Súhrn
Východisko: Práca sa zaoberá výskytom agresivity a agitovanosti u pacientov s demenciou, ktorí žijú v domácom prostredí a starostlivosť im poskytuje neformálny opatrovateľ. Hodnotí sa výskyt sledovanej symptomatiky v súvislosti so závažnosťou kognitívneho a funkčného poškodenia chorého a z hľadiska opatro vateľskej záťaže a potreby psychiatrickej starostlivosti u opatrovateľa.
Súbor a metódy: Súbor tvorilo 50 pacientov starších ako 65 rokov s diagnózou demencia a ich 50 ne­formálnych opatrovateľov. Pri získavaní údajov sme použili niekoľko štandardne používaných dotazníkov aj dotazník vlastnej konštrukcie.
Výsledky: Pri porovnávaní testovaných neboli zistené rozdiely, ktoré by dosiahli štatistickú významnosť. Agresivita sa vyskytovala približne u polovice všetkých pacientov základného súboru (26 z 50). Agitovanosť sa vyskytovala u 32 pacientov, čo je pri rozsahu základného súboru 50 pacientov vysoký podiel.
Záver: Agresivita a agitovanosť sú dôležitou zložkou pociťovanej opatrovateľskej záťaže a zvyšujú riziko výskytu duševných porúch u opatrovateľov.
Kľúčové slová: agitovanosť – agresivita – demencia – kognitívne poškodenie – opatrovateľská záťaž.

Summary
Introduction: The paper deals with the incidence of aggressiveness and agitation in patients with dementia living in home settings and being given care by an informal caregiver. The incidence of the followed up symptoms in association with the importance of cognititive and functional impairment of the patient and the aspect of caregiver´s burden as well as the risk of necessity of psychiatric care in a caregiver, is evaluated.
Patients and methods: The group consisted of 50 patients older than 65 years with the diagnosis of dementia and their 50 informal caregivers.. In obtaining the data several standardly used questionnaires along with our own one were used.
Results: In comparing the tested subjects no significant differences reaching statistical significance were observed. Aggressiveness occurred in approximately half of all the patients of the basic group (26 out of 50). Agitation appeared in 32 patients which is is a high number for a basic group of 50 patients.
Conclusion: Aggressiveness and agitation are an important part of perceived caregiver´s burden that increase the risk of the incidence of mental disorders in caregivers.
Key words: agitation – aggresiveness – dementia – cognitive impairment – caregiver´s burden.

Aggressiveness and agitation in elderly patients with dementia

Mária Ondriášová