Ošetrovateľský obzor 1-2/2013 - obsah

Pôvodné práce

Adriana REPKOVÁ, Mária KUKLÍNKOVÁ: Diabetes mellitus a výskyt vaskulárnych komplikácií         3
Soňa VASMANSKÁ,  Andrea POKORNÁ: Názory muž? na možnosti moderní atikoncepce         7

Prehľady

Terézia HUDÁKOVÁ: Východiská hodnotenia kvality života         13
Eva ČERVEŇANOVÁ, Mária LAUTERBORN: Edukáciu pacienta s obezitou         16
Jarmila KRISTOVÁ, Vlasta ZÁVODNÁ: Metodologické  nedostatky v závere?ných  prácach  študentov nelekárskych študijných programov         23
Mária ŽITNAYOVÁ, Hana PADYŠÁKOVÁ: Mapa starostlivosti         27


Content

Original article

Adriana REPKOVÁ, Mária KUKLÍNKOVÁ: Diabetes mellitus and the incidence of vascular complications         3
Soňa VASMANSKÁ,  Andrea POKORNÁ: Men´s opinions of a modern contraception and it‘s possibilities         7

Overviews

Terézia HUDÁKOVÁ: Basis of assessment of quality of life         13
Eva ČERVEŇANOVÁ, Mária LAUTERBORN: Education of patient with obesity         16
Jarmila KRISTOVÁ, Vlasta ZÁVODNÁ: Methodological weaknesses in students’ theses from non-medical study programs         23
Mária ŽITNAYOVÁ, Hana PADYŠÁKOVÁ: Care map         27