Etické princípy (Ethical Standards)

Ošetrovateľský obzor je vedecký odborný časopis, ktorý vydáva Slovenská zdravotnícka univerzita a ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Z nášho poslania je prioritné podporovať ciele univerzity a to rozvoj vedomostí, znalostí a výskumu v celosvetovom kontexte. Poslanie univerzity vychádza zo z princípov akademických slobôd, podpory vedy a výskumu za dodržania etických princípov. Univerzitné časopisy slúžia k ďalšiemu rozširovaniu akademických diskusií o témach, a to bez ohľadu na ich povahu - rasy, pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženského vyznania, etnického pôvodu, občianstva alebo politického presvedčenie autora. V rámci dodržiavania etických princípov, časopis Ošetrovateľský obzor zaujíma neutrálny postoj k otázkam prezentovaných prípadov pacientov na stránkach časopisu. Zverejnenie článku v akademickom recenzovanom časopise Ošetrovateľský obzor ponúka niekoľko funkcií, z ktorých prioritou je overiť a zachovať originalitu výskumu. Preto dbáme na uvádzanie len presných a dôveryhodných informácií. Proces publikovanie zahŕňa mnoho faktorov, z ktorých každá hrá dôležitú úlohu pri dosahovaní cieľov dodržania etických princípov. Z uvedeného vyplýva, že autor, recenzenti, vydavateľ a univerzita majú zodpovednosť, za naplnenie a dodržiavanie etických štandardov vo všetkých fázach prípravy časopisu od prijatia článku, cez recenzie, redakčné spracovanie až po zverejnenie článku. Časopis "Ošetrovateľskej obzor" sa zaväzuje k plneniu a dodržiavaniu štandardov etického správania sa vo všetkých fázach publikačného procesu. Informácie sú spracované na základe zdroja z renomovaného časopisu Cambridge Journals In: http://journals.cambridge.org/action/stream?pageId=6728&level=2&sessionId=0D56B21915FDBA585837A2382627921F.journals. Ďalej monitorujeme informácie asociácie: Výbor pre publikačnú etiku (COPE) , Medzinárodný výbor Medical Journal Editors (ICJME) a Svetová asociácia medicínskych editorov (WAME) a zaväzujeme sa dodržiavať stanovené normy a prehlasujeme, že prispievateľom, recenzentom a členom redakčnej rady poskytne usmernenia a návody postupu s cieľom splniť etické požiadavky. Následne uvádzame prehľad kritérií a postupov (kľúčových očakávaní) pre editorov, recenzentov a autorov. Podrobnejšie pozrieť na Etické princípy časopisu Ošetrovateľský obzor: Etika publikovania (Ethics published) a Vyhlásenie o etických princípoch (Statement of ethical principles).

1 Etické očakávania

1.1 Zodpovednosť vydavateľa

· Konať uvážlivo, objektívnym a spravodlivým spôsobom, pri plnení stanovených úloh a to bez diskriminácie z dôvodu pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, politického presvedčenia, etnického alebo geografického pôvodu autorov.

· Pre spracovávaní príspevkov, ktoré sú sponzorované, pristupovať k nim rovnakým spôsobom, ako pri ostatných doručených príspevkoch. Všetky články majú byť posudzované a prijímané len na základe ich obsahu a akademickej hodnoty, bez akéhokoľvek komerčného vplyvu.

· Dodržiavať stanovené postupy v prípade sťažností na etické problémy alebo konflikt záujmu. Postupovať v súlade s etickými zásadami a postupmi spoločnosti. Umožniť autorom reagovať na prípadné sťažnosti. Všetky sťažnosti musia byť prešetrené bez ohľadu na uplynulý čas. Kompletná dokumentácia o riešení sťažností sa archivuje.

1.2 Zodpovednosť autorov

· Archivovať úplné a presné záznamy o procese spracovávania predloženého rukopisu, a v prípade oprávnenej žiadosti ich sprístupniť a poskytnúť k nahliadnutiu.

· Písomne potvrdiť (prehlásiť), že predložený rukopis nebol predložený alebo prijatý na publikáciu v inom periodiku alebo médiu. V prípade, že sa publikované obsah prekrýva s už zverejneným alebo zaslaným obsahom, uviesť citačný zdroj. Povinnosťou je poskytnúť pri predkladaní príspevku pre vydavateľa kópie všetkých rukopisov , ktoré by mohli obsahovať prekrývajúci sa alebo úzko súvisiaci obsah.

