SÚHRN
Pacient pri spinálnej anestézii si vyžaduje špeciálnu ošetrovateľskú starostlivosť pred, počas a po skončení spinálnej anestézie. Vypracované návrhy štandardov ošetrovateľskej starostlivosti vymedzujú minimálnu úroveň tejto starostlivosti, poskytujú pocit bezpečia pacientom, istotu sestrám, že svoju prácu vykonávajú lege artis a sú vodítkom pre manažérov, pomocou ktorého môžu hodnotiť, či ošetrovateľské činnosti zodpovedajú požadovanej úrovni. Môžu byť vhodným prostriedkom pri hodnotení kvality ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta pri spinálnej anestézii. Užitočnosť štandardov oceníme aj pri nástupe nových sestier, ktoré si môžu pomocou štandardu vždy overiť svoje vedomosti a kedykoľvek sa k týmto informáciám vrátiť. 
Kľúčové slová: spinálna anestézia – kvalita starostlivosti – štandard ošetrovateľskej starostlivosti – audit štandardu ošetrovateľskej starostlivosti.

SUMMARY
In spinal anesthesia patients require special nursing care prior to, during and after the termination of spinal anesthesia. The elaborated proposals of nursing care standars define the minimal level of this care, provide safety for patient, and assure the nurse that they conduct their work lege arts. Managers can use them as a guide to evaluate whether the nursing activities correspond with the level required. The standards may also be a suitable tool in the assessment of the quality of nursing care of patient after spinal anesthesia. The standards may serve to newly graduated nurses to verify their knowledge. 
Key words: spinal anesthesia- quality of care – standard of nursing care – audit of nursing care standard.

Standards of nursing care of patients in spinal anesthesia

Mária Pčolková