PÔVODNÉ PRÁCE
Hana PADYŠÁKOVÁ, Mária HUTTOVÁ: Prístup sestier k ošetrovaniu detí s poruchou výživy z rizikových sociálnych skupín 
Erika KRIŠTOFOVÁ: Interak?ný proces medzi sestrou a podpornou osobou 

PREHĽADY
Gabriela SEDLÁKOVÁ, Dagmar PLZENSKÁ: Zvládnutí rolového konfliktu pacienta s využitím ošetřovatelského modelu Royové 
Iveta ONDRIOVÁ, Anna SINAIOVÁ: Medzinárodné aktivity na ochranu a podporu dojčenia 
Helena KOŇOŠOVÁ: Case management a klinické cesty 
Andrea POKORNÁ: Možnosti multimediální podpory výuky ošetřovatelství (1. část) 
Mária PČOLKOVÁ: Štandardy ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov pri spinálnej anestézii 
Terézia KRČMÉRYOVÁ, Hana PADYŠÁKOVÁ: Zdravotník a etika 

INFORMÁCIE
Róbert VLČEK: Inštitút verejného zdravia a jeho ochrana 
Jana VALLOVÁ: Práva a povinnosti zdravotníckych pracovníkov 
Róbert VLČEK: Zdravotnícke povolanie a stavovské organizácie 

CONTENT

ORIGINAL ARTICLE

Hana PADYŠÁKOVÁ, Mária HUTTOVÁ: The nurses´ approach to risk social group children with nutrition disorder 
Erika KRIŠTOFOVÁ: Nurse-supportive person dialogue 

OVERVIEWS
Gabriela SEDLÁKOVÁ, Dagmar PLZENSKÁ: Management of the role conflict of the patient using the C. Roy Nursing Care Model 
Iveta ONDRIOVÁ, Anna SINAIOVÁ: International activities to prevent and support breastfeeding 
Helena KOŇOŠOVÁ: Case management and clinical pathways 
Andrea POKORNÁ: The possibilities of multimedia support of nursing education 
Mária PČOLKOVÁ: Standards of nursing care of patients in spinal anesthesia 
Terézia KRČMÉRYOVÁ, Hana PADYŠÁKOVÁ: Health care worker and the ethics 

ANNOUNCEMENTS
Róbert VLČEK: Institute of public health and its protection in purview of the Law No. 126/2006 on public health 
Jana VALLOVÁ: Rights and obligations of health care workers 
Róbert VLČEK: Profession of health care workers and professional organizations