Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2010 1-2/2010 Obsah časopisu Ošetrovateľský obzor 1-2/2010

Obsah časopisu Ošetrovateľský obzor 1-2/2010

E-mail Tlačiť PDF

Pôvodné práce
Sylva BÁRTLOVÁ: Řešení konfliktních situací a jejich vliv na kvalitu ošetřovatelské péče         3
Monika GINIČOVÁ, Hana PADYŠÁKOVÁ: Kvalita života detí po transplantácii kostnej drene         8
Katarína GABRHELOVÁ, Emília MIKLOVIČOVÁ: Životný štýl pacientov s osteoporózou         13

Prehľady
Soňa Pinkasová, Dana Zvalová: Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s intraaortálnou balónikovou kontrapulzáciou         16
Viera Tereková: Špecifiká starostlivosti o kožu seniorov         22
Anna HUDÁKOVÁ, Ľudmila MAJERNÍKOVÁ: Ageizmus – novodobý fenomén spoločnosti         25
Monika MAČKINOVÁ, Eva MUSILOVÁ: Využitie hipoterapie v komplexnej rehabilitácii         28
Marta POLÁKOVÁ, Eva HUSAROVIČOVÁ, Juraj POLÁK: Fyzikálna terapia v onkológii         30
Jana HAVLOVÁ: Škola chrbta – kinezioterapia         33

Informácie
Robert Vlček, Daniela Simanová: Právna úprava niektorých vzťahov medzi rodičmi a deťmi         36
Robert Vlček, Irena Belohorská: Výchova, zdravie, výživa a všestranný vývoj maloletého dieťaťa         38
Robert Vlček, Irena Belohorská: Správa majetku maloletého dieťaťa         40
Monika Mačkinová: Význam kvality sociálnych služieb a ich nenahraditeľnosť         42

Osobnosti
Blahoželáme k životnému jubileu prof. MUDr. Jána Ležoviča, DrSc.         43

Content
Original article

Sylva BÁRTLOVÁ: Solution of conflicts and their effect upon the quality of nursing care         3
Monika GINIČOVÁ, Hana PADYŠÁKOVÁ: Quality of life of children after bone marrow transplantation         8
Katarína GABRHELOVÁ, Emília MIKLOVIČOVÁ: Life style of patients with osteoporosis         13

Overviews
Soňa Pinkasová, Dana Zvalová: Specific nursing care of patient with contrapulzation of intra-aortic balloon         16
Viera Tereková: Skin care specificities in seniors         22
Anna HUDÁKOVÁ, Ľudmila MAJERNÍKOVÁ: Ageism – recent phenomenon of society         25
Monika MAČKINOVÁ, Eva MUSILOVÁ: Use of hippotherapy in complex rehabilitation         28
Marta POLÁKOVÁ, Eva HUSAROVIČOVÁ, Juraj POLÁK: Physical therapy in oncology         30
Jana HAVLOVÁ: School of back – kinesiotherapy         33

Announcements
Robert Vlček, Daniela Simanová: Legal regulation of some relations between parents and their children         36
Robert Vlček, Irena Belohorská: Education, health, nutrition and general development of minor         38
Robert Vlček, Irena Belohorská: Administration  of minor property         40
Monika Mačkinová: Significance of quality of social services         42

Personalities
Our sincere congratulations on the birthday anniversary of Professor Ján Ležovič, MD, D.Sc.         43

Posledná úprava Utorok, 01 Jún 2010 08:33  

Partneri


Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok