Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2010 4-5/2010 Kvalita života pacientov s malígnym melanómom

Kvalita života pacientov s malígnym melanómom

E-mail Tlačiť PDF
  • Zdenka PALKECHOVÁ, Zuzana MATULOVÁ
  • Kvalita života pacientov s malígnym melanómom
  • Ose Obz, 7, 2010, 4-5, s. 80-83

Súhrn

Východiská: V minulých 50 rokoch stúpol výskyt rakoviny kože 6-násobne a dnes patrí medzi najčastejšie zhubné choroby. Rakovina spôsobuje zmenu kvality života. Sprevádzaná je telesnými, psychickými a často aj sociálnymi zmenami.

Súbor a metódy: Anonymným dotazníkom sme oslovili 50 pacientov kožnej ambulancie NOÚ v Bratislave. Na vyhodnotenie odpovedí sme použili binomické rozdelenie a na testovanie hypotéz veličinu V.

Výsledky: Pacienti s malígnym melanómom uvádzajú zmeny v kvalite svojho života a následne zmenili prístup k dodržiavaniu zdravého životného štýlu a k prevencii lymfedému. Pacienti po operácii majú praktické zručnosti pri samovyšetrovaní kože.

Záver: Dôležitá je edukácia pacienta k poznaniu vlastného tela, k dodržiavaniu zdravého životného štýlu, k prevencii lymfedému, k samovyšetrovaniu kože a zmien tela a následne k potrebe včasnej návštevy kožnej ambulancie.

Kľúčové slová: kvalita života – malígny melanóm – informovanosť pacienta – prevencia vzniku lymfedému.


  • Zdenka PALKECHOVÁ, Zuzana MATULOVÁ
  • Quality of life of patients with malignant melanoma
  • Ose Obz, 7, 2010, 4-5, s. 80-83

Summary

Introduction: Over the past 50 years the incidence of skin cancer increased 5-fold belonging today among the most frequent malignant diseases. Cancer changes the quality of life and is accompanied by physical, psychic and social changes.

Patients and methods: Anonymous questionnaire addresses 50 patients in dermatologic outpatient department of National Cancer Institute in Bratislava. Binomial distribution was used to test the answers, the variable  was used to test hypotheses.

Results: Patients with malignant melanoma report changes in their quality of life as well as a  changed approach to healthy life style and prevention of lymphedema. After surgical intervention patients have practical skills in self-examination of their skin.

Conclusion: It is important to educate the patients in the following items: self-understanding  one´s body, maintaining healthy life style, preventing lymphedema, self-examining one´s skin, early visiting dermatologic outpatient department.

Key words: quality of life – malignant melanoma - informedness of patient - prevention of lymphedema.


Úvod

V ostatných rokoch celosvetovo aj na Slovensku narastá výskyt novozistených prípadov malígneho melanómu. Aj keď vzťah tohto nádoru k ultrafialovému žiareniu nie je jednoznačne potvrdený, pokles ozónu v stratosfére za minulých 30 rokov mal za následok zvýšenie počtu melanómov.

Melanóm sa častejšie vyskytuje u ľudí s bledou pokožkou, so svetlými vlasmi a očami, s tendenciou spáliť sa na slnku. Riziko je vyššie v rodinách, kde sa už melanóm vyskytol, a v rodinách, s tzv. dedičnými syndrómami dys­plastických névov. Preventívne vyšetrenie celého kožného povrchu a slizníc dermatológom umožňuje vytipovať rizikové znamienka. Otvára priestor na poučenie o správaní sa na slnku podľa typu pokožky, o ochrane pred agresívnym ultra­fialovým žiarením a je prínosom v primárnej prevencii malígneho melanómu.

Cieľom práce bolo zmapovať kvalitu života pacientov s malígnym melanómom.

Východiská riešenej problematiky

Kvalita života je výsledkom vzájomného pôsobenia sociálnych, zdravotných, ekonomických a environ­men­tálnych podmienok, týkajúcich sa ľudského a spolo­čenského rozvoja. Na jednej strane predstavuje objektívne podmienky na dobrý život a na strane druhej subjektívne prežívanie dobrého života. Väčšina onko­lógov sa zhoduje, že kvalita života vyjadruje mieru, do akej choroba a jej liečba ovplyvňujú pacientovu schopnosť a možnosť žiť taký život, ktorý by mu poskytol uspokojenie.

Základné charakteristiky kvality života (1):

-    mnohorozmernosť (multidimenzionalita) – znamená, že sa kvalita života týka vždy viacerých oblastí,
-    subjektívnosť - vyjadruje skutočnosť, že dvaja rôzni pacienti budú rovnakú chorobu prežívať celkom rozdielne.

Osobnostné charakteristiky, stupeň sociálnej podpory a i schopnosti adaptácie sú len niektoré z faktorov, ktoré ovplyvňujú konečný výsledok.

Kvalita života pacientov s malígnym melanómom

Kvalita života pacientov s malígnym melanómom je ovplyvnená vedomím možnosti metastázovania ako­koľvek dlho od odstránenia primárneho tumoru (2). Ďalším faktorom, ktorý môže výrazne znížiť kvalitu života pacienta s malígnym melanómom po exenterácii lymfatických uzlín v axile alebo v inguine, je lymf­edém. Tento je celoživotným ochorením. Výskyt lymfedému závisí od rozsahu a kvality operačného výkonu, od individuálnych interakcií lymfatických ciev, od pooperačných komplikácií a od ďalších faktorov, a preto opuch hornej alebo dolnej končatiny sa môže prejaviť u pacientov už po operácii, ale aj po rokoch.

Nádory kože sú najčastejšou formou rakoviny u oboch pohlaví. Podľa pôvodu ich delíme na nemelanómové a malígny melanóm (3).

Malígny melanóm predstavuje iba 2 % zo všetkých nádorov u mužov i žien, incidencia však každým rokom narastá o 8 %. Patrí medzi najzhubnejšie nádory. Metastázuje do všetkých orgánov tela bez akýchkoľvek zákonitostí. Malígny melanóm znamená pre pacienta vždy vážne ohrozenie života. Vzniká malígnou pre­menou melano­cytov, buniek bazálnej vrstvy epidermy, ktoré tvoria pigment melanín. Melanóm vzniká teda nekontrolova­ným rastom poškodených pigmentových buniek, podmieneným hlavne škodlivým účinkom UV žiarenia. Každé nádorové ochorenie je spôsobené genetickými zmenami na bunkovej úrovni. Tieto môžu byť spôsobované vonkajšími faktormi, okrem toho však existujú vrodené mutácie, ktoré vytvárajú vysokú predispozíciu na určitý druh nádoru. Genetici hovoria o tzv. familiárnom výskyte určitého nádoru (4).

Správne nasmerovanými preventívnymi opatreniami môžeme predchádzať vzniku nádorovej choroby alebo minimalizovať riziko u všetkých ľudí vrátane tých, ktorí sú dedične predisponovaní na túto chorobu. V dobe pokroku poznania molekulovej podstaty nádorových ochorení je možná detekcia DNA, ktorá určí mieru rizika vyšetrovanej osoby na vnímavosť určitého typu nádorovej choroby, teda či vznikla mutácia v zárodoč­ných bunkách, z ktorých vzniká celý organizmus (5).

Najdôležitejšou súčasťou prevencie malígneho melanómu je ochrana pred slnečným žiarením. Sekundárna prevencia je zameraná na vyhľadávanie raných, a tým ľahšie terapeuticky zvládnuteľných štádií choroby, prípadne osôb s premalígnymi léziami (6).

Dôraz sa kladie na adjektívum včasný, nakoľko i terapia zaujíma istý moment prevencie (4).

Hlavným cieľom sekundárnej prevencie je pokles mortality. Terciárna prevencia zahŕňa celý komplex zásahov a opatrení súvisiacich s celkovou starostli­vosťou o pacienta postihnutého onkologickou chorobou. Popri diagnostike a komplexnej liečbe sem patrí rehabilitácia, dlhodobá dispenzarizácia a kontroly vyliečeného pacienta, doliečovanie, predchádzanie remisiám ochorenia, zvládnutie nepriaznivých psy­chologických dôsledkov choroby, opätovné zaradenie vyliečených pacientov do normálneho života vrátane pracovného procesu, teda celková sociálna, pracovná i spoločenská reintegrácia onkologicky chorých (6).

Cieľom sledovania pacienta po onkologickej liečbe je včasné rozpoznanie recidív a včasná detekcia nových nádorov. Preto je nutné u každého pacienta individuálne zvoliť vhodný harmonogram kontrolných vyšetrení. V nemalej miere je potrebné sa venovať i rodine pacienta, ktorá tiež trpí (4).

Mnohé rady smerujúce k prevencii vzniku lymfedému sú totožné s odporú­čaniami, ktoré sa týkajú už vyvinutého lymfedému. Cieľom je zabrániť poškodeniu zvyšných lymfatických ciev a udržať tvorbu lymfatickej tekutiny na čo najniž­šej úrovni. Každú zmenu končatiny v zmysle objemu, pocitu bolesti, plnosti, farby je potrebné nahlásiť lekárovi. Čím skôr príde pacient k lekárovi, tým je výsledok liečby lepší, s menším dopadom na progresiu lymfedému.

Súbor a metódy

Predmetom prieskumu bolo zistiť zmeny kvality života pacientov s diagnózou malígneho melanómu a informovanosť pacientov s malígnym melanómom o samovyšetrovaní kože a o prevencii lymfedému po operácii.

Cieľom prieskumu bolo:

•    zistiť, či pacienti s diagnózou malígneho melanómu pociťujú zmeny v kvalite svojho života;
•    zistiť, či pacienti zmenili prístup k dodržiavaniu zdravého štýlu života;
•    overiť, či pacienti po operácii malígneho melanómu sú poučení a poznajú správny postup pri samo­vyšetrovaní kože a zmien vlastného tela;
•    overiť, či pacienti po operácii malígneho melanómu majú praktické zručnosti pri samovyšetrovaní kože a pri sledovaní zmien vlastného tela;
•    zistiť, či pacienti poznajú riziko lymfedému a dod­ržiavajú zásady prevencie.

Overovali sme nasledovné predpoklady:

•    Predpokladáme, že väčšina pacientov si je vedomá zhoršenej kvality života.
•    Predpokladáme, že väčšina pacientov zmenila postoj k dodržiavaniu zdravého spôsobu života.
•    Predpokladáme, že viac žien ako mužov dodržiava zdravý spôsob svojho života.
•    Predpokladáme, že všetci pacienti sú poučení o postupe pri samovyšetrovaní kože a zmien vlast­ného tela.
•    Predpokladáme, že väčšina pacientov vie správne postupovať pri samovyšetrovaní kože.
•    Predpokladáme, že väčšina pacientov vie, pri akých zmenách kože a tela má vyhľadať kožnú ambulanciu.
•    Predpokladáme, že viac žien ako mužov sa obáva lymfedému.
•    Predpokladáme, že viac pacientov z mesta ako pacientov z vidieka dodržiava zásady prevencie lymfedému.

Výskumný súbor tvorilo 50 respondentov – pa­cientov kožnej ambulancie NOÚ v Bratislave s diagnó­zou malígneho melanómu. Informácie sme získali dotazníkovou metódou. Prieskum sa uskutočnil v roku 2009. Dotazník bol anonymný. Výsledky sme analyzo­vali dostupnými štatistickými postupmi (7).

Výsledky

Z hľadiska štatistiky predstavujú parametre zisťo­vané naším prieskumom náhodné veličiny s tzv. alternatívnym rozdelením. Ide o špeciálny prípad binomického rozdelenia, keď zistené údaje (odpovede „Áno“ alebo „Nie“, teda matematicky jednotka alebo nula) sú náhodným výberom z tohto alternatívneho rozdelenia dát. Pre testovanie hypotézy sa použila veličina U:

U = (x - p0) * n1/2/[x ? (1 - x)]1/2,

ktorá sa porovnáva so súborom W0,05 = (1,96, ?), platným pre 95% pravdepodobnosť (8).

Hodnota p0 je testovaná hodnota parametra p, ktorú chceme prijať alebo zamietnuť.

Pri štatistickom vyhodnotení infor­mácií responden­tov na otázky dotazníka umožňujúce odpovedať „Áno – Nie“ sa pre kladnú odpoveď „Áno“ určili hodnoty intervalov platné s pravdepodobnosťou 95 % pre všetkých pacientov s diagnózou malígneho melanómu (tabuľka 1).

S rovnakým účelom zistenia platnosti a spoľahli­vosti výpovede sme štatisticky testovali aj vyslovené predpoklady (tab. 2). Z testovania  vyplýva, že 6 predpokladov sa potvrdilo a 2 sa nepotvrdili. Pre všetky predpoklady sa stanovil pravdepodobný číselný podiel populácie pacientov s diagnózou malígneho melanómu, pre ktorý je predpoklad splnený.

Diskusia

Štatistické spracovanie ukázalo nesplnenie dvoch predpokladov. V prípade predpokladu č. 4 ide o výsledok spôsobený jednou jedinou negatívnou odpoveďou z 50. Dodatočne ťažko povedať, či išlo o pravdivú výpoveď, nepochopenie, alebo neúprimnosť. V prípade predpokladu č. 8 ide opäť o celkove priaznivý výsledok, keď zásady prevencie lymfedému dodržiava štatisticky 85 až 100 % pacientov, pričom nie je významný rozdiel medzi pacientmi z mesta a z vidieka. Uvedené vyhodnotenie dovoľuje vyjadriť sa k splneniu cieľov prieskumu.

Zistili sme, že:

•    pacienti s diagnózou malígneho melanómu vnímajú zmeny v kvalite svojho života;
•    pacienti zmenili prístup k dodržiavaniu zdravého štýlu života;
•    pacienti poznajú riziko lymfedému a dodržiavajú zásady prevencie.

Overili sme, že:

•    pacienti po operácii malígneho melanómu sú po­učení a poznajú správny postup pri samovyšetrovaní kože a zmien vlastného tela;
•    pacienti po operácii malígneho melanómu majú praktické zručnosti pri samovyšetrovaní kože a pri sledovaní zmien vlastného tela.

Záver

Malígny melanóm predstavuje závažnú onkologickú chorobu. Jeho včasné zistenie a liečba sú jedinou alternatívou zachraňujúcou život pacienta. Vzhľadom ku skutočnosti, že malígny melanóm môže metastázovať po akomkoľvek dlhom čase od jeho diagnostiky a lieč­by, mení sa kvalita života pacienta.

Odporúčania pre prax

Z vykonaného výskumu vyplývajú vo vzťahu ku kvalite života pacienta s malígnym melanómom nasledujúce dporúčania pre prax:

-    u pacienta s malígnym melanómom sa zamerať na psychickú podporu pacienta a jeho rodiny;
-    v populácii zvýšiť edukáciu v oblasti zdravého životného štýlu a prevencie lymfedému;
-     poskytnúť širokej verejnosti aj pacientom infor­mácie o samovyšetrovaní kože a zmien tela;
-    zamerať sa na praktické zručnosti pri samo­vyšetrovaní kože a zmien tela;
-    zvýšiť informovanosť pacientov, kedy navštíviť kožnú ambulanciu v súvislosti so zmenami kože a tela.

Literatúra

1.    SLÁMA, O.: Kvalita života onkologicky nemocných. V: KŘIVOHLAVÝ, J.: Psychologie nemoci, 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002, 200 s.
2.    STRMEŇOVÁ, V., MINÁRIKOVÁ, E.: Malígny melanóm kože. 1. vyd. Martin: Osveta, 2005, 79 s.
3.    HAVRÁNKOVÁ, M.: O epidemiológii zhubných nádorov v SR. Via Practica, roč. 4 – 5, 2008,  s. 244 – 246.
4.    VORLÍČEK, J. a kol.: Klinická onkologie pro sestry. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 322 s.
5.    ALTANER, Č.: Prevencia a nové možnosti terapie v onkológii. 2004 [on line]. [citované 7. 3. 2009]. Dostupné na: www.quniverse.sk/ussav/akcie/dk_ucs_Altaner_141202.html
6.    JURGA, Ľ. a kol.: Klinická onkológia a rádioterapia. 1. vyd. Bratislava: SAP, 2000. 1030 s.
7.    FARKAŠOVÁ, D. a kol.: Výskum v ošetrovateľstve. 2. vyd. Martin: Osveta, 2006, 88 s.
8.    VARGA, Š., ŠABO, M., POSPÍCHAL, J.: Matematika III. (Matematická štatistika a numerické metódy). Bratislava: STU, 2003.

Zdenka PALKECHOVÁ, Zuzana MATULOVÁ
(1Národný onkologický ústav, 2Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave)

 

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok