SOUHRN
Multimediální podpora výuky se stává velmi významnou součástí výuky v nelékařských zdravotnických oborech. Na Katedře ošetřovatelství Masarykovy univerzity vznikl plně funkční interaktivní e-learningový kurz na podporu výuky ošetřovatelství určený pro nejen pro studenty nelékařských zdravotnických oborů. Cílem příspěvku je seznámit čtenáře s náplní kurzu a možnostmi využívání informačních počítačových technologií ve výuce ošetřovatelství.
Klíčová slova: e-vzdělávání – informační technologie – student – výuka – ošetřovatelství. 

SUMMARY
The multimedia support of the education is becoming a significant part of the education of non-medical fields of health care. The Department of Nursing of Masaryk University developed a fully functional interactive e-learning course to support the education of nursing designed not only for students of non-medical health care fields. The goal of the contribution is to inform the readers with the contents of the course and modes of computer technologies in the nursing education.
Key words: E-learning – computer technologies – student – education – nursing.

The possibilities of multimedia support of nursing education

Andrea Pokorná