SÚHRN
Autorky popisujú predpoklady a podmienky, ktoré viedli UNICEF k vyhláseniu Baby Friendly Hospital Initiative. Hnutie vychádza z poznatku, že dojčenie je formou sociálneho správania matky, ktorému sa treba naučiť. Požiadavky sú formulované v desiatich krokoch úspešného dojčenia. Po splnení medzinárodne platných protokolov aj nemocnice na Slovensku získali certifikát Baby friendly hospital (BFH). Jednotlivé aktivity iniciatívy sú konkretizované v príspevku. 
Kľúčové slová: dojčenie – Baby Friendly Hospital Initiative – novorodenecké oddelenia.

SUMMARY
The authors describe the prerequisites and conditions leading the UNICEF to declare Baby Friendly Hospital Initiative. The initiative results from the knowledge that breastfeeding is a form of maternal behaviour that has to be learnt. The requirements are formulated in 10 steps of successful breast feeding. Having fulfilled the internationally valid protocols the hospitals in Slovakia also obtained the certificate Baby Friendly Hospital (BFH). The paper specifies the individual activities of the initiative.
Key words: breastfeeding – Baby Friendly Hospital Initiative – neonatal departments.

International activities to prevent and support breastfeeding

Iveta Ondriová, Anna Sinaiová