Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2009 2/2009 Vplyv operátora a meracieho prostriedku na stanovenie hladiny glykémie v krvi

Vplyv operátora a meracieho prostriedku na stanovenie hladiny glykémie v krvi

E-mail Tlačiť PDF

 

SÚHRN
Východisko: V príspevku je analyzovaný vplyv operátora a typu použitého diagnostického prúžku na kvalitu merania.
Metódy: Meranie realizovali štyria operátori s použitím dvoch typov diagnostických prúžkov a digitálneho glukomera ako referenčného meracieho prostriedku. Výsledky sa vyhodnocovali analýzou systémov merania (MSA), ttestom posudzovania priemerov dvoch súborov, analýzou rozptylu (ANOVA) a analýzou korelácie.
Súbor: Výberový súbor obsahoval výsledky 10 meraní, každý operátor realizoval na jednom meracom prostriedku tri opakovania. Kontrolný súbor obsahoval 10 referenčných meraní bez opakovania, vykonaných jedným operátorom na glukometri.
Výsledky: Proces je pre jednofarebné prúžky podmienečne spôsobilý, pre dvojfarebné nespôsobilý, vplyv operátora na nespôsobilosť je nižší u jednofarebných prúžkov.
Záver: Operátori dosahovali lepšie výsledky pri použití jednofarebných diagnostických prúžkov. Vplyv operátora na hodnotu glykémie nebol u väčšiny súborov štatisticky významný.
Kľúčové slová: diabetes mellitus – glykémia – inzulín – glukomer – meranie hladiny glukózy v krvi.


Summary
Background: In the article is analyzed the impact of the operator and the type of diagnostic strip for quality measurement.
Methods: Measurements were made by four operators using two types of diagnostic strips of apparatus to monitor blood glycaemia level as a digital reference measuring equipment. The results were evaluated by measurement systems analysis (MSA), ttest assessment of two sets of averages, dispersion analysis (ANOVA) and correlation analysis.
File: Sample contains results of 10 measurements, each operator is implemented on a single means of measuring three repetition. The control file contains 10 reference measurements without repetition, performed by one operator on the apparatus to monitor blood glycaemia level.
Results: The single for stripes is conditionally capable, for two colours incapable, infuence of the operator on incapability is smaller in stripes with one colour.
Conclusion:: The operators achieve better results using diagnostic strips with one colour. Effect of operator of the level of glycaemia in most files was not statistically significant.
Key words: diabetes mellitus – glycaemia – insulin – apparatus to monitor blood glycaemia level – measuring blood glucose levels.

The effect of appraiser and the equipment to monitor blood glycaemia level

 

 

Posledná úprava Pondelok, 07 Jún 2010 13:25  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok