Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2009 2/2009 Životný štýl adolescentov

Životný štýl adolescentov

E-mail Tlačiť PDF

SÚHRN
Východisko: Overovali sme názory, postoje a poznatky o zdravom životnom štýle a porovnávali sme získané informácie medzi dievčatami a chlapcami.
Súbor a metódy:: Súbor tvorili stredoškoláci z bratislavských škôl v počte 90, z toho bolo 45 dievčat a 45 chlapcov. Použili sme dotazníkovú metódu a rozhovor so študentmi.
Výsledky: Analýzou a porovnaním sledovaných skupín sme nezistili významné rozdiely. Preukázalo sa zbližovanie obidvoch skupín v spôsobe života, zdraviu škodlivých návykoch a v postojoch k zdravému spôsobu života.
Záver: Všetky skupiny našej spoločnosti by si mali upraviť životný štýl v prospech svojho zdravia. Mladá generácia by mala dostať adekvátny rozsah poznatkov o zdraví, rizikách, ochoreniach a prevencii v povinnom predmete „výchova k zdraviu“.
Kľúčové slová: zdravie – zdravý životný štýl – rizikové faktory – zdravotné uvedomovanie – výchova k zdraviu.


Summary

Introduction: The attitudes, opinions and knowledge on healthy lifestyle were tested and the obtained results were compared among girls and boys.
Patients and methods: The group consisted of 90 adolescents – 45 girls and 45 boys – from high schools in Bratislava. A questionnaire method and interview with students were used to collect information.
Results: Through analysis and comparison of the followedup groups no significant differences were found. The approximation of both groups in their lifestyle, habits having deleterious health effect and attitudes towards healthy lifestyle were demonstrated.
Conclusion:: All societal groups should adjust their lifestyles so as to improve their health. Young generation should get an adequate scope of information regarding wellbeing, health risks, diseases and prevention in the compulsory subject „Health Education“.
Key words: health – healthy lifestyle – risk factors – health awareness – health education.

Lifestyle of adolescents

 

 

Posledná úprava Pondelok, 07 Jún 2010 13:28  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok