Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2009 1/2009 Výchova k rodičovstvu

Výchova k rodičovstvu

E-mail Tlačiť PDF

SÚHRN:
Východiská: Predpokladáme, že vo výchove adolescentov k rodičovstvu sú rozdiely v závislosti od výchovného prostredia.
Súbor a metódy: V roku 2008 sme zámerným výberom dotazníkovou metódou oslovili 426 gymnazistov západoslovenského regiónu z odlišného výchovného prostredia.
Výsledky: V preferencii informačných zdrojov o rodičovstve je u respondentov rozdiel v závislosti od výchovného prostredia. Vplyv výchovného pôsobenia rodiny sa potvrdil aj pri uvádzaní významu manželstva respondentmi. 
Záver: Výchova k rodičovstvu zostáva trvalou úlohou výchovného pôsobenia rodiny a školy s cieľom vychovať informovaného a zodpovedného budúceho rodiča, ktorý čerpá z pozitívnych vzorov. K podpore rodičovstva možno prispieť zvyšovaním informovanosti o výchove k manželstvu a rodičovstvu, zdravotne a prospoločensky orientovanou edukáciou.
Kľúčové slová: výchova k rodičovstvu - adolescenti - rodina - výchovné prostredie.


SUMMARY
Introduction: We believe that the education of adolescents to parenthood.differs in dependence on the educational environment of adolescents.
Patients and methods
: In the year 2008 questionnaire method by deliberate choice addressed 426 highschool students from the WestSlovakian region with different educational environment.
Results: The preference of information sources on parenthood in respondents differs depending on the educational environment.. The effect of the family educational environment was confirmed in the opinions of respondents concerning the significance of marriage.
Conclusion: The education to parenthood remains a permanent task of the family to educate informed and responsible prospective parents who will adhere to positive patterns. Health and socially oriented education and increased informedness about the education to parenthood and marriage may support parenthood.
Key words: education to parenthood - adolescents - family - educational environment.

Education to parenthood

 

 

Posledná úprava Pondelok, 07 Jún 2010 13:37  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok