Ošetrovateľský obzor 1-2/2015 - obsah

OšeObzor 1-2/2015Personálie
Dana Farkašová: Spomíname...


Pôvodné práce
Jarmila MESZÁROŠOVÁ: Ženy – matky na trhu práce SR


Prehľady
Katarína GAZDÍKOVÁ, Judita ŠÚŇOVÁ, Dana FARKAŠOVÁ:  Výživa a  zdravie    


Kazuistiky
Lenka GAJDOŠOVÁ: Uplatnenie konceptu bazálnej stimulácie v ošetrovateľskej praxi


Informácie
Robert Vlček: Právne vedomie v zdravotníctve        
Robert Vlček: Právna úprava ochrany verejného zdravia občanov v SR

 


 

Content

Original articles
Jarmila MESZÁROŠOVÁ: Women - mothers in the labour market in Slovak Republic


Overviews

Katarína GAZDÍKOVÁ, Judita ŠÚŇOVÁ, Dana FARKAŠOVÁ: Nutrition and health


Case report
Lenka GAJDOŠOVÁ: Applying the concept of Basal stimulation in Nursing practice