Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2007 1-2/2007 Sprevádzajúce osoby pri pôrode

Sprevádzajúce osoby pri pôrode

E-mail Tlačiť PDF

Súhrn
Pôrod je zložitý proces, v ktorom dôležitú úlohu zohráva aj emocionálny stav rodičky. Podporiť ho 
môžu aj ľudia, ktorí sa okolo nej v pôrodnej sále vyskytujú. Benefit rodičky zvyšuje prítomnosť spre­vádzajúcich osôb – otca, ale aj duly. Príspevok sa zaoberá úlohami sprevá dzajúcich osôb pri pôrode a komparuje ich vo vzťahu k rodičke.
Kľúčové slová: otec – dula – pôrodná asistentka – rodička – pôrod – rozsah praxe pôrodnej asistencie.

Summary
Labour is a complex process and an important role in it is played by the emotional status of the parturient. This can be supported also by people who accompany the parturient in the delivery room. The presence of father or of dula is beneficial for the parturient. The contribution deals with the tasks of persons who are with the parturient during labour and interrelates these tasks with the parturient.
Key words: father – dula – midwife – parturient – labour – scope of midwives´ practice.

Úvod

Pôrod je zložitý proces, v ktorom zohráva psychika ženy určujúci faktor. Podľa jej celkového stavu, únavy, emocionálneho stavu sa vyvíja pôrodný dej. Často prežívanie ženy významne ovplyvňuje nielen prostredie pôrodnej sály, ale aj ľudia, ktorí sa okolo nej nachá­dzajú. Problematika zdravotníckych pracovníkov poskytujúcich starostlivosť počas pôrodu je veľmi široká. V príspevku sa chceme zaoberať predovšetkým sprevádzajúcimi osobami pri pôrode. Otec pri pôrode sa stáva bežnou súčasťou praxe v pôrodných sálach. Avšak už aj v našich podmien­kach sa začíname stretá­vať s novým fenoménom sprevádzajúcich osôb pri pôrode a tým je dula.

Sprevádzajúce osoby pri pôrode

Najčastejšie je sprevádzajúcou osobou pri pôrode otec dieťaťa. Musí spĺňať určité požiadavky, aby mohol s rodičkou zotrvať počas pôrodu.

Podmienky pre účasť sprevádzajúcej osoby pri pôrode sú nasledujúce:

  • Potvrdenie o absolvovaní psychofyzickej prípravy na pôrod (niektoré pracoviská od tejto požiadavky odstu­pujú).
  • Prítomnosť otca (partnera) v objekte pôrodnice je povolená až po začatí pravidelnej pôrodnej činnosti v prvej dobe pôrodnej.
  • Budúci otec sa zaväzuje dodržiavať pokyny lekára a zdravotníckych pracovníkov v pôrodnej sále.
  • Otec sa počas prvej doby pôrodnej zdržuje so svo­jou partnerkou len na vyhradených miestach pôrodnej sály.
  • Pokiaľ bude v pôrodnej sále viac rodičiek, otcovi nemusí byť umožnená účasť pri pôrode, aby svojou prítomnosťou nerušil ostatné rodičky.
  • Pri vzniku akútnej situácie, pri ktorej ošetrujúci lekár nepovažuje ďalšiu účasť otca pri pôrode za vhodnú, bude musieť opustiť pôrodnú sálu aj napriek tomu, že absolvoval prípravu na pôrod.

Predpoklady otca pre účasť pri pôrode. Mal by:

•    cítiť k matke svojho dieťaťa lásku a priateľstvo a mať voči nej pocit zodpovednosti;
•    dobre poznať, čo si matka želá, hlavne ak má nejaké zvláštne priania alebo zvyky, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť jej emocionálnu pohodu;
•    vedieť, čo môže od pôrodu očakávať – poznať fyziológiu pôrodu, aké intervencie sa behom pôrodu používajú, kedy sú nevyhnutné a kedy optimálne;
•    porozumieť citovej stránke pôrodu – rozumieť citovým potrebám ženy behom pôrodu a akými citovými stavmi obvykle žena prechádza v priebehu jednotlivých pôrodných dôb;
•    vedieť, ako pomôcť v rôznych akútnych situáciách a ako sa správať pri akútnej lekárskej inter­vencii;
•    byť schopný prispôsobiť sa meniacim sa potrebám ženy počas jednotlivých pôrodných dôb.

Pôrodná asistentka odporúča otázku prítomnosti otca pri pôrode prediskutovať už na začiatku tehotnosti, aby sa budúci otec mohol pripraviť na pôrod. Pri riešení tohto intímneho problému by sa nemali rodičia nechať ovplyvniť súčasným módnym trendom.

Prítomnosť otca pri pôrode by mala byť založená predovšetkým na jeho osobnom presvedčení a na súhlase rodičky. Iba tak môže partner pri pôrode zvýšiť kvalitu prežívania pôrodu u ženy.

Je dôležité, aby pôrodná asistentka edukovala rodičovský pár o kladoch, ale aj záporoch sprevádzania pri pôrode.

