65, s. 71 – 74.
10.    NICHOLS, P. J. R.: Rehabilitation Medicine. 2nd Ed. Butterworths, London, Boston, 1980, 353 s.
11.    LÁNIK, V., PALÁT, M. a kol: Liečebná telesná výchova. Osveta, Martin, 1980, 396 s.
12.    ZBOJAN, Ľ., ČELKO, J., STREBINGEROVÁ, E.: Možnosti a využitie antigravitačnej relaxácie vo fyziatricko-rehabilitačnej liečbe bolestivých stavov pohybového aparátu. Rehabilitácia, 24, 1991, s. 2.
13.    Koryntová, D.: Psychosomatika sterility, Moderní gynekologie a porodnictví. 1, 2002, s. 5.

Balneologic treatment of female sterility

Michal Luníček

Posledná úprava Pondelok, 26 Júl 2010 12:20  

Partneri


Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok