Prehlásenie - Statement

Prehlásenie

(Statement)

Meno prvého autora: ....................................................................................................................

Pracovisko autora: ........................................................................................................................

Mená ďalších autorov: .................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Pracoviská autorov: ......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Názov článku: ..............................................................................................................................

Prehlasujem na svoju česť, že text postúpený do časopisu Ošetrovateľský obzor na publikovanie, ani žiadne súčasti tohto textu, neboli doposiaľ publikované a nie sú postúpené na posúdenie a recenzovanie žiadnemu inému publikačnému alebo elektronickému médiu a že zverejnenie textu je schválené každým z autorov príspevku ako aj pracoviskom v prostredí ktorého výsledky vznikli.

Dátum: ...............................................

Podpis: ...........................................


Súhlasu na uverejnenie príspevku v časopise Ošetrovateľský obzor

– autorizácia textu po redakčnej úprave

(Copyright)

Meno prvého autora: ....................................................................................................................

Pracovisko autora: ........................................................................................................................

Mená ďalších autorov: .................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Pracoviská autorov: ......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Názov článku: ..............................................................................................................................

Svojim podpisom potvrdzujem, že súhlasím s publikovaním predloženého text v časopise Ošetrovateľský obzor.

Dátum: ...............................................

Podpis: ...........................................