SÚHRN
Východisko: Prístup sestry k dieťaťu a rodičom je veľmi dôležitý, pretože sa aj ním riešia otázky týkajúce sa základných ľudských hodnôt - života, zdravia, dôvery, rodiny, práce a iných významných faktorov v živote jednotlivca. 
Súbor a metódy: Prieskum sa realizoval vo FN v Nitre u 20 matiek hospitalizovaných s deťmi projektívnou metódou – testom nedokončených viet pre matky zameraným na ich očakávania a u 22 sestier pracujúcich v oddeleniach, kde je možná hospitalizácia matky s dieťaťom. 
Výsledky: Zistili sme rezervy v informovanosti sestier o špecifických ošetrovateľských potrebách detí z rizikových sociálnych skupín. 
Záver: Úlohou sestry je, aby pre dieťa a matku vytvorila príjemnú atmosféru, v ktorej nebudú mať pocit, že sú zbavení ľudskej dôstojnosti.
Kľúčové slová: hospitalizácia – sestra – matka – prosociálne správanie – dieťa – komunikácia –empatia. 


SUMMARY
Introduction: The approach of the nurse working with a child and his/her parents is very important because it embraces the issues concerning basic human values – life,health, trust, family, work and other important factors in the life of an individual.
Patients and methods: The inquiry was conducted in the University hospital in Nitra in 20 mothers who were hospitalized with their children. The projective method – test of unfinished sentences for mothers focused on mothers´ expectations - was used. 22 nurses working at the departments that enable hospitalization of mother with her child, participated in the inquiry, too. The results of the inquiry were analyzed from the quantity and quality viewpoints.
Results: We found that nurses should be better informed about specific nursing needs of children and risk social groups.
Conclusion:. According to the inquiry the nurse´s role is to create pleasant atmosphere for both the child and the mother and help them to cope with the feeling of being deprived of human dignity.
Key words: hospitalization – nurse – mother – prosocial behaviour – child – communication – empathy.

Nurse-supportive person dialogue

Erika Krištofová