Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2009 1/2009 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so zavedeným trvalým kardiostimulátorom

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so zavedeným trvalým kardiostimulátorom

E-mail Tlačiť PDF

SÚHRN
Východisko: Autorka mapuje informovanosť pacientov s trvalou kardiostimuláciou a jej vplyv na hodnotenie kvality života.
Súbor a metódy: Súbor tvorilo 62 pacientov s trvalým kardiostimulátorom. Na získanie údajov bola použitá dotazníková metóda.
Výsledky: Výsledky prieskumu poukázali na to, že primeraná edukácia pacienta s trvalou kardiostimuláciou pomáha pacientom v primeranej adaptácii na svoj stav, zmierňuje negatívne následky choroby a pozitívne ovplyvňuje kvalitu života. 
Záver: Odporúčame zvýšiť podiel sestier na edukácii pacientov a ich rodinných príslušníkov, vypracovať štandardný edukačný plán a informačný materiál pre pacientov a ich rodinných príslušníkov a podporovať prácu klubov pre pacientov so zavedeným kardiostimulátorom.
Kľúčové slová: ošetrovateľská starostlivosť - trvalá kardiostimulácia - arytmie - ošetrovateľský proces -kvalita života.


SUMMARY
Introduction: The author maps the the level of information of patients with permanent pacemaker and its effect upon the evaluation of quality of life.
Patients and methods: The group consisted of 62 patients with permanent pacemaker. Questionnaire method was used to obtain the necessary data.
Results: The results of the survey demonstrated that adequate and suitable education of the patient with permanent pacemaker helps the patient to adapt to his condition, diminishes negative consequences of the disease and positively affects the quality of life.
Conclusion: We recommend to increase the number of nurses to educate the patients and their family members, to draw up standard educational plan and information for patients and their family members and to support the activities of the clubs for patients with permanent pacemaker.
Key words: nursing care - permanent pacemaking - arrhythmia - nursing process - quality of life.

Complex nursing care for patient with permanent pacemaker

Posledná úprava Pondelok, 07 Jún 2010 13:39  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok