Pôvodné práce
Hana Padyšáková, Mária Huttová: Výživa detí z rizikových sociálnych skupín 
Mária Ondriášová: Agresivita a agitovanosť u pacientov vyššieho veku s demenciou 
Margita Kovácsová: Komunikácia s onkologicky kriticky chorým na OAIM 

História
Karol PLANK, Ružena ŠPÍROVÁ: Vzdelávanie lekárov a pôrodných asistentiek na Trnavskej univerzite 

Prehľady
Iveta Kobrtková, Helena Koňošová: Ošetrovanie pacientov na peritoneálnej dialýze 
Emília Miklovičová, Dana Zvalová: Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta a pľúcnym edémom 
Viera Tereková: Psychosociálne a etické problémy u pacientov so psoriázou 
Juliana Kovácsová, Helena Koňošová: Význam diéty u hemodializovaných pacientov 

Informácie
Róbert Vlček: Lekárska etika, jej základné princípy 
Dalma Godová: Sociálny pracovník v ústavnom zariadení zdravotnej starostlivosti a jeho miesto v multidisciplinárnom tíme

CONTENT

Original article

Hana Padyšáková, Mária Huttová: Nutrition of children from social groups at risk 
Mária Ondriášová: Aggressiveness and agitation in elderly patients with dementia 
Margita Kovácsová: Communication with oncologically critically ill at Department of anesthesiologic and intensive medicine 

History
Karol PLANK, Ružena ŠPÍROVÁ: Education of medical doctors and midwives at the Trnava University 

Overviews
Iveta Kobrtková, Helena Koňošová: Nursing care for patients on peritoneal dialysis 
Emília Miklovičová, Dana Zvalová: Nursing care for patient with pulmonary edema 
Viera Tereková: Psychosocial problems in patients with psoriasis 
Juliana Kovácsová, Helena Koňošová: The significance of a diet in hemodialyzed patients 

Announcements
Robert Vlček: Social worker in institutional health care facility and his place in multidisciplinary team
Dalma Godová: Medical ethics, its basic principles