Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2009 2/2009 Informovanosť tehotných žien v prenatálnej starostlivosti

Informovanosť tehotných žien v prenatálnej starostlivosti

E-mail Tlačiť PDF

SÚHRN
Východisko: Zisťovali sme úroveň poskytovania informácií v oblasti poradenstva a zdravotnej výchovy u tehotných žien s fyziologickým priebehom tehotnosti v prenatálnej starostlivosti a u pôrodných asistentiek pracujúcich v prenatálnej starostlivosti.
Súbor a metódy:: Výskumnú vzorku tvorilo 277 respondentiek, vybraných náhodným výberom. Použili sme dotazníkovú metódu pre 2 súbory respondentiek – šestonedieľky a pôrodné asistentky.
Výsledky: Zistili sme, že informovanosť tehotných žien je na dobrej úrovni, ale je závislá od miesta jej poskytovania. Informácie poskytuje prevažne lekár, ženy čerpajú z internetu a literatúry, zastúpenie pôrodných asistentiek je alarmujúco nízke.
Záver: Navrhujeme posilniť edukačné pôsobenie pôrodných asistentiek v primárnej zdravotnej starostlivosti a upozorňujeme na dôležitosť legislatívnej podpory edukačnej činnosti pôrodných asistentiek.
Kľúčové slová: pôrodná asistencia – prenatálna starostlivosť – príprava na pôrod.


Summary

Introduction: The level of providing the information in counselling and health education in pregnant women with physiological pregnancy in prenatal care and in midwives working in prenatal care was investigated.
Patients and methods: The group examined comprised 277 randomly selected respondents. A questionnaire method for 2 groups of respondents parturients and midwives was used.
Results: We found that the level of infomation in pregnant women is good and depends on the location providing the information. The information is provided mainly by physicians. Women also obtain the information from the internet and literature. The participation of midwives in extending the information is alarmingly low..
Conclusion:: We suggest to reinforce the educational impact of nidwives in primary health care and point at the importance of legislative support of educational activities of midwives.
Key words: midwifery – prenatal care – preparation for labour.

The level of information of pregnant women in prenatal care

 

 

Posledná úprava Pondelok, 07 Jún 2010 13:26  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok