Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2008 3/2008 Prof. MUDr. Mária Huttová, DrSc.

Prof. MUDr. Mária Huttová, DrSc.

E-mail Tlačiť PDF

 

V zdraví, plná elánu, životného optimizmu a chuti do práce oslávila prof. MUDr. Mária Huttová, DrSc. vzácne životné jubileum.

Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave pôsobila ako sekundárna lekárka na detskom oddelení nemocnice v Trnave, následne ako školská lekárka v Bratislave. Z pediatrie získala prvú aj druhú atestáciu. Bola zástupkyňa primára detského oddelenia nemocnice v Eisleben (NDR). Absolvovala aj študijné pobyty v Poľsku, Rakúsku a Belgicku. Pôsobila na detskom a novorodeneckom oddelení Mestskej nemocnice v Bratislave vo funkcii primára. Neskôr na Novorodeneckej klinike NsP sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ul. v Bratislave zastávala post prednostu. Pôsobila aj vo funkcii vedúcej Subkatedry neonatológie SPAM v Bratislave.

Okrem profesionálneho pôsobenia v medicíne sa venovala bohatej pedagogickej činnosti. Vyškolila 150 neonatológov - špecialistov, 310 sestier - špecialistiek v neonatológii, 11 CSc./PhD. (z toho 4 zahraničných), 4 docentov a 2 profesorov. Prednášala na FZSP TU a bola členkou Vedeckej rady Trnavskej univerzity. Následne pôsobí na VŠ Zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, kde zastávala funkciu predsedu akademického senátu. Je členkou Vedeckej rady, habilitačných a inauguračných komisií TU, VŠZaSP sv. Alžbety, ZSF České Budějovice.

Prof. MUDr. Mária Huttová, DrSc. prispela k založeniu Neonatologickej sekcie Slovenskej Pediatrickej spoločnosti, založila a vybudovala prvú Neonatologickú kliniku v SR a Subkatedru neonatológie, vybudovala prvú ambulanciu pre dlhodobé sledovanie rizikových novorodencov v ČSR. Venuje sa vedeckovýskumnej činnosti v neonatológii, perinatológii (spracovala 15 projektov v SR), zúčastnila sa na zahraničných projektoch (VEGA, Osiris, Multicentrické štúdie). Medzi jej najvýznamnejšie originálne výskumné projekty patrí:

 • multidisciplinárne dlhodobé sledovanie vývinu rizikových novorodencov,
 • štandardizácia testov psychomotorického vývinu nedonosených detí,
 • špecifiká rizikových faktorov poškodenia CNS u hypotrofických novorodencov,
 • včasná diagnostika dysplázie bedrových kĺbov u novorodencov Ortolaniho metódou a profylaxia luxácie (balenie dojčiat do Poštolkových nohavičiek - zavedená Metodickým listom v r. 1974),
 • diagnostické kritériá a terapia infekcie uropoetického systému u novorodencov,
 • optimalizácia liečby syndrómu hyalínových membrán: na 1. pracovisku v SR sa podával surfaktant (projekt Osiris),
 • zavedenie fortifikácie materského mlieka u nedonosených detí,
 • diagnostika a liečba mykotických a chlamýdiových infekcií,
 • diagnostika a prevencia osteopénie,
 • skríningové vyšetrenia očného pozadia, sluchu, USG mozgu u nedonosených detí,
 • manažment antibiotickej liečby novorodeneckých meningitíd (spolupráca s prof. Bálintom),
 • diagnostické kritériá pasívnej závislosti novorodencov od drog a alkoholu - algoritmus liečby a ošetrovania abstinenčného syndrómu novorodencov - prvé epidemiologické štúdie v SR,
 • etiológia, patogenéza a liečba perinatálnych infekcií.

Svoju odbornosť a vzácnu schopnosť odovzdávať poznatky iným zúročila prof. MUDr. Mária Huttová, DrSc. ako spoluautorka 4 monografií (1 zahraničnej), autorka 2 učebných textov, recenzentka viacerých monografií, autorka 338 vedeckých publikácií (z toho 71 v karentovaných zahraničných periodikách a 52 SCI) a vo viac ako 200 citáciách.

Za svoje odborné pôsobenie a zásluhy získala významné ocenenia: bronzovú, striebornú a zlatú medailu Slovenskej lekárskej spoločnosti, Jubilejnú medailu a pamätnú medailu SPAMu, Čestnú medailu Nemeckej spoločnosti pre perinatálnu medicínu, Dieškovu medailu, Pamätnú medailu NsP Antolská, Jodalem honoris causa, Medailu za publikačnú a vedeckovýskumnú činnosť (VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave), Conmemorative Medal Women of the year 2001, 2002, 2005, Great Women of the 21st Century - ABI. Je čestnou členkou Slovenskej pediatrickej spoločnosti, SILKu, členkou Professional Womens Advisory bord.

Prof. MUDr. Mária Huttová, DrSc. naďalej aktívne pôsobí v redakčných radách odborných periodík Neonatologické zvesti, Speculum, Prenatálne dieťa, Neuroendocrinology Letters, Kontakt (ČR), Assoc., je editorkou časopisu Internat J Prenat Perinat Psychol Med, Neuroendocrinology Letters, je vedúcou redaktorkou časopisu Ošetrovateľský Obzor.

Milá jubilantka, prijmi naše srdečné blahoželanie, veľkú vďaku za spoluprácu a úprimné želanie, aby si naďalej rozdávala svoju životnú múdrosť, optimizmus a láskavé vedenie ďalším nasledovníkom. Do budúcich rokov Ti spoločne želáme pevné zdravie, veľa síl, radosti a spokojnosti

prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.
predsedníčka redakčnej rady

 

Posledná úprava Pondelok, 07 Jún 2010 14:12  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok