Súhrn
Pľúcny edém je prejav zlyhania ľavej komory srdca. Jeho zvládnutie vyžaduje zabezpečenie adekvátneho štandardu zdravotnej starostlivosti, súčasťou ktorého je efektívna farmakoterapia, zmena spôsobu života pacien ta a komplexná ošetrovateľská starostlivosť. V článku sa uvádzajú špecifiká jednotlivých krokov ošetrovateľského procesu, ktoré sú pre sestry určitým návodom pri zostavovaní plánu individualizovanej ošetrovateľskej starostlivosti u pacienta s pľúcnym edémom.
Kľúčové slová: ošetrovateľská starostlivosť – ošetrovateľský proces – ošetrovateľské diagnózy pri pľúcnom edéme – ošetrovateľské intervencie pri pľúc nom edéme.

Summary
Pulmonary edema is the manifestation of the left heart ventricular failure. Its management requires adequate standard of health care, which involves effective pharmacotherapy, change in patient´s life style and complex nursing care. The paper presents specific features of single steps of nursing process which guide nurses in setting up the plan of individual nursing care in patient with pulmonary oedema.
Key words: nursing care – nursing process – nursing diagnoses in pulmonary oedema – nursing interventions in pulmonary oedema.

Nursing care for patient with pulmonary edema

Emília Miklovičová, Dana Zvalová