Vyhlásenie o etických princípoch (Statement of ethical principles)

Vyhlásenie o etických princípoch (Statement of ethical principles)

V záujme eliminácie konania, ktoré môže zakladať pochybnosť o publikačnej etike alebo nedodržaní autorského zákona, časopis Ošetrovateľský obzor vydáva toto vyhlásenie o publikačnej etike. Úlohou vyhlásenia je preukázateľným spôsobom oboznámiť autorov, spoluautorov, recenzentov, redaktorov a čitateľov vydavateľa časopisu Ošetrovateľský obzor o podmienkach publikovania a kritériách posudzovania príspevkov, predložených na publikovanie v časopise Ošetrovateľský obzor

Vyhlásenie je vypracované v súlade a na základe bodu 2 Vyhlásenia databázy Scopus o výberovom procese časopisov (ekvivalent v anglickom jazyku „Statement on the Scopus journal selection process“, (zdroj: Statement on the Scopus journal selection process, 27.6.2013), ako aj na základe všeobecných odporúčaní Komisie pre publikačnú etiku (Guidelines of „Committee on Publication Ethics“). Obsah vyhlásenie o publikačnej etike je v súlade s legislatívnymi normami Slovenskej republiky Zákonom č. 289/2013 z 3. septembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov (ďalej len“autorský zákon“), ako ani inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Vyhlásenie časopisu Ošetrovateľský obzor vychádza z princípov dobrých publikačných mravov definovaných medzinárodným fórom Committee on Publication Ethics (Výbor pre publikačnú etiku) v materiáli The Best Practice Guidelines for Journal Editors (Praktické pokyny pre vydavateľa časopisu). Publikačná etika časopisu dopĺňa znenie Štatútu časopisu „Ošetrovateľský obzor“.

Ošetrovateľský obzor je vedecký odborný časopis Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Publikuje len originálne príspevky a to najmä pôvodné práce (výsledky vedeckého výskumu), ale aj prehľady, správy z odbornej literatúry a elektronických médií, referáty, kazuistiky, recenzie odborných publikácií, informácie z oblasti vzdelávania, aktuálne oznámenia z ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, a ďalších odborných profesií v zdravotníctve. Články v hlavných rubrikách sú recenzované.