SÚHRN
Východisko: Autorky mapujú, aké ošetrovateľské intervencie plánuje sestra u dieťaťa s poruchou výživy z rizikového sociálneho prostredia a ktoré sú efektívne.
Súbor a metódy: Metódou dotazníka boli v r. 2006 oslovené sestry pracujúce v detských oddeleniach a klinikách, ktoré ošetrujú dojčatá a batoľatá. 
Výsledky: Zistili sme rezervy v informovanosti sestier o špecifických ošetrovateľských potrebách detí z rizi-kových sociálnych skupín. 
Záver: Navrhujeme ďalej skúmať uvedenú proble-matiku, špecifikovať cieľové skupiny v jednotlivých regiónoch a overovať efektívne ošetrovateľské intervencie.
Kľúčové slová: ošetrovanie detí – rizikové sociálne skupiny – poruchy výživy.

SUMMARY
Introduction:
The authors map the nursing interventions planned by a nurse in a child with nutrition disorder coming from risk social environment. They also wish to find which of these interventions are effective.
Patients and methods: In the year 2006 the nurses working at pediatric departments and clinics caring for infants and toddlers were addressed by a form of a questionnaire.
Results: We detected insufficient information of nurses as far as specific nursing needs of children from risk social groups are concerned.
Conclusion: Oursuggestions include to further follow up the above problems, specify the target groups in all the regions and verify the effective nursing interventions.
Key words: nursing of children – risk social groups – nutrition disorders.

The nurses´ approach to risk social group children with nutrition disorder

Hana Padyšáková, Mária Huttová