Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2009 2/2009 Získavanie finančných prostriedkov pre zariadenia, ktoré sú poskytovateľmi sociálnej služby

Získavanie finančných prostriedkov pre zariadenia, ktoré sú poskytovateľmi sociálnej služby

E-mail Tlačiť PDF

Možnou formou získania finančných prostriedkov na rekonštrukciu objektu na zariadenie sociálnych služieb je forma pomoci zo štrukturálnych fondov – konkrétne z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Riadiacim orgánom pre pomoc z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Ide o Regionálny operačný program 2007 – 2013, Prioritná os č. 2 „Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately“ – charakter oprávnených intervencií na rekonštrukciu existujúceho neúčelového objektu domova dôchodcov:

 • podpora najmä zariadení typu domov dôchodcov, domov sociálnych služieb pre dospelých, domov sociálnych služieb pre deti (poznámka: nezahŕňa detské domovy), zariadenia opatrovateľskej starostlivosti s kapacitou od 50 klientov pri dodržaní minimálnych plošných štandardov (8 m2 na osobu) a rešpektovaní predpokladov pre zabezpečenie poskytovania kvalitných služieb. V rámci zariadení sociálnej infraštruktúry je efektívne zabezpečovať aj doplnkové služby (napríklad stravovanie, prítomnosť zdravotnej služby, záujmové aktivity pre klientov a iné).

Cieľom Opatrenia č. 2.1 „Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately“ je zvýšenie kvality poskytovaných služieb v sociálnej oblasti prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie a budovania zariadení sociálnych služieb (teda aj domovov dôchodcov) a zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a zariadení sociálnej kurately vrátane obstarania ich vybavenia.

Skupinami oprávnených aktivít v rámci opatrenia sú:

2.1.1 rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení,

2.1.2 budovanie nových zariadení,

2.1.3 obstaranie vybavenia vrátane vybavenia informačnokomunikačnými technológiami.

Minimálne celkové oprávnené výdavky na projekt sú stanovené vo výške 265 551,35 eura (8 000 000 Sk) a maximálne celkové oprávnené výdavky na projekt sú stanovené vo výške 3 319 391,89 eura (100 000 000 Sk).

Oprávnenými žiadateľmi sú:

 • subjekty verejnej správy (obec, vyšší územný celok, určený úrad práce, sociálnych vecí a rodiny),
 • subjekty súkromného sektora (neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, cirkvi a náboženské spoločnosti, občianske združenia, Slovenský Červený kríž).

V závislosti od typu prijímateľa výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zároveň uvádza aj tzv. intenzitu pomoci, t. j. pomery príspevkov, ktorými sú financované jednotlivé projekty. Ide o percentuálnu výšku príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a výšky financovania, ktorú je povinný zabezpečiť prijímateľ na celkových schválených oprávnených výdavkoch na projekt (85 : 10 : 5 v prípade verejného sektora a 80,75 : 14,25 : 5 v prípade vybraných subjektov súkromného sektora). V prípade Regionálneho operačného programu predstavuje financovanie zo strany prijímateľa 5 percent z celkových schválených oprávnených výdavkov na projekt.

Podrobné informácie je možné získať na webovej stránke www.build.gov.sk.

Komplexné informácie o štrukturálnych fondoch sú uvedené na webovej stránke www.strukturalnefondy.sk, www.ropka.sk.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky môže poskytnúť finančné prostriedky v zmysle Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. 29775/2007II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „výnos“).

Finančné prostriedky je možné poskytnúť len na priority uvedené vo výnose. Poskytnutie dotácie je založené na projektovom financovaní za splnenia právnych podmienok ustanovených výnosom.

Dotáciu nie je možné poskytnúť na rekonštrukciu priestorov za účelom vytvorenia zariadenia pre seniorov.

Dotácia v zmysle § 2 výnosu je určená na odbúranie architektonických bariér v interiéroch aj exteriéroch zariadení sociálnych služieb, vybavenie miestností nábytkom a ostatným inventárom (spálne klientov, spoločenské priestory, rehabilitačné miestnosti, jedálne, miestností na výkon rôznych terapií s klientmi, miestností na výchovnovzdelávaciu činnosť), na nákup zariadení na zlepšenie manipulácie s imobilnými a ťažko mobilnými klientmi.

Dotáciu na jeden projekt možno poskytnúť najviac vo výške 49 790,88 eura + 10 % z celkových nákladov na projekt musí byť hradené z vlastných zdrojov žiadateľa.

Žiadosť o poskytnutie dotácie spolu so všetkými povinnými prílohami bolo potrebné predložiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v termíne do 28. februára 2009. V zmysle § 2, ods. 3 citovaného výnosu dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je:

 • obec,
 • združenie obcí,
 • vyšší územný celok,
 • občianske združenie,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť,
 • Slovenský Červený kríž.

Bližšie informácie je možné získať na webovej stránke www.employment.gov.sk (poskytovanie dotácií).

Ďalším nástrojom na podporu rozvoja sociálnych služieb je poskytnutie finančných prostriedkov v zmysle Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 č. 26825/2005441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky, konkrétne § 1 (dotácia z príjmov z odvodu).

Dotáciu z príjmov z odvodu možno poskytnúť aj na zabezpečenie vykonávania sociálnych služieb, a to na základe písomnej žiadosti, ktorej vzor je v prílohe citovaného výnosu.Žiadosť spolu s povinnými prílohami (§ 5 výnosu) sa predkladá Ministerstvu financií Slovenskej republiky v termíne od 1. januára do 31. marca 2009. Žiadateľ o dotáciu musí preukázať, že má na spolufinancovanie účelu dotácie zabezpečených najmenej 10 % nákladov z iných (vlastných) zdrojov.

Dotáciu podľa § 1, ods. 2 tohto výnosu možno poskytnúť:

 • obci,
 • vyššiemu územnému celku,
 • občianskemu združeniu,
 • nadácii,
 • neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby,
 • neinvestičnému fondu,
 • záujmovému združeniu právnických osôb, ak je žiadateľ právnickou osobou,
 • registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 • Slovenskému Červenému krížu.

Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke www.finance.gov.sk (verejné financie).

Možnosťou získania finančných prostriedkov je tiež pomoc v zmysle Výnosu Úradu vlády Slovenskej republiky z roku 2009 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky, a to v zmysle § 1, ods. 3, písm. a) – zabezpečenie sociálnej pomoci. Tento výnos nadobudol účinnosť dňa 2. marca 2009.

Dotáciu možno poskytnúť na základe žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1 citovaného výnosu spolu so všetkými povinnými prílohami, uvedenými v § 4 výnosu.

Ak sa žiada o dotáciu na projekty zamerané na poskytovanie sociálnej pomoci a na riešenie havárií, nevyžaduje sa spolufinancovanie z vlastných zdrojov žiadateľa. Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je:

 • obec,
 • vyšší územný celok,
 • občianske združenie,
 • nadácia,
 • záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,
 • súkromná škola,
 • právnická osoba zriadená osobitným zákonom (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Matica slovenská),
 • medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky,
 • rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec.

Bližšie informácie je možné získať na webovej stránke www.vlada.gov.sk (Úrad vlády SR, výnosy).

Posledná úprava Utorok, 15 Jún 2010 11:55  

Partneri


Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok