SÚHRN
Východisko: Autorky mapujú prístup matiek k výžive 1- až 3-ročných detí v rizikových sociálnych skupinách a v kontrolnej vzorke z dvoch vybraných regiónov.
Súbor a metódy: V r. 2006 boli uskutočnené diskusné stretnutia s matkami z rizikových sociálnych skupín; matkám z kontrolných skupín bol zadaný dotazník.
Výsledky: Matky z rizikových sociálnych skupín v otázkach výživy nepostupujú optimálne a prospešne pre zdravie dieťaťa. 
Záver: Odporúčame identifikovať jedincov rizikových sociálnych skupín, zistiť možnosti podpory komunity, aktívne edukovať matky o zdravej výžive detí v jednotlivých vekových obdobiach, informovať matky o možnostiach sociálnej podpory a sprístupniť kontakty informačných liniek. 
Kľúčové slová: výživa detí – rizikové sociálne skupiny – poruchy výživy – dojčenie.

Summary
Introduction: The authors map the mothers´ approach to the nutrition of 1 – 3 year old children in risk social groups and in control sample from two selected regions.
Patients and methods: In the year 2006 discussion meetings with mothers from risk social groups were realized; mothers from control groups were given a questionnaire.
Results: As far as nutrition issues are concerned mothers from risk selected social groups do not make optimal and favourable solutions for the health of their children.
Conclusion: We recommend to identify the individuals from social groups at risk, find out the modes of support of the community, inform mothers about the possibilities of social support and make information lines more accessible.
Key words: nutrition of children – social groups at risk – nutrition disorders – breastfeeding.

Nutrition of children from social groups at risk

Hana Padyšáková, Mária Huttová