Kladné faktory prítomnosti partnera pri pôrode

Argumenty potvrdzujúce kladný vplyv partnera na rodičku v pôrodnom procese:

Fyzická opora – partner dbá na rodičkin fyzický komfort, nabáda ženu k správnemu dýchaniu, usmerňuje ju pri dychových cvičeniach, masíruje driekovú oblasť, pomáha zaujať úľavovú polohu pri kontrakciách, ovlažuje tvár, utiera pot z čela, sleduje frekvenciu, intenzitu a dĺžku kontrakcií, informuje o ich priebehu ženu a pozitívne ju motivuje, ovlažuje jej pery, prípadne jej pomáha vyplachovať dutinu ústnu a balzamuje jej pery, sprevádza ju do sprchy, v rámci svojich možností sa snaží stlmiť pôrodnú bolesť – vykonáva masáž, pomáha jej relaxovať na partobale, komunikuje s ňou a snaží sa ju odpútať od pôrodných bolestí.

Psychická opora – partner povzbudzuje, podporuje úsilie rodičky pri tlačení, eliminuje osamelosť, saturuje psychické potreby istoty, bezpečia, spolupatričnosti a uzna­nia, odvádzanie pozornosti od pôrodnej bolesti, pripomína, že každá ďalšia kontrakcia približuje príchod dieťaťa.

Emocionálna opora – partner utvrdzuje partnerku o svojej láske, používa podporné haptické prejavy – po­hladenie, potľapkanie, objatie, držanie za ruku a pod.

Sprostredkovateľ komunikácie – partner zabezpe­čuje komunikáciu s pôrodnou asistentkou, ak rodička nechce alebo nemôže s ňou komunikovať.

Posilnenie trojdimenzionálneho vzťahu: matka – dieťa – otec:

–    rýchlejšia interiorizácia s rolou otca,
–    predchádzanie neskorým následkom tzv. „couvade“ syndrómu u partnera,
–    vytvorenie pozitívnejšieho vzťahu k novonarode­nému potomkovi – vidí dieťa skôr ako matka,
–    ovplyvnenie neosobného, úradného prístupu zdra­votníckeho personálu k rodičke.

Záporné faktory prítomnosti partnera pri pôrode

–    Prítomnosť partnera pri pôrode komplikuje prácu zdravotníckeho tímu predovšetkým v situáciách, v ktorých prichádza k neočakávaným pôrodným komplikáciám.
–    Čiastočná zmena organizácie – vyčlenenie miest­nosti – ak by naraz rodili viaceré ženy, nie je možné zabezpečiť súkromie všetkým párom.
–    Niektorí muži sú k prítomnosti pri pôrode partnerkami nútení – „módny trend“.
–    Muž by mohol počas druhej doby pôrodnej omdlieť, čím by spôsobil zdravotníkom starosti.
–    Sledovanie pôrodu so všetkými okolnosťami by mohlo byť pre muža nepríjemným až stresujúcim zážitkom s negatívnym dopadom na vzťah k part­nerke, predovšetkým v sexuálnej oblasti.

•    Neadekvátne správanie partnera pri pôrode by mohlo negatívne ovplyvniť partnerský vzťah.

Z uvedených dôvodov sa medzi sprevádzajúcimi osobami pri pôrode začínajú objavovať profesionálne sprievodkyne pôrodu – duly. Dula nemá v pôrodnej sále nahrádzať otca. Poskytuje emocionálnu podporu nielen matke, ale častokrát aj emocionálne zaťažené­mu otcovi. Odbremeňuje ho od zodpovednosti, je prostredníkom medzi ním, zdravotníckymi pracovníkmi a jeho vlastnou ženou, ktorej správanie a prežívanie počas pôrodu je preňho nepochopiteľné. Bezprostredne po pôrode zostá­va dula s matkou, aj keď otec odchádza za novoroden­com do novorodeneckého boxu, prípadne je zaujatý fotografovaním dieťatka.

V anglosaských krajinách a v Amerike sú v pôrod­ných sálach duly veľmi často prítomné. V Slovenskej republike sa s nimi zatiaľ stretávame ojedinele, hoci v Českej republiky ich prítomnosť pri pôrode nie je vzácnosťou. Miera informácií o ich úlohách a postavení v starostlivosti o ženu – rodičku je v odbornej i laickej verejnosti pomerne malá.

Kto teda vlastne dula je?

Pôvod jej mena pochádza z gréčtiny a označuje ženu, ktorá sa o niekoho stará. Sú to špeciálne vyškole­né ženy, ktoré sprevádzajú rodičku pri pôrode a posky­tujú aj starostlivosť v popôrodnom období. Ponúkajú predovšetkým psychickú, ale aj fyzickú podporu rodičke a jej rodine.

Dula poskytuje emocionálne zázemie a potrebné informácie už v čase gravidity. Ženu a jej partnera citlivým spôsobom sprevádza pri pôrode. Pri práci je diskrétna a nevstupuje do vzťahu medzi partnermi ani do vzťahu medzi rodičmi a zdravotníc­kymi pra­covníkmi.

Pri samotnom pôrode pomáha vytvoriť také emocionálne prostredie, v ktorom sa žena cíti bezpečne, môže sa plne uvoľniť a sústrediť na pôrod. Je nápomoc­ná rodine aj v šestonedelí. Kladie si za cieľ prispievať k dobrej telesnej aj duševnej pohode matiek a novo­rodencov.

Dula neposkytuje zdravotnícke služby. Dopĺňa prácu lekárov a pôrodných asistentiek, avšak nezasahuje do ich kompetencií. Dula je pripravená sprevádzať ženu pri pôrode v nemocnici, v pôrodnom dome alebo v domácnosti, samozrejme, za prítomnosti pôrodnej asistentky alebo lekára. Podľa Dr. Klausa, amerického pôrodníka, prítomnosť duly pri pôrode pozitívne ovplyvňuje jeho dĺžku a možný výskyt komplikácií. „Jej prítomnosť pri pôrode znižuje počet cisárskych rezov o 50 %, skracuje dĺžku prvej doby pôrodnej o 25 %, použitie oxytocínu o 40 %, používanie analgetík o 30 %, žiadostí o epidurálnu analgézu o 60 percent. (2)

Starostlivosť duly o matku a novorodenca má pozitívny vplyv na dojčenie, na dĺžku času, ktorý matka venuje novorodencovi, na výskyt popôrodnej depresie a na výskyt febrílií u šestonedieľky. Matky sprevádzané dulami hodnotia osobnosť svojho dieťaťa, jeho schopnosti a zdravotný stav pozitívnejšie“ (2).

Podľa prospektu Českej asociácie dúl (existuje pod hlavičkou Občianskeho združenia), ktorá bola založená v r. 2001 a robí pravidelné školenia, dula ponúka tieto služby:

–    psychickú podporu ženy v priebehu tehotnosti, pôrodu a šestonedelia,
–    odporúčania týkajúce sa životosprávy v tehotnosti,
–    spoluprácu na príprave pôrodného plánu,
–    nepretržité sprevádzanie počas pôrodu,
–    masáže, pomoc pri voľbe polohy a ďalších nefar­makologických úľavových prostriedkov počas pôrodu,
–    uľahčenie komunikácie medzi rodičkou a zdra­votníckymi pracovníkmi,
–    informácie potrebné pre informované rozhodnutie ženy, napr. i v prípade nutnosti lekárskeho zásahu,
–    podporu pre partnera a rodinu,
–    informácie a podporu pri dojčení,
–    podporu novej rodine v šestonedelí, odovzdávanie skúseností v starostlivosti o dieťa,
–    čiastočnú pomoc v domácnosti.

V Slovenskej republike sú duly zastrešené občian­skym združením Slovenské duly, ktoré vzniklo v de­cembri r. 2004. Hlavné aktivity, okrem združovania dúl, združenie definuje nasledovne:

–    poskytovanie kontaktov ženám, ktoré sa na ne obrátia, a pomoc pri hľadaní kvalifikovanej duly,
–    organizovanie kurzov pre duly, ktoré účastníčkam poskytnú odborné znalosti a pomôžu im rozvinúť ich zručnosti i osobnostné vlastnosti vhodné pre prácu duly,
–    rozširovanie informácií o prínose duly pre ženu, dieťa, rodinu i spoločnosť,
–    podpora pozitívnych zmien v slovenskom systéme starostlivosti o matku a dieťa,
–    spolupráca s domácimi i zahraničnými odbornými a dobrovoľnými organizáciami, ktorých činnosť je orientovaná na starostlivosť o matku, dieťa a ro­dinu,
–    snaha o oficiálne uznanie profesie duly v SR (4).

Záver

Postavenie duly v tíme poskytujúcej starostlivosť rodičke v pôrodnej sále ukáže až čas. Niektoré aktivity, ktoré definujú združenia zastrešujúce duly, zasahujú do kompetencií pôrodnej asistencie vymedzených Vyhláš­kou Ministerstva zdravotníctva SR č. 364/2005 Z. z. o rozsahu praxe pôrodnej asistencie. Avšak ak dula pôsobí ako empatický, informovaný, do kompetencií zdravotníckych pracovníkov nezasahujúci laik, ktorý pomôže rodiacej žene efektívne prežiť pôrod a pomôže ju zmeniť na milujúcu matku, jej účasť v pôrodnom procese by sme mali privítať.

Literatúra

1.    Goer, H.: Průvodce přemýšlivé ženy na cestě k lepšímu porodu. Praha: One Women Press, 2002, 549 s.
2.    Klaus, M., Kennel, J.: Mothering the mother. New York: Adisson - Wesley, 1993.
3.    Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 364/2005 Z. z. o rozsahu praxe pôrodnej asistencie
4.    Občianske združenie Slovenské duly – www.duly.sk
5.    KEKETIOVÁ, J.: Kríza rodiny alebo nové trendy v partnerských vzťahoch a ich sociálne dopady. „Quo Vadis soc. práca slovenská.“ Zborník z vedeckej konferencie FZ a SP Trnavskej univerzity, Trnava, 2006.

Accompanying persons at labour

Adriana Repková, Hana Padyšáková

Posledná úprava Pondelok, 26 Júl 2010 12:33  

Partneri


Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok