SOUHRN
Ošetřovatelský model C. Royové je systémově adaptační model, založený na schopnosti člověka adaptovat se na změněné životní podmínky. Klient, je vnímán jako bio-psycho-socio-spirituální bytost v trvalé interakci s měnícím se prostředím; role sestry v modelu znamená podporu adaptačních mechanismů a adaptivního chování. Sestra působí jako vnější síla, pracuje s podněty, které podporuje nebo naopak tlumí jejich účinek. Středem plánování ošetřovatelské péče je adaptační problém klienta a postupem je změna stimulů v procesu hodnocení, diagnostikování, plánování, realizace a hodnocení ošetřovatelské péče. Ošetřovatelským cílem je adaptace klienta v situacích zdraví i nemoci, dosažení efektivních sociálních interakcí a prevence rolového konfliktu.
Klíčová slova: ošetřovatelský model Royové – rolový konflikt – role – adaptace a adaptační systémy – ireverzibilní změny.

SUMMARY
The C. Roy nursing care model is a system adaptation model based on human ability to adapt to changed living conditions. The client is perceived as a bio-psycho-socio-spiritual being in constant interaction with the changing environment; the nurses´s role in the model is to support the adaptation mechanisms and behaviour. The nurse acts as an external force, works with the stimuli whose effects she can either support or suppress. The centre of the planning of nursing care is the client´s adaptation problem followed by a gradual change of the stimuli in the process of evaluation, diagnostics, planning, implementation and evaluation of the nursing care. The nursing objective is the 
client´s adaptation in health and diseases, achieving effective social interactions and role conflict prevention.
Key words: C. Roy Nursing Care Model – role conflict – role – adaptation and adaptation mechanisms – irreversible changes.

Management of the role conflict of the patient using the C. Roy Nursing Care Model

PhDr. Gabriela Sedláková PhD., Dagmar Plzenská