Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2008 4/2008 Edukácia rodiny onkologického pacienta

Edukácia rodiny onkologického pacienta

E-mail Tlačiť PDF

SÚHRN
Východisko: Príspevok dokumentuje výsledky prieskumu zameraného na zistenie záujmu rodinných príslušníkov onkologického pacienta o informácie týkajúce sa uspokojovania biopsychosociálnych a spirituálnych potrieb chorého.
Súbor: Základný súbor tvorilo 142 rodinných príslušníkov hospitalizovaných alebo ambulantne liečených onkologických pacientov zo 4 zdravotníckych zariadení.
Metódy: Prieskum sme realizovali prostredníctvom anonymného dotazníka.
Výsledky: Rodinní príslušníci majú záujem o informácie týkajúce sa uspokojovania potrieb onkologického pacienta, pričom prevažoval najväčší záujem (105 respondentov) o spôsoby saturácie biologických potrieb. Najväčší počet (120) respondentov malo záujem o podávanie informácií prostredníctvom tlačeného slova a tiež ústne (103). Deväťdesiatosem respondentov očakáva informácie od sestier, od lekára až 136 respondentov. Iba 38 respondentov konkrétne uviedlo, že ich edukovali sestry, pričom najčastejšie išlo o informácie týkajúce sa uspokojovania biologických potrieb onkologického pacienta.
Záver: Z výsledkov dotazníka vyplýva, že rodinní príslušníci chcú byť informovaní, ako saturovať potreby onkologického pacienta. V dnešnej dobe sa snažíme upozorniť spoločnosť na vysokú erudovanosť sestier v praxi. Práve tu je rola sestry ako edukátorky nezastupiteľná. Výsledkom edukačných intervencií sestry by mali byť redukované pocity bezmocnosti rodiny a mali by ich nahradiť pocity zvládania situácie. 
Kľúčové slová: edukácia - sestra - rodina - potreby - onkologický pacient.


SUMMARY
Introduction: The contribution brings the results of the survey focused on the interest of family members of oncologic patiens in the information about meeting biopsychosocial and spriritual needs of the patient.
Patients: The basic group consisted of 142 family members of hospitalized or ambulatory oncologic patients from 4 health care facilities.
Methods: The survey was conducted by means of an anonymous questionnaire.
Results: Family members are interested in the information about meeting the needs of oncologic patient, whereas the predominant interest (105 respondents) is focused on the mode of satisfaction of biological needs. The greatest number (120 respondents) was interested in printed and oral information (103). 98 respondents expect information from nurses and 136 respondents from doctors. Only 38 respondents reported being educated by nurses about satisfying biological needs of oncologic patients.
Conclusion: The results of questionnaire show that family members want to be informed about the satisfaction of oncological patients´ needs. At present we try to inform the society about the high erudition of nurses in practice. The role of nurse as an educator is irreplaceable. The education interventions of nurses should replace helplessness of the family by positive feelings of coping with the situation.
Key words: education - nurse - family - needs - oncologic patient.

Education of oncologic patient´s family

Zuzana SCHMIDTOVÁ, Alica SLAMKOVÁ, Dana ZRUBCOVÁ

 

 

Posledná úprava Pondelok, 07 Jún 2010 13:57  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok