Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2007 1-2/2007 Postoje účastníkov špecializačného štúdia k cieľom stratégie Zdravie pre všetkých v 21. storočí

Postoje účastníkov špecializačného štúdia k cieľom stratégie Zdravie pre všetkých v 21. storočí

E-mail Tlačiť PDF

Postoje účastníkov špecializačného štúdia v odbore manažment v ošetrovateľstve v rokoch 2005 a 2007 k cieľom stratégie Zdravie pre všetkých v 21. storočí – porovnanie

SÚHRN
Východisko: Autori hodnotia postoje študentov manažmentu v ošetrovateľstve k cieľom stratégie Zdravie pre všetkých v 21. storočí.
Súbor: V r. 2005 to bolo 63 študentov a v r. 2007 37 študentov, účastníkov analogického kurzu.
Metódy: Porovnanie stanovísk, workshop.
Výsledky: Spomedzi 21 cieľov v r. 2005 študenti ošetrovateľstva vyhodnotili ako najdôležitejší cieľ č. 2 – Rovnosť v zdraví. V r. 2007 to bol cieľ č. 6 – Zlepšenie mentálneho zdravia.
Záver: Hodnotenie postojov rôznych odvetví študentov je cenné pre plánovanie programov, edukačnej stratégie a z hľadiska implementácie cieľov.
Kľúčové slová: stratégia Zdravie pre všetkých v 21. storočí – postoje študentov manažmentu v ošetrovateľstve v rokoch 2005 a 2007.

SUMMARY
The attitudes of the participants of the specialization training in nursing management in the years 2005 a 2007 to the targets of Health for all strategy in the 21st century – the comparison
Background: The authors evaluate the attitude of the students in nursing management to the targets of Health for all strategy in the 21st century.
The sample: In the year 2005 it was 63 students and in the year 2007 it was 37 students participants of the analogical course.
Methods: The comparison of attitudes, workshop.
Results: Out of 21 targets was evaluated in the year 2005 by the students of nursing management target No 2 – Equity in health as the most important. In the year 2007 it was target No 6 – Improving mental health.
Conclusion: The Evaluation of attitudes by dofferent branches of students in valuable for planning the programmes, educational strategy, and from the point of view of implementation the targets.
Key words: Health for all staregy – 21st century – attitudes of students of nursing management in 2005 and 2007.

Úvod

Poznanie postojov čo najširšieho okruhu zdra­votníckych pracovníkov k stratégii Zdravie pre všetkých v 21. storočí je predmetom zisťovania a vzájomného porovnávania vo viacerých kategóriách zdravotníckych pracovníkov (1). Práca skúma postoje študentov ošetrovateľstva s bližším zameraním na špecializačný odbor manažment v ošetrovateľstve (2).

Súbor a metódy

Dňa 5. 3. 2007 sa 37 študentov špecializačného od­boru manažment v ošetrovateľstve zúčastnilo na workshope usporiadanom v rámci kurzu špecializačného štúdia v účelovom zariadení SZU v Modre Harmónii. Po vypočutí prednášok na témy Svetová zdravotnícka organizácia (ďalej SZO), jej história, štruktúra a činnosť obdržali všetci účastníci kópiu článku Badalík, L., Krištúfek, P., Honzátková, Z.: Stratégia Zdravie pre všetkých v 21. sto­ročí a jej ciele. Na preštudovanie materiálov bol účastníkom poskytnutý dostatok času, rovnako ako aj na vyjasnenie ďalších potrebných otázok (3).

Jednotliví účastníci mali za úlohu vybrať si z 21 cieľov SZO tri a zoradiť ich podľa priority do nasledujúcich kategórií:

1.    najdôležitejší cieľ,
2.    veľmi dôležitý cieľ,
3.    dôležitý cieľ.

V rámci diskusie prezentovali všetci zúčastnení svoje individuálne stanoviská. Získané výsledky porovnávali autori s výsledkami získanými tou istou metodikou v súbore 63 študentov (r. 2005) účastní­kov kurzu manažmentu v ošetrovateľstve, usporiadaného na SZU v Bratislave (4).

Výsledky

1    Za najdôležitejší cieľ považovalo najviac účastní­kov (6 z celkového počtu 37) cieľ č. 6 – zlepšenie mentálneho zdravia: do r. 2020 treba zlepšiť psycho­sociálnu pohodu ľudí, ľudia s psychickými problémami majú mať k dispozícii lepšie, komplexné a dostupné služby. Konkrétne:

1.1    Výskyt a nepriaznivý dopad psychických problé­mov na zdravie treba podstatne znížiť a zvýšiť schopnosť ľudí vyrovnať sa so stresujúcimi životnými udalosťami.

1.2    Výskyt samovrážd treba znížiť najmenej o tre­tinu, najvýznamnejšie v štátoch a populačných skupi­nách, kde je v súčasnosti vysoký.

V r. 2005 považovala väčšina poslucháčov za najdôležitejší cieľ č. 2 – rovnosť v zdraví.

2    Za veľmi dôležitý cieľ považovalo 15 (z celko­vého počtu 37) cieľ č. 10 – zdravé a bezpečné fyzické prostredie. Do r. 2015 budú ľudia v regióne žiť v bezpečnejšom fyzickom prostredí. Expozícia škodlivín neprekročí medzinárodne dohodnuté hodnoty. Konkrétne:

2.1    Expozíciu obyvateľstva fyzickému, mikrobakte­riálnemu a chemickému znečisteniu vo vode, vzduchu, odpadoch a pôde, ktoré je rizikové pre zdravie, treba podstatne znížiť, a to v súlade s harmonogramom stanoveným v národných akčných plánoch pre prostre­die a zdravie.

2.2    Ľudia budú mať všeobecný prístup k dosta­točnému množstvu pitnej vody uspokojivej kvality.

V r. 2005 sa považovalo za veľmi dôležitý cieľ č. 6 Zlepšenie mentálneho zdravia (ktorý sa v roku 2007 už hodnotil ako najdôležitejší).

3    Za dôležitý cieľ považovalo 12 (z celkového počtu 37) cieľ č. 17 – financovanie zdravotníckych služieb a rozdeľovanie zdrojov. Do r. 2010 majú mať členské štáty trvalo udržateľný mechanizmus financo­vania a rozdeľovania zdrojov pre zdravotníctvo založe­ný na zásadách rovnakého prístupu, nákladovej efektív­nosti, solidarity a optimálnej kvality (5). Konkrétne:

3.1    Výdavky na zdravotníctvo majú byť primerané potrebám obyvateľstva.

3.2    Zdroje treba rozdeľovať medzi podporu zdravia, ochranu zdravia, liečbu a starostlivosť, s ohľadom na dopad na zdravie, nákladovú efektívnosť a dostupné vedecké dôkazy.

3.3    Systém financovania má zaručiť všeobecné pokry­tie všetkých potrieb, solidaritu a trvalú udržateľnosť.

V súhlase so zistením v r. 2007 aj účastníci kurzu v roku 2005 v počte 13 z celkového počtu 63 považo­vali cieľ č. 17 za veľmi dôležitý.

Diskusia

Pri porovnaní priorít cieľov stratégie Zdravie pre všetkých stanovených účastníkmi kurzu manažmentu v ošetrovateľstve v rokoch 2005 a 2007 sme zistili, že v r. 2007 účastníci uprednostnili ako najdôležitejší cieľ č. 6 – zlepšenie mentálneho zdravia. Z diskusie vyplynulo, že účastníci hodnotili rizikové faktory pre vznik psychických problémov, ako pretrvávajúci alko­holizmus, zneužívanie drog, osamelosť, bezdomovectvo, sociálnoekonomické zvraty a depriváciu. Príčinou toho, že poslucháči kládli prioritný dôraz na potrebu zlepšenia mentálneho zdravia, je aj vysoký výskyt samovrážd. Oproti predchádzajúcemu roku účastníci zaradili do kategórie veľmi dôležitých cieľov cieľ č. 10 – zdravé a bezpečné fyzické prostredie. V diskusii sa pod­čiarko­vala otázka pitnej vody, ovzdušia a radiácie. Oproti predchádzajúcemu roku zostala nezmenená pozícia cieľa č. 17 – financovanie zdravotníckych služieb a rozdeľo­vanie zdrojov, ktoré v oboch zisťovaniach boli zaradené do kategórie dôležitých cieľov.

Záver

Výskum priorít cieľov stratégie Zdravie pre všetkých v 21. storočí v rôznych kategóriách zdravotníckych pracovníkov je dôležitý ako z hľadiska plánovania pedagogickej činnosti, tak aj hodnotenia postupu implementácie jednotlivých cieľov. Z tohto hľadiska nesmie chýbať ani prieskum postojov účastníkov kurzov v odbore manažment v ošetrovateľstve opakovaný rovnakou metodikou v určitých intervaloch.

Literatúra

1.    BADALÍK, L., OZOROVSKÝ, V., DOBIÁŠOVÁ, E., VOJTEKOVÁ, I.: Priorita cieľov stratégie Zdravie pre všetkých v 21. storočí podľa študentov ošetrovateľstva. Revue ošetro­vateľstva a laboratórnych metodík, 11, 2005, č. 1, s. 11 – 12.
2.    OZOROVSKÝ, V., BADALÍK, L., DOBIÁŠOVÁ, E., VOJTEKOVÁ, I.: Priorita cieľov stratégie Zdravie pre všetkých v 21. storočí podľa študentov dennej formy ošetrovateľstva. Revue ošetrovateľstva a laboratórnych metodík, 11, 2005, č. 3, s. 190 – 191.
3.    BADALÍK, L., KRIŠTÚFEK, P., HONZÁTKOVÁ, Z.: Stratégia Zdravie pre všetkých v 21. storočí a jej ciele. Medicínsky monitor, 1, 2000, s. 39 – 40.
4.    BADALÍK, L., FARKAŠOVÁ, D., OZOROVSKÝ, V.: Priorita cieľov stratégie Zdravie pre všetkých v 21. storočí podľa študentov manažmentu v ošetrovateľstve. Revue ošetrovateľstva a laboratórnych metodík, 12, 2006, č. 2, s. 81 – 82.
5.    World Health Organization-Europe: Health for all in the 21 century. European Health for All Series, č. 6, 224 s., ISBN 92 890 1349 4.

The attitudes of the participants of the specialization training to the targets of Health for all strategy in the 21st century

Vojtech OZOROVSKÝ, Dana FARKAŠOVÁ, Ladislav BADALÍK

 

 

Posledná úprava Pondelok, 26 Júl 2010 11:59  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok