SÚHRN
Koncepcia integrovaných protokolov starostlivosti obsahuje systematický cyklus aktivít pre tvorbu pro-tokolov na zabezpečenie kontinuálneho skvalitňovania praxe a výsledkov starostlivosti. Sú orientované na skupinu pacientov a opisujú časť, fázu starostlivosti od prijatia, jednotlivé intervencie až po fázu prepustenia. Protokol spája súčasti starostlivosti a liečby všetkých členov multidisciplinárneho tímu pre vymedzenú skupinu pacientov alebo typ prípadov v určitom časovom rámci. Kritické protokoly vyžadujú sústavnú tvorbu, imple-mentáciu a udržiavanie. Sú jedným z možných nástrojov na zvýšenie kvality a efektivity komplexnej zdravotnej starostlivosti.
Kľúčové slová: case management – klinické cesty –mapy starostlivosti – multidisciplinárne protokoly. 

SUMMARY
The conception of integrated protocols of care contains a systematic cycle of activities to create protocols, to provide continuous upgrading of practice and results of the care. They are orientated to a group of patients and describe the phase of care involving the admission, single interventions and the phase of discharge. The protocol joins the components of care and treatment of all the members of a multidisciplinary team for the selected group of patients or a type of cases in a particular period of time. Critical protocols require continual creation, implementation and maintenance. Critical protocols belong among the available tools used in upgrading the quality and effectiveness of complex health care.
Key words: case management – clinical pathways - care maps – multidisciplinary protocols.

Case management and clinical pathways

Helena Koňošová