Etika publikovania (Ethics published)

Publikačná etika časopisu Ošetrovateľský obzor a zásady dodržiavania dobrých mravov

 

Časopis Ošetrovateľský obzor sa pri prijímaní textov, ich redakčnom spracovaní a publikovaní riadi najvyššími štandardmi publikačnej etiky a podniká všetky dostupné kroky na zamedzenie nežiaducich javov pri publikovaní. Príspevky, ktoré autori zasielajú na uverejnenie musia byť originálne (prvý krát postúpené na posúdenie a publikovanie). Autori musia deklarovať (písomne potvrdiť), že postúpené texty a ich časti nie sú výsledkom plagiátorstva. Autori potvrdzujú, že v súvislosti s postúpeným textom vylúčili akýkoľvek konflikt záujmov. Redakcia a vydavateľ dodržiavajú etické normy a princípy. Uvedené etické zásady vychádzajú z princípov dobrých publikačných mravov definovaných medzinárodným fórom Committee of Publication Etics (Výbor pre publikačnú etiku). Subjekty zainteresované na príprave, spracovaní a publikovaní (autori, redaktori, recenzenti a vydavateľ ) súhlasia s dodržiavaním zásad dobrých mravov pri publikovaní. Redakčná rada a ani vydavateľ netoleruje žiadne formy plagiátorstva a ani akékoľvek iné formy neetického správania sa v súvislosti s publikovaním. Rukopis príspevku, ktorý nespĺňa následne uvedené požiadavky , bude primárne odmietnutý a redakcia vyzve autora na doplnenie požadovaných náležitostí.

 

1 Východiská

· Časopis Ošetrovateľský obzor je vedecký odborný časopis, ktorý vychádza v tlačenej podobe a elektronicky. Vydávanie časopisu z obsahového hľadiska zabezpečuje Slovenská zdravotnícka univerzita, fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Limbová, 14, 833 03 Bratislava.

· Vydavateľom časopisu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenská zdravotnícka univerzita.

· Autorom príspevku publikovanom v časopise je je fyzická osoba, ktorá na základe svojho vedeckého bádania pripraví a redakcii časopisu Ošetrovateľský obzor predloží návrh textu príspevku a zároveň dokladuje požadované vyhlásenia. Spoluautorom je osoba, ktorá má v prípade predloženia spoločného návrhu príspevku viacerých spoluautorov má významný podiel na návrhu textu príspevku a spolupodieľala sa na dosiahnutí výsledku ktorého obsah sa v príspevku popisuje. Povinnosti autora, etické normy a princípy uvedené vo vyhlásení, sa primerane vzťahujú aj na všetkých spoluautorov príspevku.

· Príspevkom v časopise Ošetrovateľský obzor je písomný text (dielo) autora alebo spoluautorov, vrátane schém, tabuliek, grafov, obrázkov, fotodokumentácie, publikovaných súbežne s textom postúpeného príspevku v časopise. Do doby publikovania príspevku má predložené dielo autora povahu návrhu textu príspevku.

2 Predkladanie návrhu príspevku a publikačná etika autora

· Autor je povinný predložiť návrh textu príspevku redakcii v kompletnej forme vrátane požadovaných náležitostí a vyhlásení. Autor výlučne zodpovedá za obsahovú, vedeckú a odbornú úroveň návrhu textu príspevku, za zvolenú metodiku, spracovanie ako aj za interpretáciu záverov. Rovnako zodpovedá za prípadné technické chyby uvedených výpočtov, vzorcov, prekladov ktoré postúpil redakcii.

· Autor zodpovedá v plnej miere za originalitu návrhu textu príspevku. Vedecké závery, ktoré v minulosti boli alebo v súčasnosti sú predmetom publikácie v inom časopise a ktoré nie sú doplnené o nové skutočnosti nemôžu byť v časopise publikované.

· Autor zodpovedá za obsahovú a vecnú správnosť, úplnosť a riadne obsahové a formálne označenie a citovanie zdrojov informácií, z ktorých čerpal pri tvorbe návrhu textu príspevku, ktorý postúpil na posúdenie.

· Spoluautor výsledkov vedeckého skúmania má právo byť uvedený ako jeden z autorov návrhu príspevku. V prípade návrhu textu príspevku kolektívom spoluautorov sa spoluautori najskôr dohodnú na uvedení ich poradia, podľa individuálnej participácie na vytvorení diela. Ako spoluautor nesmie byť z etických princípov uvedená žiadne osoba, ktorá sa významným spôsobom nepodieľala na vlastnom výskume, spracovaní výsledkov projektu, alebo na príprave a vypracovaní návrhu textu príspevku.

· Autor zodpovedá za uvedenie riadne označených osôb / organizácií, ktoré sa na tvorbe príspevku zúčastnili, ale rozsah ich individuálnej účasti nenapĺňa charakter spoluautorstva.

· V prípade publikovania súborného diela tvoreného parciálnymi časťami projektu môže byť autorstvo a tým aj plná zodpovednosť za jednotlivé časti obsahu textu návrhu príspevku rozdelená medzi jednotlivých spoluautorov. Spoluautori sú povinní túto skutočnosť riadne a úplne uviesť v texte návrhu príspevku.

· Autor je povinný v návrhu príspevku riadne uviesť spôsob financovania. Je povinný riadne a úplne uviesť všetky verejné finančné zdroje, ktoré podporili jeho výskum, spracovanie výsledkov alebo publikovanie výsledkov výskumu, ako aj akúkoľvek inú podporu z verejných zdrojov.

