Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2008 4/2008 Komplexná ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť o deti s mentálnou retardáciou

Komplexná ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť o deti s mentálnou retardáciou

E-mail Tlačiť PDF

SÚHRN
Problematike mentálnej retardácie sa v súčasnej dobe venuje zvýšená pozornosť vďaka obrovskému rozvoju molekulárnej biológie a stále novým genetickým technológiám, ktoré hrajú dôležitú úlohu v zisťovaní príčin mentálnej retardácie.
Dnes je mentálna retardácia svojím rozsahom spoločenským, medicínskym a v neposlednej miere aj ekonomickým problémom, ktoré sa vďaka multidisciplinárnemu sústredeniu síl v oblasti detskej neurológie, detskej psychiatrie, lekárskej genetiky, psychológie, epidemiológie a ďalších nielen medicínskych odborov podarilo čiastočne riešiť. Spolu s epilepsiou a detskou mozgovou obrnou je mentálna retardácia najčastejším problémom v detskej neurológii.
Svoje nezastupiteľné odborné miesto v komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o mentálne retardované deti má sestra. Na klinike sa poskytuje odborná ošetrovateľská starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu. Poukazuje sa na nevyhnutnú zainteresovanosť zdravotníckych pracovníkov pri práci s ťažko postihnutými deťmi, na ich odborné praktické vedomosti, lásku, pozornosť a empatiu.
V neposlednom rade sa nesmie zabúdať na význam sociálnej práce a sociálno - ekonomickej podpory štátu, pretože následky choroby dieťaťa v rodine majú veľmi závažný, dlhodobý dopad na prostredie, kde mentálne retardované dieťa žije. Snahou spoločnosti je takto postihnuté deti, pokiaľ to ich zdravotný stav dovoľuje, čo najdlhšie udržiavať v kruhu svojich najbližších a až na poslednom mieste je inštitucionálna opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivost

SUMMARY
The problems of mental retardation are currently given an increased attention due to huge development of molecular biology and new genetic technologies that play an important role in detecting the causes of mental retardation. By its social, medical and economic scope, mental retardation is today the problem that could be solved due to multidisciplinary efforts in the area of pediatric neurology, pediatric psychiatry, medical genetics, psychology, epidemiology and other medical fields. Along with epilepsy and cerebral palsy mental retardation is the most common problem in pediatric neurology.
The nurse has an irreplaceable professional role in complex nursing care for mentally retarded children. The clinic offers professional nursing care through the nursing process method. The paper pinpoints the inevitable commitment of health care workers in working with severely handicapped children, their professional practical knowledge, love, attention and empathy. 
Last but not least the significance of social work and socialeconomic support of the state should not be omitted because the consequences of the disease of children have grave and longterm impact on the environment and the family in which mentally retarded child lives. The efforts of the society are targeted at maintaining the child in the family circle as long as possible, whereas institutional nursing care and caregiving come only as the last resort.

Complex nursing care and caregiving for children with mental retardation

Zuzana SYSLOVÁ, Dušan SYSEL

 

 

Posledná úprava Pondelok, 07 Jún 2010 13:42  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok