SÚHRN
Autori poukazujú na význam pôsobenia lekárskej fakulty Trnavskej univerzity v rokoch 1770 – 1777, súvislosti vzniku Trnavskej univerzity v roku 1635 a vzniku poslednej z jej fakúlt – lekárskej v roku 1770. Popisujú podmienky pre štúdium, spôsob štúdia na lekárskej fakulte a výsledky jej 7 ročného pôsobenia. Na lekárskej fakulte Trnavskej univerzity absolvovalo 39 lekárov a desiatky diplomova ných chirurgov - ránhojičov, lekárnikov a pôrodných asistentiek. Podrobnejšie sa autori venujú podmienkam štúdia pôrodníctva a výchovy pôrodných asistentiek na lekárskej fakulte Trnavskej univerzity. 
Kľúčové slová: jezuitské kolégium – trnavská univer zita – lekárska fakulta – vzdelávanie lekárov a pôrod ných asistentiek

Summary
The authors point at the significance of medical faculty of the Trnava University during 1770 – 1777 in association with the creation of the Trnava University in 1935 and the creation of its last faculty – medical faculty in 1770. They describe the conditions for study, form of study at medical faculty and the results of its 7-year long activities. 39 medical doctors and many diploma surgeons – healers, pharmacists and midwives graduated at Medical faculty of the Trnava University. The authors deals in detail with the conditions of studying midvifery and the education of midwives at medical faculty of Trnava university.
Key words: Jesuit college – Trnava university – medical faculty – education of doctors and midwives.

Education of medical doctors and midwives at the Trnava University

Karol PLANK, Ružena ŠPÍROVÁ