Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2010 6/2010 Využitie balneoterapie a klimatoterapie v liečbe onkologických pacientov

Využitie balneoterapie a klimatoterapie v liečbe onkologických pacientov

E-mail Tlačiť PDF
  • Poláková, M., Husarovičová, E., Machová, V., Polák, J.
  • Využitie balneoterapie a klimatoterapie v liečbe onkologických pacientov
  • Ose Obz, 7, 2010, č. 6, s. 144 - 146

Súhrn
Dve zložky fyzikálnej terapie, balneoterapia a klimatoterapia, sa stretávajú a využívajú pri kúpeľnej liečbe. Kúpeľná liečba je komplexný, lekársky vedený liečebný postup, používajúci prírodné liečivé zdroje, doplnené pohybovou liečbou, fyzikálnou terapiou, liečebnou výživou a v neposlednej rade psychologickým vplyvom prostredia zameraného na preladenie organizmu.  Do indikačnej oblasti mnohých kúpeľov sú zaradené aj onkologické diagnózy.
Kľúčové slová: balneoterapia – klimatoterapia – kúpeľná liečba – onkologický pacient – indikácie – kontraindikácie.  


  • Poláková, M., Husarovičová, E., Machová, V., Polák, J.
  • Use of balneotherapy and climatherapy in the treatment of oncologic patients
  • Ose Obz, 7, 2010, č. 6, s. 144 - 146

Sumary
Balneotherapy and climatic therapy as two components  are met and used in  spa treatment. Spa treatment is comprehensive, medically guided therapeutical process that uses natural medicinal resources supplemented by kinetic treatment, physical therapy, clinical nutrition and last but not least the psychological impact of the environment focused on re-alignment of the organism. Cancers are also included in the list of diagnoses indicated for spa treatment.
Key words: balneotherapy – climatic therapy – spa treatment – onnologic patient – indications – contraindications.


Úvod

Fyzioterapia ako súčasť liečby onkologických pacientov má svoje špecifické aspekty. Ovplyvňuje a podporuje liečbu vo fázach základnej onkologickej liečby (chirurgická, chemoterapia, rádioterapia), ná­sledne je často základnou liečebnou metódou v liečbe niektorých komplikácií (lymfedém, polyneuropatie, myopatie...). Vo fáze remisie onkologickej choroby je fyzioterapia rovnocennou liečebnou modalitou kompli­kácií onkologickej liečby, funkčných porúch. Okrem zložiek fyzikálnej terapie – kinezioterapie, elektrotera­pie, termoterapie, fototerapie, mechanoterapie – sa s veľkým liečebným efektom využíva aj klimatoterapia a balneoterapia. Obe tieto zložky tvoria základ kúpeľnej liečby. Onkologickí pacienti majú nárok na kúpeľnú starostlivosť pri splnení daných podmienok: onkolo­gická liečba musí byť ukončená a základná choroba musí byť v remisii.

Klimatoterapia

Je to metóda fyzikálnej liečby, ktorá využíva faktory klímy pri udržaní a podpore zdravia, v liečbe chorôb, patologických stavov, pri obnove stratených funkcií a schopností.

Za klimaticky priaznivé sa považujú miesta:

-    s malým množstvom alergénov,
-    s miernymi výkyvmi teplôt,
-    poloha chránená pred prudkými vetrami,
-    s dostatočným slnečným žiarením a jasnou oblo­hou,
-    so zvýšenou hladinou atmosferickej elektriny,
-    s dostatočnou hladinou aerosolov – vodné toky, more, ihličnaté porasty.

Liečivý vplyv klímy pôsobí hlavne vtedy, keď charakter podnebia je iný ako v mieste trvalého pobytu a svojimi účinkami stimuluje procesy v organizme a koncentruje sily na boj s chorobou. Receptorom organizmu pre meteorologické faktory je:

-    koža, ktorá reaguje na tepelné, mechanické (prú­denie a nárazy vzduchu), vlhkostné, elektro­magnetické žiarenie,
-     sliznica dýchacích orgánov prijímajúca plynné a aerosolové súčasti vzduchu,
-     zmyslové orgány (optické, zvukové a čuchové podnety).

Podľa faktorov, ktoré majú hlavný vplyv na liečeb­ný účinok, rozlišujeme:

Aeroterapiu – pobyt a pohyb na čerstvom vzduchu je plne indikovaný v primeranej miere, potrebné je brať do úvahy niektoré neskoré a trvalé komplikácie liečby (anémie, lymfedémy, celková slabosť). Pobyt a prechádzky treba dávkovať primerane k aktuál­nemu zdravotnému stavu a kondícii. Potrebné je zvážiť obťažnosť turistických trás, náročnosť terénu a tým danú celkovú záťaž organizmu. Pri diagnóze lymfedém dolnej končatiny stupňovať záťaž – dĺžku a náročnosť terénu, bandážovať končatinu. Pri lymfedéme hornej končatiny je dôležité inštruovať pacienta o prestávkach na cvičenie vo zvýšenej polohe, nenechávať končatinu vo zvislej polohe, nakoľko dochádza k zvýšenej stáze tekutín v ruke. Horná končatina musí byť zabandážovaná. Pasívne a aktívne pobyty pri aeroterapii po liečbe diagnóz ochorení dýchacieho systému je potrebné indikovať individuálne, tolerovať momentálny subjektívny pocit pacienta a riadiť sa ním;

Helioterapiu - liečbu s využitím slnečného žiarenia. U onkologických pacientov je indikovaná v ob­medzenom rozsahu. Pri terapii treba voliť malé dávky s vylúčením tepelného efektu, voliť radšej vyššie polohy, pri pobytoch pri mori nie priame slnko.

Talasoterapiu - liečbu pri mori. Je indikovaná pri ochoreniach dýchacích ciest a na celkové zotavenie pacienta. Pobyty sa doporučujú v chladnejších mesiacoch, odporúčajú sa prechádzky pri využívaní slaných aerosolov v ovzduší, ideálne je plávanie v mori.

Potrebné je dodržať

- minimálne slnenie, nikdy nie priame slnko,
- znížiť tepelný efekt,
- vylúčiť horúce letné mesiace;

Speleoterapiu - liečbu s využitím klimatických podmienok v jaskyni. Naše pracovisko nemá skúsenosti s týmto druhom liečby, nevidíme kontraindikácie, je potrebné riadiť sa individuálnou toleranciou pacienta a jeho aktuálnym zdravotným stavom.

Klimatoterapia je ideálnou súčasťou liečby onkologického pacienta v remisii. Je potrebné upozorniť na predĺžený čas aklimatizácie, ktorá môže byť rozdiel­na v porovnaní so zdravým jedincom. Bioklimatické reakcie na zmenu klímy môžu byť výraznejšie a pacient pociťuje zvýšenú únavu, neadekvátnu reakciu na záťaž, problémy s dýchaním. Platí ako pri všetkých fyziotera­peutických prístupoch k onkologickému pacientovi:

-    prísne individuálny prístup,
-    individuálne dávkovanie záťaže,
-    brať do úvahy momentálny fyzický a zdravotný stav.

Balneoterapia

Predstavuje súhrn liečebných postupov, pri ktorých sa využívajú prírodné liečivé zdroje:

-    liečivé vody,
-    liečivé peloidy (kašoviny),
-    liečivé plyny.

Liečivé vody - sú také prírodné vody, ktoré na základe chemického zloženia a fyzikálnych vlastností majú vedecky dokázané liečebné účinky. Minerálne vody sú dané obsahom pevných látok minimálne 1 g/1 l vody.

Liečivé vody rozdeľujeme podľa:

•    teploty vody pri prameni:
-    do 20 ?C - studená,
-    20 ?C – 35 ?C vlažná,
-    35 ?C - 42 ?C teplá,
-    nad 42 ?C horúca;
•    celkovej mineralizácie:
-    jednoduché 1g/1l vody,
-    slabo mineralizované 1 – 5 g/1 l vody,
-    stredne mineralizované 5 – 15 g/1 l vody,
-    silne mineralizované >15 g/1 l vody;
•    obsahu rozpustených plynov
-    uhličité,
-    sírne;
•    obsahu amiónov a katiónov:
-    sírne,
-    jódové,
-    železité
-    zo zvýšeným obsahom arzénu, flóru, medi, kobaltu;
•    hodnoty PH
-    silne kyslé,
-    silne alkalické;
•    osmotického tlaku
-    hypotonické,
-    normotonické,
-    hypertonické;
•    rádioaktivity - označujeme ich ako vody radónové.

Peloidy - vznikli v prírode geologickými procesmi. Rozdrvené v zmesi s vodou sa používajú na liečbu v podobe zábalov, obkladov, kúpeľov. Delíme ich na humolity a bahná.

Humolity majú väčší počet organických súčastí a v bahnách prevládajú anorganické zlúčeniny. Na Slovensku sú bahná zastúpené z väčšej časti.

Liečivé plyny - žriedlové plyny sa využívajú na plynové injekcie, sýtenie vôd na kúpele a plynové celkové kúpele.

Balneoterapiu podľa použitia rozdeľujeme na vonkajšiu a vnútornú.

Vnútorná balneoterapia

•    Pitná liečba, ktorú indikuje lekár na základe
-    druhu minerálnej vody,
-    základnej choroby a jej štádiá,
-    sprievodných porúch, najmä kardiovaskulárneho systému a obličiek,
-    telesnej hmotnosti,
-    individuálnej tolerancie na minerálnu vodu.

Pitné dávky sú malé, viackrát denne 10 mg/kg/24 hod. Indikujúci lekár musí byť oboznámený s aktuál­nym stavom pacienta, štádiom onkologickej choroby s jej komplikáciami (pri lymfedéme sa stredne a silne mineralizované vody neodporúčajú).

•    Výplachy – liečivý účinok spočíva v prívode minerálnych vôd do organizmu (výplach žalúdka, vaginálny výplach, črevný výplach), kde pôsobia svojím chemickým zložením, teplotou a objemom. Indikácia pre onkologických pacientov sa zvažuje podľa základnej choroby, teploty vody a obsahu minerálnych látok.

•    Inhalačná liečba s použitím prírodných liečivých vôd (Cígeľka, Vincentka...) je vhodnou doplnkovou liečbou ochorení dýchacích ciest pri dodržaní všeobecných kontraindikácií inhalačnej liečby (srdcová slabosť, vysoký krvný tlak, nebezpečenstvo krvácania, pľúcna onkologická diagnóza...) S vý­nimkou karcinómu pľúc je inhalačná liečba indikovaná ako mukolytická a expektoračná forma liečby.

Vonkajšia balneoterapia je vplyv viacerých fakto­rov minerálnych vôd a peloidov – fyzikálnych a che­mických faktorov, hydrostatického a hydrodynamického tlaku.

Podľa chemických, biologickych a farmakologic­kých významných súčastí vody sa indikujú onkologic­kým pacientom vaňové kúpele celkové a čiastočné individuálne, podľa štádia základnej choroby a mo­mentálneho stavu pacienta. Indikované sú len tie, ktorých aplikačná teplota nepresahuje 37 ?C. Procedúry s vyššou teplotou sú kontraindikované.

Peloidové, bahenné a rašelinové zábaly majú apli­kačnú teplotu vysokú, a preto patria medzi kontra­indikované procedúry.

Bazén

Cvičenie v bazéne, využívajúce hydrostatický tlak a vztlak, prípadne liečivé chemické súčasti vodného kúpeľa a plávanie sú ideálnym využitím, liečivých vôd na liečbu funkčných porúch vzniknutých ako kompliká­cia onkologickej liečby, na podpornú terapiu liečby lymfedému. Teplota vody by nemala presiahnuť 29 – 30 ?C.

Kúpeľná liečba

V platnom indikačnom zozname Slovenskej republiky sa onkologické diagnózy nachádzajú takmer vo všetkých kúpeľných zariadeniach. Po splnení podmienok – onkologická choroba musí byť v remisii a komplexná onkologická liečba (rádioterapia a chemo­terapia) ukončená. Pacient môže absolvovať pobyt a liečbu do 24 mesiacov od ukončenia liečby v indikačnej skupine A I/1 pri diagnózach C00 – C97 a D00 – D09. Musia byť dodržané všetky kontraindikácie, ktoré sú v článku uvedené.

Záver

Onkologickí pacienti so základnou chorobou v re­misii využívajú pobyt v kúpeľných zariadeniach a v klimatických kúpeľoch na celkovú regeneráciu, posilnenie imunitného systému a zlepšenie funkčnej zdatnosti. Využitie prírodných liečivých zdrojov a mož­nosť preladenia organizmu pozitívne vplývajú na kvalitu života, zvyšujú adaptabilitu organizmu, fyzickú zdatnosť a majú aj edukačný význam.

Literatúra

1.    HUPKA, J., KOLESÁR, J., ŽALOUDEK, K.: Fyzikálna terapia. Martin: Osveta, 1980.
2.    HUSAROVIČOVA, E., POLÁKOVÁ, M.: Lymfedém a liečba metódami fyzioterapie. Onkológia, 2008, č. 3, s. 175 – 1772.
3.    HUSAROVIČOVÁ, E., POLÁKOVÁ, M.: Fyzioterapia a edu­kácia pri lymfedéme onkologických pacientov. Angiologie, 2008, s. 95 – 100.
4.    MUSILOVÁ, E.: Kvalita života a zdravia. Ošetrovateľský obzor, 2009, č. 3, s.88 – 89.
5.    POLÁKOVÁ, M., HUSAROVIČOVÁ, E., PLUHÁROVÁ, Z.: Kinezioterapia  v onkológii. Ošetrovateľský obzor, 2009, č. 3, s. 100 – 104.
6.    POLÁKOVÁ, M., KOMAČAKOVÁ, D. a kol.: Fyzikálna terapia. 2003.
7.    POLÁKOVÁ, M., HUSAROVIČOVÁ, E., POLÁK, J.: Dôležitosť fyzioterapie pri nádorovom ochorení prsníka. V: Sborník prednášek: Onkologie v gynekologii a mamológii. XV. ročník symposia, s. 241 – 244.

 

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok