Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2009 2/2009 Stresogénne podnetové situácie v povolaní zdravotníckeho záchranára

Stresogénne podnetové situácie v povolaní zdravotníckeho záchranára

E-mail Tlačiť PDF

SÚHRN
Východisko: Autorky sprístupňujú terminológiu viažucu sa k fenoménu stresu a konkretizujú stresogénne podnetové situácie v povolaní zdravotníckeho záchranára. V praktickej časti prezentujú získané výsledky vo vzťahu k predmetnej problematike.
Súbor a metódy:: Prieskumný súbor tvorilo 169 zdravotníckych záchranárov pracujúcich na rôznych úsekoch záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky. Na získanie údajov bol použitý dotazník vlastnej konštrukcie.
Výsledky: Zdravotnícki záchranári sú vystavovaní širokospektrálnym stresorom pracovného prostredia. Intenzita ich vnímania je vysoko subjektívna. Poznajú eliminačné kompenzačné protistresové prvky, avšak absentuje ich aplikácia v reálnom živote.
Záver: Získané rezultáty prieskumnej observácie smerujú k nevyhnutnosti vytvoriť v procese profesijnej prípravy zdravotníckych záchranárov dostatočný priestor na informačný blok týkajúci sa problematiky stresu.
Kľúčové slová: stres – stresor – povolanie zdravotníckeho záchranára – profesijný stres.


Summary
Introduction: In the theoretical part the authors describe the stress related elementary terminology and specify stressogenic motivational situations in the occupation of paramedics. The practical part contains the obtained results associated with the topic discussed.
Patients and methods: The examined group consisted of 169 paramedics all over Slovakia working in various sections of health rescue services. The data were obtained through our own questionnaire..
Results: Paramedics are exposed to a widespectrum of stressors in their working environment. The intensity of their perception is highly subjective. They are acquainted with the elimination compensatory antistress elements, however, their application in the real life situations is lacking.
Conclusion:: The obtained results of the inquiry demonstrate the necessity of including sufficient amount of information about stress and interrelated problems in the process of education of paramedics.
Key words: stress – stressor – occupation of paramedics – professional stress.

Stressogenic motivational situations in paramedics

 

 

Posledná úprava Pondelok, 07 Jún 2010 13:27  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok