SÚHRN
Východisko: U sestier sme overovali informovanosť o vplyve kritickej choroby na psychosociálne potreby, úroveň komunikácie s kriticky chorými. 
Súbor a metódy: Oslovili sme metódou dotazníka 118 sestier pracujúcich na OIM z rôznych slovenských nemocníc. 
Záver: Príčinou neterapeutického správania sestier je závislosť od stresového prostredia, vysokého pracovného nasadenia na OAIM. 
Kľúčové slová: kritický stav – intenzívna starostlivosť – ošetrovateľská starostlivosť – terapeutický vzťah –komunikácia sestra – pacient.

Summary
Introduction: The informedness of nurses about the influence of critical disease on psychosocial needs and the level of communication with critically ill was verified in nurses.
Patients and methods: 118 nurses working at department of intensive care in various Slovak hospitals were addressed by a questionnaire.
Conclusion: The dependence on stress environment and high load concentration at departments for intensive medicine cause nontherapeutical behaviour of nurses.
Key words: critical state – intensive care – nursing care – therapeutical relation – nurse-patient communication.

Communication with oncologically critically ill at Department of anesthesiologic and intensive medicine

Margita KOVÁCSOVÁ