Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2010 1-2/2011 Obsah časopisu Ošetrovateľský obzor 1-2/2011

Obsah časopisu Ošetrovateľský obzor 1-2/2011

E-mail Tlačiť PDF

Pôvodné práce

Jana VIRGULOVÁ, Beáta FRČOVÁ: Sestra – implementátorka zmeny v kontexte primárnej  prevencie karcinómu krčka maternice         3

Prehľady

Viera TEREKOVÁ, Ľudmila KUBICOVÁ, Magda OZOGÁNYOVÁ: Moderné trendy ošetrovania chronických rán         8
Zuzana ŠAJTEROVÁ,  Eva MUSILOVÁ,  Elena  ŽIAKOVÁ:  Starostlivosť o pacientky po gynekologických operáciách         12
Anna BENČEKOVÁ: Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s pľúcnou embóliou         15


Anna HUDÁKOVÁ, Andrea OBROČNÍKOVÁ: Status geriatrického ošetrovateľstva  z hľadiska demografických zmien         18
Eva MUSILOVÁ: Možnosti liečby úrazu hornej končatiny         22
Eva ČERVEŇANOVÁ: Katedra ošetrovateľstva na súkromnej univerzite v Nigérii         25
Mária ONDRIÁŠOVÁ: Psychiatria ako súčasť vzdelávania v odbore ošetrovateľstvo         28
Monika MAČKINOVÁ: Snoezelen – netradičná forma práce s ľuďmi s postihnutím         30

Informácie

Robert Vlček: Dokazovanie a rozhodovanie o predbežnom opatrení  podľa ustanovenia § 75a OSP         35
Robert Vlček: Zánik a zrušenie predbežného opatrenia podľa § 75a OSP a náhrada ujmy spôsobenej predbežným opatrením         37


Content

Original article

Jana VIRGULOVÁ, Beáta FRČOVÁ: Nurse – an implementor of the change in the context of primary cervical cancer prevention         3

Overviews

Viera TEREKOVÁ, Ľudmila KUBICOVÁ, Magda OZOGÁNYOVÁ: Modern trends of nursing of chronic wounds         8
Zuzana ŠAJTEROVÁ,  Eva MUSILOVÁ,  Elena  ŽIAKOVÁ: Care for the patients following gynecologic operations         12
Anna BENČEKOVÁ: Specificities of nursing care for patient with pulmonary embolia         15
Anna HUDÁKOVÁ, Andrea OBROČNÍKOVÁ: Status of geriatric nursing from the aspect of demographic changes         18
Eva MUSILOVÁ: Treatment modes of the upper extremity accidental injury         22
Eva ČERVEŇANOVÁ: Department of nursing private university in Nigeria         25
Mária ONDRIÁŠOVÁ: Psychiatry as a part of education in the field of nursing         28
Monika MAČKINOVÁ: Snoezelen – nontraditional form in disabled people         30

Announcements

Robert Vlček: Evidence and decision making on provisional measures according to § 75a of the Code of Civil Procedure         35
Robert Vlček: Termination and revocation of provisional measures according to §75a of the Code of Civil Procedure Act and compensation for detriment caused by provisional measures         37

 

Časopis Ošetrovateľský obzor 1-2/2011 na prečítanie

Get Adobe Flash player

Posledná úprava Utorok, 27 December 2011 12:19  

Partneri


Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok