SÚHRN
Autorky približujú základné postupy ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov na peritoneálnej dialýze. Špecifikujú úlohy sestry v predoperačnej, intraoperačnej a predovšetkým pooperačnej starostlivosti. Uvádzajú hlavné úlohy sestry pri ošetrovaní pacienta na peritoneálnej dialýze.
Kľúčové slová: peritoneálna dialýza (PD) – ošetrovanie dialyzovaného pacienta – katéter – exit site.

Summary
The authors describe the basic procedures of nursing care for patients on peritoneal dialysis. They specify the roles of nurses in preoperative, intraoperative and pooperative care and present the main tasks of nurses in nursing care for patient on peritoneal dialysis.
Key words: peritoneal dialysis (PD) – nursing care for dialyzed patient – catheter – exit site.

Nursing care for patients on peritoneal dialysis

Iveta Kobrtková, Helena Koňošová