Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2009 2/2009 Posúdenie aktivít denného života u pacientov po rozsiahlejších operáciách v oropharyngolaryngeálnej oblasti

Posúdenie aktivít denného života u pacientov po rozsiahlejších operáciách v oropharyngolaryngeálnej oblasti

E-mail Tlačiť PDF

SÚHRN
Východisko: U pacientov po rozsiahlejších operáciach v oro-pharyngo-laryngeálnej oblasti na Otorinolaryngologickej klinike v FN v Nitre boli hodnotené aktivity u hospitalizovaných pacientov odo dňa operácie 10 dní podľa vybraných meracích škál.
Súbor: Meranie bolo realizované u hospitalizovaných pacientov vo vekovom rozpätí od 45 – 77 rokov (29, z toho 2 ženy a 27 mužov. Z celkového počtu operáciou bolo riešené onkologické ochorenie u 28 a úraz tváre a krku u 1 muža.
Metódy: Aplikovali sme Barthelov test základných denných aktivít a test ošetrovateľskej záťaže podľa Svanborga, ktoré sme navzájom porovnali.
Výsledky: Použitie meracích škál sa prejavilo ako praktická pomôcka pri mapovaní a objektivizovaní deficitov sebaopatery v základných denných činnostiach a pri posudzovaní ošetrovateľskej záťaže.
Záver: Sestry pri posudzovaní problémov pacientov okrem základných metód rozhovoru a pozorovania pacienta môžu používať aj meracie škály.
Kľúčové slová: Barthelov test – Svanborgov test – aktivity denného života – potreby.


SUMMARY
Introduction: We evaluated the measurements in inpatients from the day of operation for ten days using the selected measurement scales in ADL in patients after significant operations in oropharyngolaryngeal area at E.N.T. Clinic in the Teaching Hospital in Nitra.
Material: The measurements were performed in inpatients in the age group from 45 to 77 years of age (29, 2 women, 27 men). The operations treated the oncological illnesses in 28 and the injury of a face and neck in 1 man.
Methods: We used the Barthel Test of the basic daily activities and the test of load according to Svanborg; these were compared with each other.
Results: The use of the measurement scales proved itself as a practical aid in mapping and making objective the selfcare deficits in the basic daily activities and in assessing the nursing load.
Conclusion: Apart from the basic methods of an interview and observation of a patient, the nurses can also use the measurement scales when assessing the problems of patients.
Key words: Barthel Test – Svanborg Test – activities of daily living – needs.

Assessment of activities of daily living in patients after extensive oropharyngolaryngeal surgery

 

 

Posledná úprava Pondelok, 07 Jún 2010 13:29  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok