Súhrn
Je nesporné, že výživa má veľkú úlohu pre udržanie dobrého zdravotného stavu , telesnej kondície i psychic kej pohody pacienta, čo má vplyv aj na dĺžku prežívania v prípade úspešnej transplantácie. Komplexná nefro logická starostlivosť v rôznych štádiách chorôb uropoetického systému v sebe zahŕňa diétu. Diétne opatrenia pri dialýze majú dva základné ciele: zaistiť dostatok energie a látok potrebných pre organizmus a obmedziť niektoré látky, ktorých hromadenie v orga nizme môže byť škodlivé.
Kľúčové slová: chronické zlyhanie obličiek – diétne opatrenia. 

Summary
The nutrition has undoubtedly a great role in main taining good health status, physical condition and psychic wellbeing of a patient affecting also the survival rate in case of successful transplantation. Diet is an inseparable part of complex nephrologic care in various stages of diseases of the uropoietic system. Dietary measures in dialysis have two basic goals: to provide sufficient amount of energy and substances necessary for the organisms and restrict the substances whose accumulation is harmful for the organism.
Key words: chronic renal failure – dietary measures.

The significance of a diet in hemodialyzed patients

Juliana Kovácsová, Helena Koňošová