SÚHRN
Autorky z netradičného uhla pohľadu zdôrazňujú potre-bu pripomínať si okruhy problémov z oblasti etiky. Pred-kladajú jeden z možných spôsobov ľahšieho zapamätania si pojmov, tém, definícií a problémov zdra-votníckej etiky, ktorá vychádza zo vzťahu medzi človekom trpiacim a človekom pomáhajúcim. Tento vzťah musí byť vedome zo strany zdravotníkov prehodnocovaný, formovaný a dotváraný. 
Kľúčové slová: etika – zdravotnícky pracovník – hodnoty.

SUMMARY
Taking an untraditional aspect the authors emphasize the necessity of considering a variety of the ethics problems. They submit one of the possible modes of easy remembering the notions, topics, definitions and problems of health ethics which result from the relation between suffering people and those who are helping these people. Health care workers have to be aware of re-evaluating, shaping and modifying this relation.
Key words: ethics – health care worker – values.

Health care worker and the ethics

Terézia KRČMÉRYOVÁ, Hana PADYŠÁKOVÁ