· Potvrdiť , že všetky informácie v predloženom rukopise sú pôvodné a precízne citovať obsah reprodukovaný z iných zdrojov. Reprodukovať obsah ktorý má autorstvo na základe súhlasu.

· Autori by mali zabezpečiť, aby všetky štúdie týkajúce sa ľudských alebo zvieracích subjektov boli v súlade s národnými, miestnymi a inštitucionálne zákonmi a požiadavkami (Helsinská deklarácia, etické zásady na používanie laboratórnych zvierat , smernica EÚ o používaní zvierat) a potvrdiť, že postupy boli schválené etickou komisiou . Autori sú povinní pred realizáciou výskumu získať informovaný súhlas od ľudských subjektov a rešpektovať ich súkromie.

· Deklarovať všetky potenciálne konflikty záujmov (členstvá a činnosti spôsobujúce neprimeraný vplyv) je povinnosťou autora v ktorejkoľvek fáze publikačného procesu konkurenčné záujem (skutočný alebo zdanlivý) oznámiť.

· Bezodkladne informovať vydavateľa , ak autor zistí významnú chybu v publikovanom texte. Spolupracovať s editorom a vydavateľom publikovať ERRATUM , dodatok, oznámenia opravy, alebo stiahnuť text/príspevok, ak je to potrebné.

1.2 Zodpovednosť recenzentov

· Recenzent vstupuje do recenzného procesu dobrovoľné s cieľom prispieť k zlepšovaniu kvality publikovaných príspevkov, zaväzuje sa hodnotiť rukopis objektívne, včas.

· Povinnosťou recenzenta je zachovávať dôvernosť všetkých informácií o ktorých sa dozvedel v súvislosti so spracovávaním príspevku od autora alebo vydavateľa. Rukopis sa archivuje.

· V prípade zistenia zhody predloženého a už uverejneného textu o tejto skutočnosti je recenzent povinný informovať.

· V prípade stretu záujmov (finančných , inštitucionálnych , spolupráce alebo iných vzťahov medzi posudzovateľom a autor) upozorniť vydavateľa na zistené skutočnosti, ak sa konflikt záujmov týka recenzenta odstúpiť od posudzovania rukopisu.

1.4 Zodpovednosť vydavateľa

 • Vydavateľ časopisu, ktorý je na obale uvedený zaručuje, že etické normy sú dodržiavané.
 • Podrobnejšie etické postupy sú stanovené, a zverejnené na stránke časopisu Ošetrovateľský obzor a sú dané do pozornosti čitateľom, autorom, redaktorom, recenzentom a redakčnej rade.


2 Postup v prípade neetického správania

2.1 Identifikácia neetického správania

· Ak je pochybenie alebo neetické správanie kedykoľvek zistené, musí byť vydavateľ / redaktor upozornený.

· Pochybenie a neetické správanie môže zahŕňať niektorý z uvedených prípadov, ale nemusí sa obmedzovať len na vyššie uvedené príklady.

· Ten , kto informuje vydavateľa o porušení etického správania alebo o pochybení, musí poskytnúť všetky informácie a dôkazy, aby mohlo byť prešetrenie zahájené.

· Všetky obvinenia treba brať vážne a zaobchádzať rovnakým spôsobom, až kým nie je dosiahnuté záverečné rozhodnutie alebo vyvodenie záveru.

2.2 Proces prešetrenia pochybenia / nedodržania etických noriem

· Počiatočné rozhodnutie by malo byť prijaté v redakčnej rade, ak je to potrebné, mala by konzultovať alebo požiadať o radu vydavateľa.

· Dôkazy by mali byť zhromažďované nestranne, bez opodstatneného šírenie informácií a akéhokoľvek obvinenia.

2.2.1 Pochybenia / nedodržania etických noriem menšieho rozsahu

· Menšie pochybenia môže byť riešené interne, bez nutnosti ďalej konzultovať. V každom prípade, autorom by mala byť daná možnosť reagovať na prípadné obvinenia.

2.2.2 Závažné pochybenia / nedodržania etických noriem

· Vážne pochybenie môže vyústiť do informovania zamestnávateľa obvineného. Redaktor, po konzultácii s vydavateľom musí prijať rozhodnutie, či zapojiť do procesu prešetrenia ďalšie osoby / organizácie (napr. zamestnávateľa), alebo preskúma dostupné dôkazy sám prípadne po konzultácii s obmedzeným počtom odborníkov.

2.3 Rozhodnutia (postup konania podľa závažnosti, môže byť použitý samostatne alebo v kombinácii)

· Informovanie a poučenie autora / recenzenta, pri nepochopení alebo nesprávnom uplatnenie prijatých štandardov.

· Dôrazne formulovaný list adresovaný pre autora / recenzenta, vymenovanie pochybenia a uvedenie varovania pre budúce správanie.

· Zverejnenie formálneho oznámenie s podrobným popisom pochybenia.

· Publikovanie editoriálu s podrobným popisom pochybenia.

· Formálny list prvému autorovi / recenzentovi alebo na oddelenie alebo financovania / agentúru projektu.

· Stiahnutie textu alebo čísla časopisu, doplnené s informovaním prvého autora alebo recenzenta, indexovanej služby a čitateľov časopisu.

· Uloženie embarga na prijímanie príspevkoch (recenzovanie) od osoby ktorá pochybila počas stanovenej doby.

· Hlásenie prípadu a výsledku riešenia profesijnej organizácii alebo nadriadenému orgánu na ďalšie prešetrenie a uloženie opatrení podľa povahy priestupku povahy (pochybenie z dôvodu náboženského, na základe pohlavia, životného prostredia, etického, politického alebo iné potenciálne alebo lokálne sporné prípady).

Ethical Standards

Journal “Ošetrovateľský obzor” is a scientific journal that publishes Slovak Medical University and the Ministry of Health of the Slovak Republic. Our mission statement specifies that we aim to ‘further through publication the University’s objective of advancing learning, knowledge and research worldwide’. Mission of the university is based on the principles of academic freedom and support research and development for compliance with ethical principles. Those Journals serve to further academic discussions of topics, irrespective of their nature – whether religious, gender-based, environmental, ethical, political or other potentially or topically contentious subjects.  As part of this objective, the journal “Ošetrovateľský obzor” itself adopts a neutral position on issues treated within its Journals. Publication of an article in an academic peer-reviewed journal “Ošetrovateľský obzor” serves several functions, one of which is to validate and preserve the “minutes” of research. It is therefore of immense importance that these “minutes” are accurate and trustworthy. The act of publishing involves many parties, each of which plays an important role in achieving these aims. It therefore follows that the author, the journal editor, the peer-reviewer, the publisher and the owner of Society-owned journals have responsibilities to meet expected ethical standards at all stages in their involvement from submission to publication of an article. Journal “Ošetrovateľský obzor” is committed to meeting and upholding standards of ethical behaviour at all stages of the publication process. The information is processed by source prestigious Cambridge Journals In: http://journals.cambridge.org/action/stream?pageId=6728&level=2&sessionId=0D56B21915FDBA585837A2382627921F.journals.We follow closely the industry associations, such as the Committee on Publication Ethics (COPE), International Committee of Medical Journal Editors (ICJME) and World Association of Medical Editors (WAME), that set standards and provide guidelines for best practices in order to meet these requirements. Below is a summary of our key expectations of editors, peer-reviewers and authors. We adhere to ethical standards and laws in force in the Slovak Republic.

More detailed look at the Etické princípy časopisu Ošetrovateľský obzor: Etika publikovania (Ethics published) a Vyhlásenie o etických princípoch (Statement of ethical principles).

1 Ethical expectations

1.1 Editors’ responsibilities

· To act in a balanced, objective and fair way while carrying out their expected duties, without discrimination on grounds of gender, sexual orientation, religious or political beliefs, ethnic or geographical origin of the authors.

· To handle submissions for sponsored supplements or special issues in the same way as other submissions, so that articles are considered and accepted solely on their academic merit and without commercial influence.

 • To adopt and follow reasonable procedures in the event of complaints of an ethical or conflict nature, in accordance with the policies and procedures of the Society where appropriate. To give authors a reasonable opportunity to respond to any complaints. All complaints should be investigated no matter when the original publication was approved. Documentation associated with any such complaints should be retained.

1.2 Authors’ responsibilities

 • To maintain accurate records of data associated with their submitted manuscript, and to supply or provide access to these data, on reasonable request.
 • To confirm/assert that the manuscript as submitted is not under consideration or accepted for publication elsewhere. Where portions of the content overlap with published or submitted content, to acknowledge and cite those sources. Additionally, to provide the editor with a copy of any submitted manuscript that might contain overlapping or closely related content.
 • To confirm that all the work in the submitted manuscript is original and to acknowledge and cite content reproduced from other sources. To obtain permission to reproduce any content from other sources.
 • Authors should ensure that any studies involving human or animal subjects conform to national, local and institutional laws and requirements (e.g. WMA Declaration of Helsinki, NIH Policy on Use of laboratory Animals, EU Directive on Use of Animals) and confirm that approval has been sought and obtained where appropriate. Authors should obtain express permission from human subjects and respect their privacy.
 • To declare any potential conflicts of interest (e.g. where the author has a competing interest (real or apparent) that could be considered or viewed as exerting an undue influence on his or her duties at any stage during the publication process).
 • To notify promptly the journal editor or publisher if a significant error in their publication is identified. To cooperate with the editor and publisher to publish an erratum, addendum, corrigendum notice, or to retract the paper, where this is deemed necessary.

1.3 Reviewers’ responsibilities

 • To contribute to the decision-making process, and to assist in improving the quality of the published paper by reviewing the manuscript objectively, in a timely manner.
 • To maintain the confidentiality of any information supplied by the editor or author. To not retain or copy the manuscript.
 • To alert the editor to any published or submitted content that is substantially similar to that under review.
 • To be aware of any potential conflicts of interest (financial, institutional, collaborative or other relationships between the reviewer and author) and to alert the editor to these, if necessary withdrawing their services for that manuscript.

1.4 Publisher responsibilities

 • Journal publisher, which is reproduced on the cover ensures that ethical standards are followed.
 • More detailed ethical procedures will be set out and brought to the attention of Journal Ošetrovateľský obzor editors and editorial boards.
 • More detailed ethical practices are established and published in the journal osetrovatelsky.obzor @ herba and are brought to the attention of readers, authors, editors, reviewers and editorial board.

Procedures for dealing with unethical behaviour

2.1 Identification of unethical behaviour

· Misconduct and unethical behaviour may be identified and brought to the attention of the editor and publisher at any time, by anyone.

· Misconduct and unethical behaviour may include, but need not be limited to, examples as outlined above.

· Whoever informs the editor or publisher of such conduct should provide sufficient information and evidence in order for an investigation to be initiated. All allegations should be taken seriously and treated in the same way, until a successful decision or conclusion is reached.

2.2 Investigation

An initial decision should be taken by the editor, who should consult with or seek advice from the publisher, if appropriate.

 • Evidence should be gathered, while avoiding spreading any allegations beyond those who need to know.

2.2.1 Minor breaches

Minor misconduct might be dealt with without the need to consult more widely. In any event, the author should be given the opportunity to respond to any allegations.

2.2.2 Serious breaches

 • Serious misconduct might require that the employers of the accused be notified. The editor, in consultation with the publisher or Society as appropriate, should make the decision whether or not to involve the employers, either by examining the available evidence themselves or by further consultation with a limited number of experts.

2.3 Outcomes (in increasing order of severity; may be applied separately or in conjunction)

 • Informing or educating the author or reviewer where there appears to be a misunderstanding or misapplication of acceptable standards.
 • A more strongly worded letter to the author or reviewer covering the misconduct and as a warning to future behaviour.
 • Publication of a formal notice detailing the misconduct.
 • Publication of an editorial detailing the misconduct.
 • A formal letter to the head of the author’s or reviewer’s department or funding agency.
 • Formal retraction or withdrawal of a publication from the journal, in conjunction with informing the head of the author or reviewer’s department, Abstracting & Indexing services and the readership of the publication.
 • Imposition of a formal embargo on contributions from an individual for a defined period.
 • Reporting the case and outcome to a professional organisation or higher authority for further investigation and action.