· Autor je povinný uviesť aj všetky skutočnosti, ktoré zakladajú alebo potencionálne môžu zakladať akékoľvek aj minimálne podozrenie z konfliktu záujmov.

· Nesprávne alebo nedostatočné označenie všetkých zdrojov, osôb, organizácií podľa obsahu uvedeného v predchádzajúcich odsekoch, ako aj akékoľvek iné porušenie etických princípov a povinností autora je v rozpore so základnými etickými požiadavkami, kladenými na vedeckú prácu. Konanie, ktoré porušuje etické požiadavky alebo opomenutie konania na dodržanie etických požiadaviek je neakceptovateľné.

3 Posudzovanie textu návrhu príspevku

· Doručený návrh príspevku sa stáva predmetom posudzovania v prípade, že je riadne doručený a obsahuje všetky požadované náležitosti. Prechádza redakčným spracovaním minimálne dvoma redaktormi časopisu, a dvoma recenzentmi (dvojitá slepá recenzia), ktorí k návrhu príspevku vypracujú posudky.

- recenzné konanie a povinnosti recenzentov:

- recenzovanie príspevkov je anonymné a dôverné;

- všetky súčasti textu recenzného posudku musia byť objektívne;

- osobná kritika autorov je nevhodná;

- recenzent nesmie pripustiť konflikt záujmov a ani podozrenie naň;

- ak redaktor publikuje vo vlastnom časopise, nesmie zneužívať svoju pozíciu (proces posudzovania musí byť vykonávaný nezávisle od autora);

- povinnosťou recenzenta je posúdiť rukopis v danej lehote.

· Redaktor / recenzent poverený posúdením príspevku je povinný bezodkladne oznámiť vedúcemu redaktorovi, ak zistí:

- podozrenie z konfliktu záujmov, napr. vzťah redaktora / recenzenta k predmetu návrhu príspevku alebo k osobe autora alebo spoluautorov,

- skutočnosť, že nedisponuje dostatočnými odbornými vedomosťami alebo skúsenosťami vo vzťahu k obsahu návrhu príspevku.

· Vedúci redaktor v uvedených prípadoch rozhodne o ďalšom postupe a poverí vpracovaním posudku iného redaktora / recenzenta.

· Recenzentom môže byť aj fyzická osoba, významný odborník zo Slovenska prípadne zahraničia, ktorý nie je zamestnancom univerzity.

· Redaktor / recenzent posudzuje obsah príspevku bez ohľadu na diskrimináciu z dôvodu rasy, pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženského vyznania, etnického pôvodu, občianstva alebo politického presvedčenie autora.

· Redaktor / recenzent  je povinný posudzovať návrh príspevku nestranne, objektívne v intenciách súčasných vedeckých poznatkov a etických princípov. Posudok musí obsahovať jednoznačné argumenty, jasne a zrozumiteľne odôvodnenia čiastkových pripomienok, návrhy na zlepšenie záverečné stanovisko – rozhodnutie publikovať po požadovaných úpravách / nepublikovať.

· Autor príspevku má právo byť oboznámený s obsahom anonymných posudkov. Autor príspevku nemá právo (a ani sa nemôže dožadovať) spoznať mená redaktorov / recenzentov svojho príspevku.

4 Kritériá rozhodovania o publikácii príspevku

· O publikácii príspevku v časopise Ošetrovateľský obzor rozhoduje vedúci redaktor na základe posudkov recenzentov. Pri rozhodovaní je viazaný právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä autorským zákonom, ako aj týmto vyhlásením.

· Pri rozhodovaní vedúci redaktor a redakcia posudzuje okrem obsahu aj prípadnú existenciu podozrení z hanlivého obsahu, ohovárania, nepravdivých alebo účelových tvrdení, porušenia autorských práv a plagiátorstva.

· Redakcia má právo odmietnuť publikovanie príspevku. O konkrétnych dôvodoch odmietnutia publikovať postúpený príspevok je redakcia povinná písomne informovať prvého autora.

5 Deklarovanie zachovania dôvernosti

· Návrh textu príspevku a všetky súvisiace informácie sú pri posudzovaní považované za dôverné. Pri spracovávaní posudkov nesmie byť návrh obsahu posudku predmetom diskusie medzi redaktormi, recenzentmi ani medzi inými tretími osobami, s výnimkou vedúceho redaktora.

· Od doručenia návrhu príspevku redakcii až do vydania príspevku nie sú redaktori a ani recenzenti oprávnení sprístupniť návrh príspevku, jeho časť ani žiadnu informáciu uvedenú v texte príspevku tretej osobe bez výslovného písomného súhlasu autora.

· Nepublikované informácie textu príspevku, alebo jeho súčasti, ktoré sú obsahom návrhu príspevku, nesmú byť neoprávnene použité redaktorom / recenzentom pre potreby vlastného výskumu alebo publikácie, bez výslovného písomného súhlasu autora ani pred a ani po publikovaní.

6 Záverečné ustanovenia

· Akékoľvek konanie alebo opomenutie konania, ktoré má povahu porušenia publikačnej etiky alebo publikačného zneužívania, či už je konkretizované v predloženom texte, alebo z obsahu textu porušenie vyplýva, musí byť následne byť predmetom kvalifikovaného posúdenia vydavateľa (disciplinárna / etická komisia).

· Porušenie uvedených princípov a postupov  môže byť kvalifikované ako závažné porušenie zmluvnej povinnosti autora / recenzenta / vydavateľa a porušenie publikačnej etiky časopisu Ošetrovateľský obzor a zásad dodržiavania dobrých mravov.