Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2008 4/2008 Obsah časopisu Ošetrovateľský obzor 4/2008

Obsah časopisu Ošetrovateľský obzor 4/2008

E-mail Tlačiť PDF

 

PÔVODNÉ PRÁCE

 

 • Eva MUSILOVÁ: Drogová závislosť u adolescentov
 • Zuzana SCHMIDTOVÁ, Alica SLAMKOVÁ, Dana ZRUBCOVÁ: Edukácia rodiny onkologického pacienta
 • Jana SUŠINKOVÁ, Anna BÉREŠOVÁ, Tibor BAŠKA: Prevencia a ochrana zdravia ako nevyhnutná súčasť socializácie dieťaťa v rodine
 • Renáta SUCHANOVÁ, Libuša TIRPÁKOVÁ, Mária SOVÁRIOVÁSÓOSOVÁ: Vplyv rodinnej výchovy na emocionálny rozvoj osobnosti dieťaťa

 

PREHĽADY

 

 • Monika MAČKINOVÁ: Utečenci na Slovensku
 • Eva ZACHAROVÁ: Práva pacientu a současnost

 

INFORMÁCIE

 

 • Robert VLČEK, Irena BELOHORSKÁ: Asistovaná reprodukcia, umelé prerušenie tehotenstva a s nimi súvisiace vybrané aspekty
 • Robert VLČEK, Irena BELOHORSKÁ: Umelé prerušenie tehotenstva a jeho právna úprava v SR
 • Dalma GODOVÁ, Zlatica ONDRUŠOVÁ: Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením osobnostných práv pacienta

 

ABSTRAKTY

 

 • Darina CHOVANCOVÁ, Ľudovít DIVINEC, Ľubica KAISEROVÁ, Viera KOVAČIČOVÁ, Mária HERMANOVÁ: Možnosti humanizácie pôrodu
 • Hana PADYŠÁKOVÁ, Andrea ŠAGÁTOVÁ: Pediatrické ošetrovateľstvo - NANDA taxonómia II. International
 • Andrea ŠAGÁTOVÁ, Hana PADYŠÁKOVÁ: Aplikaené možnosti NANDA taxonómie II. International v pediatrickom ošetrovateľstve
 • Ľubica KAISEROVÁ, Darina CHOVANCOVÁ, Mária HERMANOVÁ: Príprava rodieov na starostlivosť o nedonosené dieťa v domácom prostredí
 • Dana SIHELSKÁ, Mgr. Eva BALOGOVÁ: Kardiolpulmonálna resuscitácia detí (poster)
 • Zuzana SYSLOVÁ, Dušan SYSEL: Komplexná ošetrovate3ská a opatrovate3ská starostlivosť o deti s mentálnou retardáciou

 

Content

ORIGINAL ARTICLE

 

 • Eva MUSILOVÁ: Drug dependence in adolescence
 • Zuzana SCHMIDTOVÁ, Alica SLAMKOVÁ, Dana ZRUBCOVÁ: Education of oncologic patient´s family
 • Jana SUŠINKOVÁ, Anna BÉREŠOVÁ, Tibor BAŠKA: Prevention and health protection as an inevitable part of socializing efforts of the child at home
 • Renáta SUCHANOVÁ, Libuša TIRPÁKOVÁ, Mária SOVÁRIOVÁSÓOSOVÁ: The effect of family education on emotional development of child´s personality

OVERVIEWS

 • Monika MAČKINOVÁ: Refugees in Slovakia
 • Eva ZACHAROVÁ: Patient´s rights and present time

ANNOUNCEMENTS

 • Robert VLČEK, Irena BELOHORSKÁ: Assisted reproduction, artificial interruption of pregnancy and interrelated selected aspects
 • Robert VLČEK, Irena BELOHORSKÁ: Artificial interruption of pregnancy and its legal regulation in SR
 • Dalma GODOVÁ, Zlatica ONDRUŠOVÁ: Responsibility for the damage caused by violating personal rights of the patient

ABSTRACT

 • Darina CHOVANCOVÁ, Ľudovít DIVINEC, Ľubica KAISEROVÁ, Viera KOVAČIČOVÁ, Mária HERMANOVÁ: Modes of humanization of delivery
 • Hana PADYŠÁKOVÁ, Andrea ŠAGÁTOVÁ: Pediatric nursing - NANDA taxonomy II. International
 • Andrea ŠAGÁTOVÁ, Hana PADYŠÁKOVÁ: Application modes of NANDA taxonomy II. International in pediatric nursing
 • Ľubica KAISEROVÁ, Darina CHOVANCOVÁ, Mária HERMANOVÁ: Preparing parents for care about premature child in home setting
 • Dana SIHELSKÁ, Mgr. Eva BALOGOVÁ: Cardiopulmonary resuscitation of children
 • Zuzana SYSLOVÁ, Dušan SYSEL: Complex nursing care and caregiving for children with mental retardation
Posledná úprava Utorok, 08 Jún 2010 09:41  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok