SÚHRN
Východisko: Podpora zdravia je proces, ktorý umožňuje ľuďom zvýšiť kontrolu nad svojím zdravím a následne ho zlepšiť. Aby sa dosiahol stav úplnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody jednotlivca alebo skupiny, je potrebné určiť motívy uspokojovania potrieb a uviesť ich do súladu s prostredím. Cieľom príspevku je poukázať na úlohu rodiny v primárnej socializácii, v ktorej si má dieťa osvojiť hodnotu zdravia a spoločensky žiaduce postoje k zdraviu. 
Súbor a metódy: GYTS je dotazníkový anonymný prieskum, ktorý sa vykonal v školách v ročníkoch s dominanciou 13 až 15ročných detí, t. j. v 7. až 9. ročníkoch ZŠ v roku 2003. Vzorka bola vybraná dvojstupňovým náhodným výberom.
Výsledky: O škodlivosti fajčenia sa rozprávalo v 68,4 % rodinách, nerozprávalo sa v 31,6 %. Fajčenie sa nepáči 17,8 % respondentom. Z dôvodu zlepšiť si zdravie by prestalo fajčiť 15,4 % respondentov. Aby urobili radosť rodine, pretože fajčenie ich dieťaťa sa jej nepáči, by bolo dôvodom zanechania fajčenia len pre 4,2 % opýtaných a kvôli priateľom by prestalo fajčiť 2,1 %. Pomoc a radu pri odvykaní od fajčenia nezískalo nikdy 15,1 % respondentov. 
Záver: Preventívne intervencie vykonávané v ostatných rokoch na Slovensku neviedli k zníženiu výskytu fajčenia u školskej mládeže.
Kľúčové slová: dieťa - rodina - primárna socializácia - prevencia - ochrana zdravia - fajčenie - GYTS štúdia.


SUMMARY
Introduction: Health promotion is the process that facilitates people to enhance and improve their health. The determination of motifs of needs satisfaction and their harmonization with the environment are necessary to attain the state of physical, mental and social welfare of an individual or a group. The purpose of the paper is to highlight the role of the family in primary socialization which helps the child to acquire the values of life and socially desirable attitudes towards health.
Patients and methods: GYTS is an anonymous survey in a form of a questionnaire conducted in 2003 at schools with the classes of mostly 13 - 15 year old children, i.e. in 7 - 9 classes of elementary schools. The sample was chosen by twograde random selection.
Results: The detrimental effects of smoking were talked about in 64% if families, 31,6% did not talk about smoking. 17.8% of respondents do not like smoking. 15.4% of respondents stopped smoking in order to improve their health. 4.2 % of the addressed respondents could stop smoking to please their child and 2.1 % of respondents could stop smoking due to their friends. 15.1% of respondents obtained no help or advice in smoking cessation.
Conclusion: Preventive interventions conducted over the past years in Slovakia did not result in decreased incidence of smoking in school children.
Key words: family - child - primary socialization - prevention - health promotion - smoking - GYTS study.

Prevention and health protection as an inevitable part of socializing efforts of the child at home

Jana SUŠINKOVÁ, Anna BÉREŠOVÁ, Tibor BAŠKA