Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2008 4/2008 Kardiolpulmonálna resuscitácia detí (poster)

Kardiolpulmonálna resuscitácia detí (poster)

E-mail Tlačiť PDF

SÚHRN
Zmena odporúčaní pre resuscitáciu detí z r. 2005 vychádza z poznatkov, že množstvo detí nebolo resuscitovaných pre obavu záchrancov z ublíženia. Táto obava bola daná odlišnosťou postupov kardiopulmonálnej resuscitácie u dospelých a u detí v rôznych vekových kategóriách. Cieľom posteru bolo poukázať na zjednodušené resuscitačné postupy u detí, ktoré tieto obavy zmierňujú. Autorky posteru v tabuľke 1 poukázali na rozdiely v kontrole životných funkcií v závislosti od veku dieťaťa. V tabuľke 2 upozornili na dodržiavanie resuscitačných postupov pri polohovaní hlavy, spôsobe umelého dýchania a pri určení miesta, frekvencie a hĺbky kompresie. Diagram posteru opisoval algoritmus resuscitácie dieťaťa do jedného mesiaca života a algoritmus resuscitácie starších detí.
Kľúčové slová: resuscitácia dieťaťa - kompresie hrudníka - dýchanie z úst do úst - resuscitačné guidelines.

SUMMARY
The change of recommendation for resuscitation of children from the year 2005 is based on the knowledge that many children were not resuscitated due to fear of being injured. This fear consisted in different procedures in cardiopulmonary resuscitation in adults and in children of various age categories. The aim of the poster was to point to the simplified resuscitation procedures in children, which reduce this fear. The table 1 showed the differences in the control of vital functions depending on the child´s age. In table 2 the authors pointed at maintaining the resuscitation procedures in positioning of the head, in the way of artificial breathing and in the determination of site, rate and depth of compression. The poster diagram described the algorhitm of the child´s resuscitation up to one month of his/her life and the algorithm of resuscitation of older children.
Key words: child resuscitation - chest compression - mouthtomouth breathing - resuscitation guidelines.

Cardiopulmonary resuscitation of children

PhDr. Dana SIHELSKÁ, Mgr. Eva BALOGOVÁ

 

Posledná úprava Pondelok, 07 Jún 2010 13:43  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok