Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2008 1/2008 Editorial

Editorial

E-mail Tlačiť PDF

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave si v roku 2008 pripomína významné jubileum - 55. výročie inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania lekárov, farmaceutov a iných pracovníkov v zdravotníctve. Jej dnešná podoba sa historicky profilovala už od roku 1953, kedy povereníctvo zdravotníctva zriadilo v Trenčíne 1. mája Školské stredisko povereníctva zdravotníctva pre doškoľovanie lekárov. To bol rozhodujúci míľnik a oficiálny začiatok inštitucionálneho vzdelávania lekárov na Slovensku. Dňa 1. januára 1957 vznikol v Trenčíne Slovenský ústav pre doškoľovanie lekárov (SUDL). Neskôr, na základe zákona č. 20/ 1966 Zb., bol premenovaný na Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov (ILF). Jeho zlúčením s Ústavom pre ďalšie vzdelávanie stredných zdravotníckych pracovníkov v roku 1991 sa profiloval Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve (IVZ). Október 1998 je pamätným dňom zrodu Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny (SPAM). S cieľom zosúladiť systém inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania so smernicami Európskej únie bolo nevyhnutné pristúpiť k transformácii SPAMu na vysokú školu.

Dňom 1. septembra 1992 začína písať svoju históriu Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU), schválená zákonom NR SR č. 401/2002 Z.z. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je právnym nástupcom Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny. 27. septembra 2002 prezident Slovenskej republiky vymenoval prof. MUDr. Jána Štencla, CSc. za rektora SZU.

Vychádzajúc z uvedeného zákona boli na SZU zriadené fakulty:

 • Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií,
 • Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií,
 • Fakulta verejného zdravotníctva,
 • Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici v roku 2005.

Slovenská zdravotnícka univerzita:

 • je štátna vysoká škola univerzitného typu pôsobiaca v rezorte MZ SR, jej fakulty poskytujú vysokoškolské vzdelanie v akreditovaných odboroch,
 • garantuje a zabezpečuje inštitucionálne ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve,
 • je členom medzinárodných organizácií: predchodca SZU SPAM sa stal v roku 2000 v Tokiu členom Sústavy svetových zdravotníckych akadémií IAMP,
 • je členom Európskej asociácie univerzít od 17. januára 2003, kedy Rada Európskej asociácie univerzít (EUA) prijala SZU za svojho člena,
 • je členom UNESCO/CEPES,
 • v roku 2003 sa SZU stala 21. európskou a 2. slovenskou univerzitou, ktorá podpísala Bolonskú deklaráciu a zaviazala sa rešpektovať akademické práva a slobody,
 • je členom UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes).

Od akademického roku 2003/2004 učebne SZU postupne zapĺňajú študenti akreditovaných študijných programov bakalárskych, magisterských a doktorských študijných programov, mnohí adepti zložili rigoróznu skúšku a niektorí už ukončili aj doktorandské štúdium.
V rámci uplynulých 55 rokov sa SZU vyprofilovala na medzinárodne akceptovanú a kooperujúcu inštitúciu.Hlavným poslaním jednotlivých fakúlt je:

 • vzdelávanie vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia,
 • vedecká činnosť v oblasti medicíny, ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva a ďalších odborov, ktoré tvoria integrálnu súčasť vzdelávacích programov,
 • spolupráca so štátnym a verejným sektorom pri rozvoji a implementácii nových postupov,
 • tvorba nových vzdelávacích programov v súlade s požiadavkami Európskej únie,
 • spolupráca s ostatnými fakultami na Slovensku a v zahraničí,
 • monitorovanie potrieb zdravotníckej praxe a verejného zdravia

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU pri príležitosti 55. výročia inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania lekárov, farmaceutov a iných pracovníkov v zdravotníctve organizuje rad odborných podujatí.

Vážení čitatelia, verím, že Vás toto jubileum podnieti k zvýšeniu odbornej úrovne príspevkov do jednotlivých čísel piateho ročníka časopisu Ošetrovateľský obzor a bude motivovať k zintenzívneniu publikačnej činnosti. Veď každé číslo časopisu kreujeme vďaka Vašej spolupráci. Preto Vám úprimne ďakujem za Vašu doterajšiu autorskú aktivitu a želám veľa tvorivých síl do ďalšej spolupráce.

Posledná úprava Utorok, 08 Jún 2010 07:03  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok