Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2008 4/2008 Pediatrické ošetrovateľstvo - NANDA taxonómia II. International

Pediatrické ošetrovateľstvo - NANDA taxonómia II. International

E-mail Tlačiť PDF

ABSTRAKT
Autorky pre cieľovú skupinu - ošetrovanie detí v jednotlivých vývinových obdobiach vygenerovali najfrekventovanejšie ošetrovateľské diagnózy, ktoré sestra stanovuje, s využitím posudzovacieho rámca NANDA taxonómie II. International. Ide o kategórie ošetrovateľských diagnóz, ktoré sú v medzinárodnej ošetrovateľskej praxi akceptované ošetrovateľskou profesiou ako oblasť záujmu vo vzdelávaní, praxi a výskume. Medzinárodné kódy NANDA Taxonómia II International sú stanovené, naďalej testované v klinickej praxi podľa stanovených kritérií. Garantujú prepojenie teórie a praxe a sú revidované na základe klinického výskumu. Ich výhodou je, že podporujú profesionálnu zodpovednosť a samostatnosť sestier, predstavujú účinný komunikačný prostriedok medzi jednotlivými poskytovateľmi starostlivosti, vytvárajú organizačný základ na výskum a zároveň umožňujú objektívnu komparáciu výsledkov poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti.
Prístup k výberu ošetrovateľských diagnóz je komplexný a prezentuje celú šírku zamerania aplikácie NANDA taxonómie. Prezentované ošetrovateľské diagnózy rešpektujú špecifické zameranie ošetrovateľstva v pediatrii ako starostlivosť poskytovanú o dieťa (v jednotlivých vývinových obdobiach) a matku/podpornú osobu a sú v súlade s právami dieťaťa. Uvedené ošetrovateľské diagnózy - dysfunkčné potreby, potenciálne - riziko dysfunkčných potrieb a edukačné - aktuálne orientované na zlepšenie zdravia sú pre uľahčenie vizuálnej orientácie graficky rozlíšené.
Prínosom príspevku je didakticky ilustrovaná rozdielnosť diagnostických postupov sestry a lekára ilustrovaná na príklade, využiteľná vo výučbovom procese ošetrovateľstva v pediatrických odboroch v rámci pregraduálneho i špecializačného štúdia. Za hlavný cieľ si autorky kládli informovať odbornú verejnosť o možnostiach využívať štandardizovaný komunikačný prostriedok sestier, ktorý je medzinárodne uznávaný a ošetrovateľskou praxou priebežne revidovaný. Praktický prínos predstavuje prezentovaný informačný prehľad prepracovaný do formátu A4 poskytnutý zúčastneným sestrám, ktorý im v prípade záujmu uľahčí proces diagnostiky priamo v praxi.


ABSTRACT
For the target groupnursing of children in individual developmental periods, the authors generated the most frequent nursing diagnoses established by the nurse by exploiting the assesment framework of NANDA taxonomy II. International. This embraces the categories of nursing diagnoses accepted by nursing profession, as areas of interest in education, practice and research within international nursing practice. The international codes of NANDA Taxonomy II. International are established, further tested in clinical practice according to the stated criteria. They guarantee an interlinkage of theory and practice and are revised by clinical research. Their advantage consists in supporting the professional accountability and independence of nurses, they represent an effective communication tool among single health care providers, create an organizational framework for research and enable objective comparison of results of nursing care delivery.
The approach to the selection of nursing diagnoses is complex and presents a wide applicability scale of NANDA taxonomy. The submitted nursing diagnoses respect specific focus of nursing in pediatrrics, such as care for child (in individual developmental stages) and the mother/supportive person and are consistent with the child´s rights. The above nursing diagnoses - dysfunction needs, potential - risk of dysfunction needs and educational - currently oriented to health improvement are graphically differentiated in order to facilitate visual orientation.
The contribution brings didactically illustrated diversity of diagnostic approaches of the nurse and the doctor which may be used in educational process in nursing in pediatric fields within the framework of undergraduate and specialized study. The main goal is to inform the lay public about the possibilities of use of standardized communication tool of nurses that is internationally acknowledged and regularly revised by nursing practice. The information survey in A4 format is of practical significance. It will be offered to participating nurses in case of interest and it will facilitate the process of diagnostics in practice.

Pediatric nursing - NANDA taxonomy II. International

Hana PADYŠÁKOVÁ, Andrea ŠAGÁTOVÁ

Posledná úprava Pondelok, 07 Jún 2010 13:47  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok