Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2007 1-2/2007 Etické aspekty ošetrovania pacientov liečených chemoterapiou

Etické aspekty ošetrovania pacientov liečených chemoterapiou

E-mail Tlačiť PDF

SÚHRN
V príspevku sa autorka zaoberá etickými aspektmi ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta liečeného chemoterapiou. Uvádza štyri základné etické princípy, ktoré by mala sestra dodržiavať pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta liečeného chemoterapiou, pričom ich dáva do súvisu so súčasne platnou legislatívou na Slovensku. Cieľom príspevku je upozorniť, že pacient je trpiaci človek, ku ktorému musíme pristupovať spravodlivo a s veľkým rešpektom jeho autonómie, s dobrým úmyslom nepoškodiť mu.
Kľúčové slová: Etický kódex – etické princípy – ošetrovateľská starostlivosť – komunikácia – bolesť.

Summary
In her contribution the author concentrates on the ethical aspects of nursing care for patients treated by chemotherapy. She lists four basic ethical principles that should be adhered to by a nurse in providing nursing care for patients undergoing chemotherapy. At the same time she interlinks them with the currently valid legislation in Slovakia. The purpose of the contribution is to draw attention to the fact that the patient is a suffering human being whose autonomy and right should be greatly respected with a good intention not to make her any harm.
Key words: ethical codex – ethical principles –nursing care – communication – pain.

Úvod

Zvláštnosť ošetrovateľského povolania, na rozdiel od iných profesií, spočíva predovšetkým v tom, že objektom sú chorí ľudia. Choroba mení prežívanie, správanie, prejavy a reakcie chorého. Je zdrojom frustrácie, obmedzovania či sociálnej izolácie pacienta. Ten mení svoje záujmy i rebríček hodnôt.

Je nevyhnutné, aby si sestra v rámci ošetrovateľskej starostlivosti tieto fakty uvedomila a rešpektovala ich.

Etický kódex

Pacient je trpiaci človek, ktorý má obavy a strach, a ktorý prichádza do zdravotníckeho zariadenia preto, že hľadá pomoc. Prvý človek, s ktorým sa spravidla stretáva, je sestra, ktorá jeho dôveru nielen nesmie sklamať, ale od začiatku pacientovho stretnutia sa so zdravotníkmi dôvera musí udržiavať a rozvíjať (1).

Základným štandardom na jednanie a správanie sa sestry k pacientovi, jeho rodine a komunite je Etický kódex International Council of Nurses (ICN). Vyplýva z neho povinnosť rešpektovať ľudský život, dôstojnosť a ľudské práva. Stále pribúdajú pacienti, ktorí odmietajú pasívnu rolu pacienta a dožadujú sa svojich práv, čo bolo podporené hlavne zdravotníckou reformou.

Etické princípy

Sestra pri realizácii komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta liečeného chemoterapiou dodržiava štyri základné etické princípy: autonómiu, non maleficienciu, beneficenciu a justíciu.

Z etického princípu o rešpektovaní autonómie pacienta je odvodené právo na sebaurčenie (nezávislosť) pacienta a vyplýva z neho súhlas s vyšetrovacími metódami a s liečením. Znamená to, že pacientovi poskytneme možnosť rozhodovať o sebe, priamo alebo sprostredkovane, na základe slobodnej vôle, bez donútenia.

Súhlas je podmienený dostatkom informácií o nádo­rovom procese, cytostatickej liečbe s jej pozitívami i rizikami, ktoré musia byť pacientovi zrozumiteľné a jasné, aby mohol prejaviť formu informovaného súhlasu alebo informovaného nesúhlasu. Autonómia pacienta by sa nemala absolutizovať (2).

Pacient musí mať mož­nosť povedať si, čo si praje, ale vyslovené priania je nevyhnutné odborne korigovať. Avšak toto je v kom­petencii lekára, ktorý nesie za pacienta plnú právnu zodpovednosť.

Sestra je člen zdravotníckeho tímu, ktorý s pacientom trávi podstatne viac času. Je preto pochopiteľné, že sa na ňu pacient obracia s mnohými otázkami.

A tak sa pýtame: „Ako môže sestra dodržia­vať princíp rešpektovania autonómie pacienta liečeného chemoterapiou?“, “Aké informácie môže poskytovať sestra, aby nebola právne napadnuteľná?“.

Na túto otázku poskytovala všeobecné východiská Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej Republiky č. 528/2004 (novelizovaná vyhláškou MZ SR č. 364/2005 Z. z.), ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľ­skej praxe..., kde sa okrem iného uvádza, že pri výkone ošetrovateľskej praxe sestra samostatne informuje osobu o potrebe, rozsahu a cieľoch ošetrovateľskej starostli­vosti zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, primerane veku a aktuálnemu zdravotnému stavu osoby.

Podľa spomenutej vyhlášky ďalej „sestra samostatne informuje o možnosti použitia voľno­predajných liekov a doplnkov výživy a ich spôsobe použitia. Stále však nie je presne stanovené, kde končí povinnosť informo­vať u jedného člena zdravotníckeho tímu (napr. lekár) a začína u dru­hého člena (napr. sestra). Kompetencie sestry v tomto smere stále nie sú konkrétne určené.

V rámci ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta liečeného chemoterapiou realizovanej metódou ošetro­vateľského procesu sestra poskytuje informácie o zmene životného štýlu pacienta, ktorá vyplýva z reakcie pacienta na chemoterapiu, o ošetro­vaní venóznych vstupov, o voľno­predajných liekoch a výživových doplnkoch (napr. Tantum verde, Corsodyl, Nutridrink), o tom, kde má hľadať psychickú, sociálnu i duchovnú pomoc a pod.


Z etického princípu beneficiencie čiže konania maximálneho dobra pre pacienta a princípu non maleficiencie, ktorý si žiada vylúčenie akéhokoľvek úmyselného i neúmyselného poškodenia alebo ublíženia vyplýva, že sestra poskytuje kvalitnú a efektívnu komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o pacienta liečeného chemoterapiou.

Sestra nesmie zabudnúť na ochranu osobných údajov a intímnych informácií, ktoré získava v rámci poskytovania starostlivosti (7). Únik informácii môže chorého alebo jeho rodinu poškodiť.

Etický princíp justície (spravodlivosti) požaduje, aby sa komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacien­ta liečeného chemoterapiou poskytovala na základe medicínskych a ošetrovateľských štandardov, a to každému človeku bez ohľadu na príslušnosť k určitej rase, národu (multikultúrne ošetrovateľstvo), politického či náboženského presvedčenia, bez ohľadu na vek, pohlavie a spoločenské postavenie.

Záver

Profesia sestry, ktorá ošetruje pacientov liečených chemoterapiou, je z hľadiska odbornej prípravy i pro­fesionálneho výkonu veľmi náročná. Objektom práce sestry je človek, a preto v jej práci má veľký význam dodržiavanie žiadúcich foriem jednania vo vzťahu k pacientovi, jeho rodine či komunite. Predovšetkým si musí uvedomiť okamžité potreby pacienta vyplývajúce z jeho stavu, na ktoré musí reagovať pohotovo, správne, ale aj humánne.

Literatúra

1.    HAŠKOVCOVÁ, H.: Manuálek o etice pro zdravotní sestry. České ošetřovatelství 5. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 46 s.
2.    VORLÍČEK, J., ADAM, Z.: Paliativní medicína. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 537 s.
3.    NEMČEKOVÁ, M., ŽIAKOVÁ, K.: Práva pacientov. Medicínske, ošetrovateľské a filozoficko-etické súvislosti. 1. vyd. Martin: Osveta, 2004. 214 s.
4.    O´CONNOR, M., ARANDA, S.: Paliativní péče pro sestry všech oborů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005, 324 s.
5.    SOFAER, B.: Bolest příručka pro zdravotní sestry. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1997. 104 s.
6.    Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, o zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
7.    Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 528/2004 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s leká­rom a rozsah pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom
8.    Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s le­károm a rozsah pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom

Ethical aspects of caring for patients treated by chemotherapy

Zuzana Kvasnicová

Posledná úprava Pondelok, 26 Júl 2010 12:15  

Partneri


Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok