Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2007 1-2/2007 Obsah časopisu Ošetrovateľský obzor 1-2/2007

Obsah časopisu Ošetrovateľský obzor 1-2/2007

E-mail Tlačiť PDF

Pôvodné práce
Vojtech Ozorovský, Dana Farkašová, Ladislav Badalík: Postoj účastníkov špecializačného štúdia k cieľom stratégie Zdravie pre všetkých v 21. storočí 

Prehľad
Mária Huttová, Hana Padyšáková: Následky konzumácie alkoholu počas tehotnosti na vývin dieťaťa
Dana Zvalová, Emília Miklovičová: Zanedbávanie, zneužívanie a týranie seniorov ako celospoločenský problém 
Mária Ondriášová: Ošetrovanie agresívneho pacienta s psychickým ochorením 
Zuzana Kvasnicová: Etické aspekty ošetrovania pacientov liečených chemoterapiou 
Michal Luníček: Balneologická liečba ženskej neplodnosti 
Eva Husarovičová, Marta Poláková: Fyzioterapia po radikálnych gynekologických operáciách 
Marie Procházková, Hana Myšáková: Kurzy pro těhotné organizované v porodnici oblastní nemocnice 
Adriana Repková, Hana Padyšáková: Sprevádzajúce osoby pri pôrode 

Informácie
Robert Vlček: Zdravotnícki pracovníci a zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone povolania 
Andrej Farkaš: Ochrana práv pacientov z pohľadu zmluvného vzťahu medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
Zdenka Hrubešová: Hospitalizácia a obmedzenie voľného pohybu 
bez informovaného súhlasu dotknutej osoby 

CONTENT

Original article

Vojtech Ozorovský, Dana Farkašová, Ladislav Badalík: The attitudes of the participants of specialization training to the targets of Health for all strategy in the 21st century 

Overviews
Mária Huttová, Hana Padyšáková: Alcohol consumption in pregnant woman and its consequences on child´s development 
Dana Zvalová, Emília Miklovičová: Neglect, abuse and maltreatment of seniors as society-wide problem 
Mária Ondriášová: Treatment of aggressive patient with psychic disease 
Zuzana Kvasnicová: Ethical aspects of caring for patients treated by chemotherapy 
Michal Luníček: Balneologic treatment of female sterility 
Eva Husarovičová, Marta Poláková: Physiotherapy after radical gynecological operations 
Marie Procházková, Hana Myšáková: Courses for pregnant women organized in maternity hospital 
Adriana Repková, Hana Padyšáková: Accompanying persons at labour 

Announcements
Robert Vlček: Health care workers and the responsibility for the damage 
caused while providing health care delivery 
Andrej Farkaš: Protection of patients´ right from the aspect of contract between patients and health care providers 
Zdenka Hrubešová: Hospitalization and restriction of free movement without informed consent in question

 

Posledná úprava Utorok, 08 Jún 2010 09:43  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok