Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2010 4-5/2010 Potrebuje odbor ošetrovateľstvo na vysokých školách lekárov?

Potrebuje odbor ošetrovateľstvo na vysokých školách lekárov?

E-mail Tlačiť PDF

Súhrn

Pomáhajúce profesie medicína i ošetrovateľstvo spolu úzko súvisia a navzájom sa podmieňujú. V minulosti sa vo vzdelávaní sestier angažovali predovšetkým lekári. Vývoj ukázal, že jedna profesia bez druhej nemôže existovať a líšia sa v riešení problému chorého človeka a v stupni zodpovednosti v konkrétnej situácii. Európske trendy vzdelávania sestier sa uplatňujú aj u nás. Sestry sa vzdelávajú v prvom stupni vysokoškolského štúdia, je im umožnené študovať v druhom magisterskom stupni, získať vedecké hodnosti PhD., habilitovať a inaugurovať v odbore ošetrovateľstvo. Výchovu a vzdelávanie sestier postupne preberajú generácie kvalifikovaných pedagógov - sestier s vedeckými hodnosťami, lekári vyučujú predovšetkým klinické predmety, čo predstavuje správny smer.

Kľúčové slová: ošetrovateľstvo – sestra – vzdelávanie v odbore ošetrovateľstvo.


Does the university field of nursing need medical doctors?

Summary
Helping professions medicine and nursing are closely interconnected  with murtual effect upon  each other. The education of nurses was provided mainly by medical doctors in the past. Further development showed that one profession cannot exist without the other and that they differ in the solution of the patient´s problem as well as in the degree of responsibility under relevant circumstances. The European trends of nursing education are used in our country, too. Nurses are educated in the first degree of university study, they can study in the second  degree - Master, they can acquire scientific degrees of PhD, they may habilitate or inaugurate in the field of nursing. The education  is gradually being conducted bv the generation of qualified pedagogists – nurses with scientific degrees. There is a new trend according to which medical doctors are orientated  mainly to teaching clinical subjects.
Kex words: nursing – nurse – education in the field of nursing.


Úvod

Dovoľte nám začať príspevok atypicky. Pred nejakým časom pri oponovaní doktorandskej dizertačnej práce magistry ošetrovateľstva pre komisiu vedeckej rady českej vysokej školy bolo konštatované: „Záverom oponent víta stúpajúce trendy pracovníkov, či presnejšie povedané pracovníčok v ošetrovateľstve, teda sestry v profesionálnej a vedeckej formácii, aby postupne vyrovnali a vlastne nahradili prevahu lekárov angažovaných vo výchove a výučbe ošetrovateľstva, ktorí síce poznajú prácu sestier, vedia ju oceniť, vedia ju ohodnotiť, ale ju nevykonávajú“.

Vzdelávanie v odbore ošetrovateľstvo Nemáme ambície, aby sme historicky analyzovali vývoj povolania lekára a sestry, stačí nám konštatovať, že obe tieto, dnes hovoríme pomáhajúce profesie, súvisia ako spojené nádoby, vzájomne sa podmieňujú a pri vzájomnom chápaní svojho poslania môžu prinášať našim pacientom prospech a úžitok tak v prevencii, ako aj diagnostike a liečbe. Nemôžeme hovoriť o tom, ktorá profesia je dôležitejšia a po­trebnejšia, jedna bez druhej nemôže existovať a ak sa v niečom relatívne líšia, tak len v stupni zodpovednosti v konkrétnej situácii riešiť problém chorého človeka.

Nebolo tomu tak vždy, dlho pretrvával paternalistic­ký prístup lekára, a to nielen k pacientovi a jeho rodine, ale i k sestre, ktorá bola akýmsi vykonávateľom jeho ordinácií a príkazov.

Samotnému pacientovi je sestra v nemocnici, ale  i v ambulancii neraz oveľa bližšia ako lekár. Strávi s pacientom oveľa viac času a napriek striedaniu v službách je s ním dobrá sestra vlastne 24 hodín. Ako mladý lekár som v službe počul, ako deti volali na sestru, ktorá končila službu: „Kedy budete mať znovu službu?“ a tešili sa, že znovu príde.

 

Vzdelanie a výchova sestier sú veľmi náročnou a zodpovednou prácou. Európske trendy prišli aj k nám; sestra bude mať a už aj má vysokoškolské vzdelanie či už na prvom stupni bakalárskom, alebo druhom magisterskom, ba môže získať (a naše sestry už aj získavajú) vedecké hodnosti PhD., habilitujú sa v ošetro­vateľstve, takže sa stávajú docentkami v ošetrovateľstve a po inauguračnom konaní i univerzitnými profesorkami ošetrovateľstva, aby postupne prebrali výchovu a vzdelanie budúcich sestier. Naša vysoká škole je tiež príkladom vedeckej a profesionálnej kvalifikácie učite­ľov ošetrovateľstva na všetkých stupňoch vysoko­školského vzdelania. Podobne je to i na iných vysokých školách.

Stredné zdravotnícke školy, ktoré dobre pripravovali sestry, akoby pomaly zanikali a vychovávajú zdra­votníckych asistentov. Sú určité náznaky budúceho nedostatku mladých sestier, už dnes chýbajú na niektorých pracoviskách. Nechcem v žiadnom prípade znižovať potrebu vysokoškolského vzdelania sestier, ale treba zachovať určitú proporcionalitu absolventiek stredných a vysokých škôl ako členiek ošetrovateľského tímu.

Záver

Lekári budú i naďalej pracovať vo výchove a vzde­lávaní sestier, predovšetkým v klinických predmetoch. Nástup generácie kvalifikovaných pedagógov z radov sestier, postupne orientovaných na potreby pacientov zo strany ošetrovateľstva naznačuje správny smer.
Nebudeme sa deliť na lekárov a sestry, budeme sa väčšmi profesionálne rešpektovať a spolupracovať. I orga­nizovanie spoločných monotematických konfe­rencií, kde lekári a sestry spolu diskutujú na určité témy, sú prísľubom, že sme sa naučili ako sa navzájom potrebujeme a najmä ako nás, obe profesie, potrebujú naši pacienti. Vystúpením sme chceli len ponúknuť často tabuizovanú tému vzťahov sestry a lekára, ale v nekonfrontačnej podobe.

Ladislav Šoltés, Nataša Bujdová
(Zo 1Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a z 2Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave)

 

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok