Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2008 4/2008 Aplikačné možnosti NANDA taxonómie II. International v pediatrickom ošetrovateľstve

Aplikačné možnosti NANDA taxonómie II. International v pediatrickom ošetrovateľstve

E-mail Tlačiť PDF

SÚHRN
Autorky vo svojom príspevku podčiarkujú legislatívne stanovené kompetencie sestry - plánovať a poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť na základe vzdelania a praktickej skúsenosti, niesť zodpovednosť za stanovenie ošetrovateľskej diagnózy na základe vlastných vedomostí a zručností, ošetrovateľské intervencie delegovať alebo realizovať. V intenciách definície ošetrovateľskej diagnózy - klinický záver o odpovediach jednotlivca, rodiny či komunity na skutočné alebo potenciálne zdravotné problémy či životný proces. Definícia bola schválená na IX. národnej konferencii o klasifikácii ošetrovateľských diagnóz v Orlande na Floride v marci 1990.
Uvedená názorná aplikácia využitia jednotného štandardizovaného jazyka sestier na príklade riešenia klinického problému stanovením ošetrovateľskej diagnózy poskytuje pre sestru základ pre výber ošetrovateľských zásahov na dosiahnutie cieľov. Vysvetlený a ilustrovaný je rámcový rozdiel lekárskej a ošetrovateľskej diagnózy na jednej modelovej situácii. Lekárska diagnóza opisuje špecifický chorobný proces, je zameraná na patológiu, nemení sa počas trvania choroby, má klasifikačný systém prijatý lekárskou profesiou a usmerňuje medicínsku liečbu. Ošetrovateľská diagnóza sa zameriava na zdravie, opisuje odpoveď jednotlivca na chorobný proces, stav či situáciu, je zameraná na jednotlivca, mení sa tak, ako sa menia jeho odpovede, usmerňuje nezávislé činnosti sestry: plánovanie, realizáciu, vyhodnotenie a dopĺňa lekársku diagnózu. Ošetrovateľské diagnózy podporujú komplexný prístup sestry v uspokojovaní biologických, psychických, sociálnych a spirituálnych potrieb. Skladá sa z dysfunkčných potrieb súvisiacich faktorov a určujúcich znakov. Ide o terminologicky revidované v minulosti používané pojmy: problém - etiológia - symptómy. Prínosom príspevku je didakticky ilustrovaná rozdielnosť diagnostických postupov sestry a lekára ilustrovaná na príklade, využiteľná vo výučbovom procese i priamo v praxi sestier poskytujúcich starostlivosť deťom v jednotlivých vývinových obdobiach.


SUMMARY
The authors in their contribution underline the legislation stated competencies of nurses - to plan and provide nursing care on the basis of education and practical experience, to take responsibility in establishing nursing diagnosis based on their own knowledge and skills, to delegate or realize nursing interventions. Within the intention of nursing diagnosis - clinical conclusion about responses of an individual family or community to real and potential health problems or process of life. The definition was approved on the IX. National Conference on Classification of Nursing Diagnoses in Orlando, Florida in March 1990.
The above application of the uniform standardized language of nurses illustrated on the solution of a clinical problem by establishing nursing diagnosis, offers the basis for choice of nursing interventions to attain the goals. The difference between medical and nursing diagnosis is elucidated and illustrated on a model situation. Medical diagnosis describes specific morbidity process, it focuses on pathology, remains unaltered during the disease, it has the classification system accepted by medical profession and it controls medical treatment. Nursing diagnosis focuses on health, describes the response of an individual to disease, state or situation, it is focused on individual, changes according to the individual´s needs, regulates independent nursing activities: planning, realization, evaluation and supplements medical diagnosis. Nursing diagnoses support complex approach of nurses in meeting biological, psychic, social and spiritual needs. It consists of dysfunctional needs connected with factors and determining signs. This embraces revised terms used in the past such as: problem - etiology - symptoms. The contribution offers didactically 
illustrated diversity of diagnostic procedures of nurses and doctors which is exploitable in educational process and in nursing practice in caring for children in individual developmental stages.

Application modes of NANDA taxonomy II. International in pediatric nursing

Andrea ŠAGÁTOVÁ, Hana PADYŠÁKOVÁ

 

 

Posledná úprava Pondelok, 07 Jún 2010 13:45  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok